Viešosios įstaigos steigimasViešoji įstaiga – pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą.

Sritys, kuriose gali veikti viešoji įstaiga, neribojamos, tačiau paprastai viešosios įstaigos steigiamos švietimo, kultūros, mokslo, sveikatos apsaugos, sporto veiklai vykdyti. Savivaldybės įsteigtos viešosios įstaigos teikia paslaugas ryšių, keleivinio transporto, komunalinio ūkio ir kitose paslaugų srityse.

Viešosios įstaigos steigėjais gali būti valstybės ar savivaldybės institucijos ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys, sudarę viešosios įstaigos steigimo sutartį. Steigėjų skaičius neribojamas. Viešosios įstaigos steigimo teisinis pagrindas yra steigėjų sudaryta viešosios įstaigos steigimo sutartis, o jeigu steigėjas yra vienas asmuo – steigimo aktas. Iki viešosios įstaigos įregistravimo turi būti sušauktas steigiamasis susirinkimas. Jis turi paskirti viešosios įstaigos vadovą, taip pat sudaryti kolegialius organus, jeigu jie yra numatyti viešosios įstaigos įstatuose.

Terminas:

VŠĮ steigimas atliekamas per 6-7 darbo dienas.

Išlaidos:
 1. Mūsų paslaugos (Pagal susitarimą);
 2. 116 EUR notaro mokestis (Gali svyruoti priklausomai nuo notaro atliekamų darbų apimties);
 3. 31 EUR Registrų centro mokestis;
 4. 17 EUR laikinojo VŠĮ vardo rezervavimas Registrų centre (Jei VŠĮ vardą rezervuosime mes, tai kainuos 29 EUR).
Mūsų paslaugos:
 1. konsultuojame VŠĮ steigimo klausimais;
 2. parengiame VŠĮ steigimo dokumentus;
 3. atstovaujame pas notarą ir Registrų centre.
Reikalingi dokumentai ir informacija:
 1. steigėjų (dalininkų) duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas). Jei steigėjas yra juridinis asmuo – įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, direktoriaus, atstovaujančio įmonę, vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;
 2. VŠĮ pavadinimas;
 3. VŠĮ tikslus buveinės adresas. Būtinas savininko sutikimas suteikti patalpas VŠĮ buveinei: jei savininkas yra fizinis asmuo – notariškai patvirtintas sutikimas; jei savininkas yra juridinis asmuo – direktoriaus pasirašytas ir antspauduotas sutikimas; jei patalpos yra įkeistos – banko, kuriam tos patalpos yra įkeistos, sutikimas; jei VŠĮ buveinė registruojama vienam iš steigėjų nuosavybės teise priklausančiose patalpose, tvirtinant steigimo dokumentus pas notarą užtenka pateikti asmens dokumentą;
 4. viešosios įstaigos veiklos sritis (sritys) ir tikslai;
 5. informacija apie VŠĮ veiklos tikslus;
 6. informacija apie numatomus valdymo organus (direktorius ir / ar kolegialus), asmenys, kurie turi teisę atstovauti steigiamai viešajai įstaigai, jų teisės ir įgaliojimai;
 7. steigėjų turtiniai ir neturtiniai įsipareigojimai, jų vykdymo tvarka ir terminai;
 8. steigiamojo susirinkimo sušaukimo ir sprendimų priėmimo jame tvarka ir kt.
Steigėjo veiksmai:
 • atvykti pas notarą pasirašyti VŠĮ steigimo dokumentus.