Kvalifikuotų specialistų komanda teikia visas aukštos kokybės juridinių asmenų steigimo paslaugas ir konsultuoja dėl tolimesnės įmonės veiklos vykdymo bei verslo plėtros. Padėsime Jums įsteigti įmonę vos per tris darbo dienas ir patys imsimės visų reikalingų procedūrų tam atlikti: rengiame įmonės steigimo dokumentus, atliekame visus reikalingus veiksmus Juridinių asmenų registre ir glaudžiai dirbame su notarų biurais (pildome paraiškas, rezervuojame laikinus įmonės pavadinimus, rezervuojame laiką įmonės steigimo dokumentų tvirtinimui pas notarą, patvirtintus dokumentus teikiame Registrų centrui, paimame įregistruotos įmonės pažymėjimą ir atliekame kitus būtinus veiksmus, siekiant įregistruoti įmonę). Po verslo įsteigimo teikiame profesionalias konsultacijas – bendradarbiaudami su įvairiomis organizcijomis, užsienio ambasadų prekybos atstovybėmis, bankais ir užsienio partneriais aprūpiname Jūsų verslą vertingų patarimų ir veiksmų paketu dėl sėkmingos tolimesnės įmonės veiklos.

Kredito unijos steigimas

Kredito unija – kredito įstaiga, kuri tenkina savo narių ūkinius ir socialinius poreikius ir turi licenciją verstis, ir verčiasi indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš šiame įstatyme nustatytų neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu, taip pat turi teisę verstis įstaymų nustatytų finansinių paslaugų teikimu ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę. Kredito unijos, kaip juridinio asmens, teisinė forma gali būti tik kooperatinė bendrovė. Kredito unija privalo teikti šias licencines finansines paslaugas: 1) indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas…

Asociacijos steigimas

Asociacija Savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacijos steigėjais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir (ar) juridiniai asmenys, sudarę asociacijos steigimo sutartį. Minimalus asociacijos steigėjų skaičius yra trys. Asociacijos steigimo sutartį pasirašo visi steigėjai. Visi asociacijos steigėjai nuo asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jos nariais. Privalomi asociacijos steigimo dokumentai ir kita informacija Asociacijos steigimo…

Labdaros ir paramos fondo steigimas

Fondas Savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio pagrindiniai veiklos tikslai yra labdaros ir paramos bei kitokios pagalbos teikimas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo ir Labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse. Fondo steigėjai gali būti fiziniai bei juridiniai asmenys, sudarę fondo steigimo sutartį ir iki fondo įregistravimo juridinių asmenų…

Individualios įmonės steigimas

In­di­vi­du­a­li įmonė yra pri­va­tus ne­ri­bo­tos ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės ju­ri­di­nis as­muo, nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tis vie­nam fiziniam as­me­niui. Individualios įmonės steigėju gali būti tik veiksnus fizinis asmuo. Individuali įmonė laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo juridinių asmenų registre. Terminas: IĮ steigimas atliekamas per 5-6 darbo dienas. Išlaidos: 1. Mūsų paslaugos (pagal susitarimą); 2. Notaro mokestis (Gali svyruoti priklausomai nuo notaro atliekamų darbų apimties); 3. 31 EUR Registrų centro mokestis; 4. 17 EUR laikinojo IĮ vardo rezervavimas Registrų centre (Jei IĮ vardą rezervuosime mes, tai…

Filialo, atstovybės steigimas

Juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų. Filialas nėra juridinis asmuo. Filialas veikia pagal juridinio asmens patvirtintus nuostatus. Juridinio asmens atstovybė yra juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir turintis teisę atlikti tam tikrus veiksmus: atstovauti juridinio asmens interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus juridinio asmens vardu, vykdyti eksporto ir importo operacijas, tačiau tik tarp užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsteigusių atstovybę, arba…

