Prewencja i zapobieganie długom – jest to jeden z najbardziej skutecznych sposobów na uniknięcie długów oraz wynikających z tego konsekwencji. Prewencja długów w Republice Litewskiej obejmuje całokształt instrumentów pomocnych zapobieganiu w powstaniu długoterminowych zadłużeń. Te instrumenty należy wdrażać we wczesnym etapie prewencji zadłużeń. Służą one nie do walki z powstałymi zadłużeniami, lecz zapobiegają powstawaniu zadłużeń.

Każde zadłużenie zakłóca działalność firmy: powoduje zakłócenie w przepływie pieniędzy spółki, odkładane są projekty inwestycyjne spółki, pogarszają się stosunki zarówno z dostawcami jak i z nabywcami, dlatego należy poświęcić sporo uwagi nie tylko spłacaniu istniejących już zadłużeń, lecz również zapobieganiu powstawaniu zadłużeń. Jeśli w firmie wdrożone zostaną skuteczne instrumenty prewencyjne, wówczas o wiele rzadziej dochodzi do windykacji zadłużeń i proces ten jest bardziej operatywny oraz mniej kosztowny.

Skutecznym sposobem na odzyskanie zadłużeń jest zwrócenie się do przedstawicieli określonych zawodów lub do firm zajmujących się windykacją zadłużeń. Ze względu na zajmowane stanowiska lub posiadane pozwolenia powyżej wspomniane osoby mają prawo dostępu do informacji na temat osób fizycznych lub prawnych znajdującej się w posiadaniu odpowiednich rejestrów. Potencjalni dłużnicy widząc, że wierzyciel zlecił zarządzanie długami fachowcom, rozumieją, jakie są skutki zwlekania ze spłatą długu i starają się jak najszybciej go spłacić.

Interwencja w zarządzanie długami neutralnego przedstawiciela wierzyciela jest korzystna ze względu na inne aspekty: bezpośrednia presja na dłużnika często źle wpływa na stosunki biznesowe między dłużnikiem, a wierzycielem. Tymczasem spółka zarządzająca zadłużeniami może to uzasadnić tym, że wykonuje własną pracę.

Wybór prawidłowej strategii zarządzania długami stanowi część sukcesu biznesowego firmy. Z tego powodu szefowie firm powinni zwrócić uwagę na instrumenty prewencyjne. Świadczymy następujące usługi prawnicze dotyczące prewencji i zapobiegania zadłużeń:

  • ocena wiarygodności i zdolności płatniczej partnerów biznesowych
  • monitoring przedsiębiorstw
    • nadzór płatności
    • pieczęć prewencyjna
    • weksel

Ocena wiarygodności i zdolności płatniczej partnerów biznesowych na Litwie

Zanim zostanie zawarta umowa z nowym klientem, w celu uniknięcia powstania zadłużeń, warto ocenić zdolności płatnicze przyszłego klienta, potencjał finansowy oraz jego stan. Dokonujemy szczegółowej oceny przedsiębiorstw zarejestrowanych lub prowadzących działalność na Litwie, uzyskujemy informacje na temat wiarygodności przedsiębiorstwa, czyli: informacje o przedsiębiorstwach zarejestrowanych na Litwie, ich dochody, analizę dochodów (w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami zajmującymi się podobną działalnością), informacje o niewypłacalności przedsiębiorstwa, dotyczące upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa, liczby pracowników, kierowników przedsiębiorstwa, kapitału zakładowego, posiadanego majątku, zadłużeń, informacje o środkach transportu będących własnością firmy, nieruchomościach oraz ich statusie itd.

Monitoring przedsiębiorstw na Litwie

 

Monitoring – to ciągły, systematyczny nadzór nad przedsiębiorstwem, nad prowadzoną przez niego działalnością, zmianami dotyczącymi jego sytuacji finansowej. Należy zaznaczyć, że ocena zdolności płatniczych partnera biznesowego jest konieczna nie tylko przed zawarciem umowy, lecz także w trakcie wykonywania umowy: należy obserwować sytuację finansową partnerów biznesowych, zmianę kapitału zakładowego, zmianę liczby pracowników, danych rejestracyjnych oraz skutecznie reagować na te zmiany w oparciu o politykę firmy w zakresie zarządzania zadłużeniami.

Nadzór nad terminowością płatności na Litwie

 

Nadzór płatności – to ciągły nadzór nad terminowością płatności przedsiębiorstwa, powiadomienie klienta o opóźnieniu w płatnościach oraz stosowanie innych instrumentów prewencyjnych w celu zapobieżenia tego, aby opóźnienia w płatnościach nie przekształciły się w długi. Ta usługa jest przeznaczona do zarządzania oraz nadzoru nad wszystkimi w systemie płatności otrzymywanymi przez Państwo płatnościami za usługi oraz towary. Nadzór nad płatnościami oznacza: zarządzanie i nadzór nad płatnościami z tytułu wykonania usług i nabycia towarów, prowadzenie nadzoru oraz ewidencja płatności, regulacja długów i odszkodowań, zarządzanie kwotami wpłacanymi gotówką, ewidencja i nadzór nad zaliczkami za towary lub usługi, uporządkowanie źle naliczonych płatności itd.

Pieczęć prewencyjna na Litwie

 

Pieczęć prewencyjna – to narzędzie przypominające nabywcom o obowiązku terminowego regulowania płatności oraz uświadomienie potencjalnych dłużników, że w przypadku opóźnienia w spłacie zostaną podjęte kroki prawne. Korzystanie z pieczęci daje większą możliwość na szybsze odzyskanie długu i terminowe płatności. Taką pieczęć można zastosować na zawieranych umowach, wystawianych rachunkach, aktach odbioru-wykonania prac lub innych dokumentach.

 

Weksel na Litwie

 

Weksel – to papier wartościowy sporządzony w formie określonej przez prawo Litewskie, przez który wystawca (lub wskazana przez niego osoba) zobowiązuje osobę wskazaną na wekslu do bezwarunkowego bezpośredniego lub pośredniego zapłacenia określonej kwoty.

Weksel może służyć do szybkiego zaciągnięcia kredytu oraz do uzyskania krótkoterminowego finansowania.

Jeśli osoba wystawiająca weksel (dłużnik) po upływie terminu wskazanego na wekslu nie spłaci posiadaczowi weksla kwoty wskazanej na wekslu, posiadacz weksla może się zwrócić do notariusza o sporządzenie protestu weksla. Notariusz sporządza protest i posiadacz weksla może się zwrócić do komornika. Tym sposobem można szybko i skutecznie odzyskać długi pomijając proces sądowy.

Wystawiamy weksle, konsultujemy w kwestiach wystawienia weksli i wyegzekwowania zadłużeń.