Instytucja Użytku Publicznego na Litwie (IUP) – publiczna osoba prawna o nieograniczonej odpowiedzialności cywilnej nie mająca na celu otrzymanie zysku. Celem IUP jest zaspokojenie interesów publicznych poprzez wykonywanie działalności społecznie pożytecznej.

Dziedziny, którymi może się zająć IUP nie są ograniczone, jednak zazwyczaj Instytucje Użytku Publicznego są zakładane w celu prowadzenia działalności w zakresie oświaty, kultury, nauki, ochrony zdrowia, sportu. Instytucje Użytku Publicznego założone przez samorządy świadczą usługi w zakresie łączności, komunikacji miejskiej i regionalnej  oraz w dziedzinie innych usług.

Założycielami Instytucji Użytku Publicznego mogą być instytucje państwowe i samorządowe oraz inne osoby, których celem nie jest uzyskanie korzyści własnych, którzy podpisali akt założycielski Instytucji Użytku Publicznego. Liczba założycieli nie jest ograniczona. Podstawą prawną założenia IUP jest umowa założycielska sporządzona i podpisana przez założycieli, jeśli jest jeden założyciel – akt założycielski. Przed zarejestrowaniem IUP ma być zwołane zebranie założycielskie. Ono wyznacza kierownika IUP, tworzy organy kolegialne, jeśli są one przewidziane w Statucie Instytucji Użytku Publicznego. Przed zarejestrowaniem IUP należy zwołać zebranie założycielskie. Ono wyznacza kierownika IUP, tworzy organy kolegialne, jeśli są one przewidziane w Statucie IUP.

Przed zarejestrowaniem IUP należy zwołać zebranie założycielskie, które wyznaczy kierownika IUP, powoła organy kolegialne, jeśli są one przewidziane w Statucie IUP.

Termin:
Proces założenia IUP trwa 6-7 dni roboczych.

Koszty:
1) Opłata za nasze usługi;
2) 300 Lt – opłata notarialna (Może się zmieniać w zależności od objętości wykonywanych prac);
3) 107 Lt – opłata pobierana w Państwowym Centrum Rejestrów;
4) 56 Lt – rezerwacja nazwy IUP w Państwowym Centrum Rejestrów (W przypadku, gdy nasza firma rezerwuje nazwę – opłata wynosi 100 Lt).

My oferujemy:
1. Doradztwo w zakresie zakładania IUP;
2. Przygotowujemy dokumenty założycielskie IUP;
3. Reprezentujemy klienta w Państwowym Centrum Rejestrów.

Niezbędne dokumenty i informacje:

1) dane założycieli (udziałowców): imię, nazwisko, Numer PESEL, adres zamieszkania (zameldowania). Jeśli założycielem jest osoba prawna – nazwa przedsiębiorstwa, numer REGON, adres siedziby, imię i nazwisko dyrektora reprezentującego przedsiębiorstwo oraz Numer PESEL, adres zamieszkania (zameldowania);

2) nazwa Instytucji Użytku Publicznego;
3) dokładny adres siedziby IUP. Niezbędna jest zgoda właściciela lokalu na przydzielenie pomieszczeń na siedzibę IUP: jeśli właścicielem jest osoba fizyczna – zgoda poświadczona notarialnie; jeśli właścicielem jest osoba prawna – pisemna zgoda dyrektora potwierdzona pieczęcią; jeśli lokal jest własnością banku –  zgodę banku, którego własnością jest lokal; jeśli siedziba IUP jest rejestrowana w lokalu będącym własnością jednego z założycieli, podczas poświadczania dokumentów założycielskich u notariusza, wystarczy okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

4) adres siedziby Przedsiębiorstwa Indywidualnego;
5) cele IUP oraz rodzaj działalności;
6) informacje na temat celów działalności IUP;
7) informacje o planowanych organach zarządzania (dyrektorze i / lub organach kolegialnych), osobach, które mają prawo do reprezentowania zakładanej IUP, ich prawa i zakres kompetencji;

8) obowiązki majątkowe i niemajątkowe założycieli, tryb i terminy ich wykonania;
9) tryb zwołania zebrania założycielskiego i tryb podejmowania decyzji na zebraniu;

Czynności założyciela:

  • podpisanie u notariusza dokumentów założycielskich IUP.