Žemės ūkio bendrovės steigimas

Že­mės ūkio ben­dro­vė Pri­va­tus, ri­bo­tos ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės juridi­nis as­muo, ku­rio pa­ja­mos per ūki­nius me­tus už že­mės ūkio produk­ci­ją ir su­teik­tas paslaugas že­mės ūkiui su­da­ro dau­giau kaip 50 pro­cen­tų vi­sų re­a­li­za­vi­mo pa­ja­mų. Že­mės ūkio ben­dro­vė­je ga­li bū­ti dvie­jų rū­šių da­ly­viai – ben­dro­vės nariai ir pa­ji­nin­kai. Mi­ni­ma­lus že­mės ūkio ben­dro­vės na­rių skai­čius - du. Ben­dro­vės pa­ji­nin­kai nuo ben­dro­vės na­rių ski­ria­si tuo, kad jie netu­ri spren­džia­mo­jo bal­so ben­dro­vės na­rių su­si­rin­ki­me, be to, na­riu ga­li bū­ti tik fi­zi­nis as­muo, o pa­ji­nin­ku – fi­zi­nis arba…

Viešosios įstaigos steigimas

Viešoji įstaiga - pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. Sritys, kuriose gali veikti viešoji įstaiga, neribojamos, tačiau paprastai viešosios įstaigos steigiamos švietimo, kultūros, mokslo, sveikatos apsaugos, sporto veiklai vykdyti. Savivaldybės įsteigtos viešosios įstaigos teikia paslaugas ryšių, keleivinio transporto, komunalinio ūkio ir kitose paslaugų srityse. Viešosios įstaigos steigėjais gali būti valstybės ar savivaldybės institucijos ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys, sudarę viešosios įstaigos steigimo sutartį. Steigėjų…

Ūkinės bendrijos steigimas

Ūki­nė ben­dri­ja ga­li bū­ti dvie­jų tei­si­nių for­mų (rū­šių): tik­ro­ji ūki­nė ben­dri­ja – bendriją sudaro tikrieji nariai, visi neribotai atsakingi už bendrijos prievoles. ko­man­di­ti­nė (pa­si­ti­kė­ji­mo) ūki­nė ben­dri­ja – bendriją sudaro bent vienas tikrasis narys ir narys (nariai) komanditorius (-iai). Na­riai ko­man­di­to­riai at­sa­ko tik ta sa­vo tur­to da­li­mi, ku­rią pa­gal su­tar­tį per­da­vė KŪB.   Tikrojoje ūkinėje ben­dri­jo­je tu­ri bū­ti ne ma­žiau kaip du ir ne dau­giau kaip dvide­šimt na­rių (KŪB ne mažiau kaip du). Norint priimti nau­ją tikrąjį na­rį bū­ti­nas vi­sų ben­dri­jos…

Savivaldybės įmonės steigimas

Savivaldybės įmonė Yra iš savivaldybės turto įsteigta arba įstatymų nustatyta tvarka savivaldybei perduota įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso savivaldybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise. Savivaldybės įmonės steigimas Savivaldybės įmonės tikslas – teikti viešąsias paslaugas, gaminti produkciją ir vykdyti kitą veiklą siekiant tenkinti viešuosius interesus. Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Savivaldybės įmonės savininkė yra savivaldybė. Savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas savivaldybė įgyvendina per savivaldybės valdymo instituciją. Savivaldybės įmonę…

Profesinės sąjungos steigimas

Profesinės sąjungos steigimas Asmenys, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartį ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje, įstatymo nustatyta tvarka turi teisę steigti profesines sąjungas ar stoti į jas savo interesams ginti. Profesinės sąjungos yra savanoriškos organizacijos, atstovaujančios ir ginančios darbuotojų profesines darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus. Valstybės organams, darbdaviams, jų įgaliotiesiems atstovams, įmonės, įstaigos, organizacijos valdymo organams, administracijai, pareigūnams, politinėms partijoms ir kitoms visuomeninėms organizacijoms draudžiama kištis į profesinių sąjungų vidaus reikalus. Profesinės sąjungos gali steigtis profesiniu, pareiginiu,…