Działalność gospodarcza dla obywatela Polski

Rejestracja VAT na Litwie
Rejestracja VAT na Litwie

W oparciu o artykuł 14 ust. 1 Umowy między rządami Republiki Litewskiej i Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania naruszeniom fiskalnym, rezydent państwa zagranicznego (stały mieszkaniec Polski) jest uznawany za posiadającego stałą bazę na Litwie, jeżeli:

  • Mieszkaniec Polski posiada na Litwie niezbędne do realizacji jego działalności stałe miejsce działalności, z którego może regularnie korzystać prowadząc swoją działalność, lub

  • W ramach prowadzenia takiej działalności, w okresie 12 miesięcy ciągle lub z przerwami przebywa na Litwie dłużej niż 183 dni.

To znaczy, jeżeli stały mieszkaniec Polski nie posiada stałego miejsca działalności gospodarczej, uważa się, że posiada stałą bazę na Litwie, jeżeli prowadząc samodzielną działalność gospodarczą na Litwie przebywa tu dłużej niż 183 dni.

Zgodnie z artykułem 2 ust. 7 Ustawy Republiki Litewskiej o podatku dochodowym mieszkańców, działalność indywidualna jest samodzielną działalnością, którą realizując mieszkaniec dąży do uzyskania dochodu bądź innych korzyści ekonomicznych w ciągłym okresie.

Działalność indywidualna na Litwie dla obywatela Polski

Dokonując oceny, czy działalność osoby fizycznej może być kwalifikowana jako działalność indywidualna, konieczne jest ustalenie cech samodzielności, przedsiębiorczości, ciągłości działalności oraz obecności celu takiej działalności – dążenia do uzyskania korzyści ekonomicznej. W przypadku braku chociażby jednego z wymienionych czynników, działalność obywatela Polski na Litwie nie może być kwalifikowana jako indywidualna.

Aby osoba fizyczna została uznana za prowadzącą działalność indywidualną na Litwie, dokonywane przez nią transakcje powinny posiadać pewne cechy ciągłości czy powtarzalności, także powinny posiadać motyw oraz możliwość zawierania transakcji w przyszłości.

Jeżeli akty prawne nie zabraniają mieszkańcowi jako osobie fizycznej (bez powoływania osoby prawnej) prowadzić określoną działalność, to może taką działalność prowadzić, nawet jeżeli wymaga to uzyskania koniecznej licencji bądź innego dokumentu.

Świadczenie usług na Litwie

Stały mieszkaniec Polski może świadczyć wszelkiego rodzaju usługi na Litwie poprzez powołanie osoby prawnej, rejestrację działalności indywidualnej poprzez stałą bazę na Litwie lub poprzez nabycie zezwolenia na działalność indywidualną (stosowane są ograniczenia w zakresie świadczenia usług dla osób prawnych).

Rodzaje działalności, które mogą prowadzić osoby fizyczne na Litwie, są kwalifikowane zgodnie z Klasyfikacją Rodzajów Działalności Gospodarczej, redakcja nr 2 (dalej – EVRK red. 2), która została zatwierdzona rozporządzeniem dyrektora generalnego Departamentu Statystyki przy Rządzie Republiki Litewskiej nr DĮ-226 z dnia 31 października 2007 r.

Stały mieszkaniec Polski, pragnący prowadzić określoną działalność poprzez stałą bazę na Litwie, powinien przedłożyć administratorowi podatków należycie wypełniony Wniosek o rejestrację w Rejestrze Płatników Podatków/Wykreślenie z Rejestru Płatników Podatków – formularz REG812 (dalej – Wniosek REG812).

Wniosek REG812 został zatwierdzony rozporządzeniem kierownika PIP „W sprawie rejestracji osób fizycznych w Rejestrze Płatników Podatków/Wykreślenia z Rejestru Płatników Podatków” nr VA-36 z dnia 25 czerwca 2013 r. Wniosek REG812 należy złożyć w okręgowym oddziale Litewskiej Państwowej Inspekcji Podatkowej według miejsca zamieszkania na Litwie, którą mieszkaniec zadeklarował zgodnie z Ustawą Republiki Litewskiej o deklaracji miejsca zamieszkania. Jeżeli mieszkaniec nie zadeklarował miejsca zamieszkania, wniosek należy złożyć w tym oddziale okręgowym, na terytorium którego jest jego stałe miejsce zamieszkania.

Wniosek może być złożony w następujący sposób:

  1. Poprzez połączenie się z portalem e-VMI, w dziale autoryzowanych usług elektronicznych „Mano VMI”;

  2. Po wypełnieniu papierowego wniosku, składając go bezpośrednio w okręgowym oddziale Litewskiej Państwowej Inspekcji Podatkowej lub wysyłając go pocztą.

