Juridinio asmens pertvarkymas

Read more about the article Juridinio asmens pertvarkymas
Juridinio asmens pertvarkymas

Pertvarkymas Tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytojo juridinio asmens teises ir pareigas. Pertvarkymo metu juridinis asmuo nėra likviduojamas, pasikeičia tik juridinio asmens teisinė forma. Nepaisant to, kokia bus naujo juridinio asmens teisinė forma, pertvarkomo juridinio asmens dalyviai (savininkas, akcininkai, dalininkai, nariai ir pan.) trejus metus yra subsidiariai atsakingi pagal pertvarkomo juridinio asmens prievoles, atsiradusias iki naujos teisinės formos juridinio asmens įregistravimo juridinių asmenų registre. Uždarosios akcinės bendrovės/akcinės bendrovės pertvarkymas Uždaroji akcinė…

Įmonės pavadinimo keitimas

Įmonės pavadinimas Juridinis asmuo privalo turėti savo pavadinimą, pagal kurį jį būtų galima atskirti nuo kitų juridinių asmenų. Juridinio asmens pavadinimas yra juridinio asmens nuosavybė, tačiau jis negali būti parduotas ar kitaip perduotas kito asmens nuosavybėn atskirai nuo juridinio asmens. Juridinio asmens pavadinimas neturi prieštarauti viešajai tvarkai ar gerai moralei ir klaidinti visuomenę: dėl juridinio asmens steigėjo, dalyvio, buveinės, veiklos tikslo, teisinės formos, tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus, žinomesnių Lietuvos visuomenei užsienio įmonių, įstaigų ir organizacijų vardus, prekių…

Įmonės įstatinio kapitalo keitimas

Read more about the article Įmonės įstatinio kapitalo keitimas
Įmonės įstatinio kapitalo keitimas

Įstatinis kapitalas – akcinės bendrovės kapitalas, kurio dydį nurodo jos įstatai ir nominalioji akcijų vertė; mažiausio įstatinio kapitalo dydį paprastai nustato valstybė. Minimalus įstatinis kapitalas yra:   43443 EUR akcinei bendrovei, 2896.2 EUR uždarajai akcinei bendrovei. Įstatinis kapitalas suformuojamas steigiant įmonę. Vėliau jis gali būti didinamas. Teisę priimti sprendimą dėl įstatinio kapitalo padidinimo turi visuotinis akcininkų susirinkimas. Įstatinio kapitalo didinimas Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant naujas akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominalią…

Akcijų pirkimas – pardavimas

Read more about the article Akcijų pirkimas – pardavimas
Teisinės paslaugos

Akcijų pirkimas, pardavimas Akcijų pirkimas, pardavimas Akcijos – tai vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininko (akcininko) teisę dalyvauti valdant bendrovę, jeigu įstatymai nenustato ko kita, teisę gauti dividendą, teisę į dalį bendrovės turto, likusio po jos likvidavimo, ir kitas įstatymų nustatytas teises. Akcija – teisė į tam tikrą įmonės turto dalį. Įsigijęs akcijų, asmuo tampa įmonės bendraturčiu. Akcijas galima perleisti kitiems asmenims ar ūkio subjektams. Akcijų perleidimas – tai akcijų pardavimas, akcijų dovanojimas, akcijų mainai ir kitų fizinių ar juridinių asmenų…

Įmonės restruktūrizavimas

Įmonės restruktūrizavimo procesas – ūkinės veiklos rūšies pakeitimo, gamybos modernizavimo, darbo organizavimo tobulinimo, įmonės turto ar jo dalies pardavimo, kitų įmonių turto priėmimo jas jungiant ar skaidant, techninių, ekonominių bei organizacinių priemonių, skirtų įmonės mokumui atkurti, įgyvendinimas, įmonės įsipareigojimų kreditoriams dydžio bei vykdymo terminų pakeitimas. Įmonės restruktūrizavimo procesas gali būti pradėtas, jeigu:   įmonė neatsiskaito su kreditoriumi (kreditoriais) daugiau kaip tris mėnesius po termino, nustatyto įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat kreditoriaus ir įmonės sutartyse įmonės įsipareigojimams įvykdyti, arba praėjus…

Įmonės reorganizavimas

Juridiniai asmenys gali pasibaigti reorganizavimo būdu. Reorganizavimas – tai juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros. Sprendimą reorganizuoti juridinį asmenį priima juridinio asmens dalyviai arba teismas įstatymų nustatytais atvejais. Juridiniai asmenys gali būti reorganizuojami jungimo ir skaidymo būdu. Juridinių asmenų jungimo būdai:   Prijungimas – tai vieno ar daugiau juridinių asmenų prijungimas prie kito juridinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos; Sujungimas – tai dviejų ar daugiau juridinių asmenų susivienijimas į naują juridinį asmenį, kuriam pereina visos…