Wniosek REG812 może złożyć osobiście płatnik podatków bądź reprezentująca go osoba. Do wniosku należy załączyć dokumenty tożsamości.

Rodzaje działalności i stała baza na Litwie

Dla płatnika podatków, prowadzącego działalność indywidualną poprzez stałą bazę na Litwie, przygotowywane jest zaświadczenie FR0469 W sprawie zarejestrowania na Litwie stałej bazy nierezydenta Litwy. Cała informacja o przygotowanym zaświadczeniu jest publikowana na portalu Litewskiej Państwowej Inspekcji Podatkowej w dziale „Mano VMI” przy danych płatnika podatków. Zaświadczenie można wydrukować z działu „Mano VMI”, także można je odebrać w okręgowym oddziale Litewskiej Państwowej Inspekcji Podatkowej.

Rodzaje działalności, które osoba fizyczna może wykonywać poprzez nabycie zezwolenia na działalność indywidualną są zatwierdzone w rozporządzeniu Rządu RL „W sprawie zasad wydawania mieszkańcom zezwoleń na działalność indywidualną oraz wykazu rodzajów działalności, które można prowadzić posiadając zezwolenie na działalność indywidualną” nr 1797 z dnia 19 listopada 2002 r.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, zaświadczenia na prowadzenie działalności indywidualnej są wystawiane w dowolnym terytorialnym oddziale Litewskiej Państwowej Inspekcji Podatkowej, do której zwraca się mieszkaniec. Uzyskać, prolongować czy zawiesić zezwolenia na działalność indywidualną można także w trybie elektronicznym. Takie osoby fizyczne wniosek o wystawienie lub prolongatę/zmianę albo o zaprzestanie wskazanej w zaświadczeniu działalności gospodarczej muszą złożyć drogą elektroniczną po połączeniu się z osobistą przestrzenią płatnika podatków – działu „Mano VMI” poprzez wykorzystanie swych danych bankowości elektronicznej czy innych urządzeń zewnętrznych, podpisu elektronicznego itp.

Obywatel Polski na Litwie

W przypadku osoby fizycznej, obywatela Rzeczpospolitej Polski, prowadzącego na Litwie jako przykład prace budowlane za wynagrodzeniem, obowiązek rejestrowania się płatnikiem VAT na Litwie powstaje od samego początku prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy prace te wykonuje po zarejestrowaniu/ niezarejestrowaniu działalności indywidualnej/ działalności indywidualnej poprzez stałą bazę na Litwie/ po nabyciu/ nie nabyciu zezwolenia na działalność indywidualną. Należy zwrócić uwagę, że jako płatnicy VAT są rejestrowane osoby, które już zostały zarejestrowane jako płatnicy podatków. Procedura rejestrowania się płatnikiem podatków została opisana w wcześniej.

Należy zaznaczyć, że wniosek REG812 osoba może złożyć oddzielnie lub razem z Wnioskiem o zarejestrowanie płatnika podatku VAT na Litwie/ wykreślenie z rejestru płatników podatku VATna Litwie/ uzupełnienie/ zmianę danych rejestrowych – formularz FR0338 wersja 2 (dalej – Wniosek FR0338), w trybie opisanym wczesniej.

Formularz FR0338 można znaleźć na stronie internetowej: Litewskiej Państwowej Inspekcji Podatkowej, a sposób jego wypełniania oraz sposoby przedstawienia go administratorowi podatków oraz rejestracji płatnika VAT na Litwie zostały określone w Zasadach rejestracji płatnika podatku VAT/ wykreślenia z rejestru Litewskich płatników podatku VAT, które zostały zatwierdzone rozporządzeniem kierownika Litewskiej Państwowej Inspekcji Podatkowej. W sprawie rejestracji płatnika podatku VAT/ wykreślenia z rejestru płatników podatku VAT” nr 178 z dnia 26 czerwca 2002 r. Zasady te można znaleźć na stronie internetowej Litewskiej Inspekcji Podatkowej.

Podsumowując

Administrator podatków na Litwie, po otrzymaniu wniosku FR0388, weryfikuje dane i, po dokonaniu oceny ich prawidłowości i zasadności, w ciągu 3 dni roboczych podejmuje decyzję o zarejestrowaniu płatnika podatku VAT na Litwie(formularz FR0618). Początek terminu rozpatrywania wniosku jest liczony od następnego dnia roboczego po dniu otrzymania wniosku przez okręgowy oddział Inspekcji.

Więcej informacji można uzyskać w naszej kancelarii.