Kvalifikuotų specialistų komanda teikia visas aukštos kokybės juridinių asmenų steigimo paslaugas ir konsultuoja dėl tolimesnės įmonės veiklos vykdymo bei verslo plėtros. Padėsime Jums įsteigti įmonę vos per tris darbo dienas ir patys imsimės visų reikalingų procedūrų tam atlikti: rengiame įmonės steigimo dokumentus, atliekame visus reikalingus veiksmus Juridinių asmenų registre ir glaudžiai dirbame su notarų biurais (pildome paraiškas, rezervuojame laikinus įmonės pavadinimus, rezervuojame laiką įmonės steigimo dokumentų tvirtinimui pas notarą, patvirtintus dokumentus teikiame Registrų centrui, paimame įregistruotos įmonės pažymėjimą ir atliekame kitus būtinus veiksmus, siekiant įregistruoti įmonę). Po verslo įsteigimo teikiame profesionalias konsultacijas – bendradarbiaudami su įvairiomis organizcijomis, užsienio ambasadų prekybos atstovybėmis, bankais ir užsienio partneriais aprūpiname Jūsų verslą vertingų patarimų ir veiksmų paketu dėl sėkmingos tolimesnės įmonės veiklos.

Individualios įmonės steigimas

In­di­vi­du­a­li įmonė yra pri­va­tus ne­ri­bo­tos ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės ju­ri­di­nis as­muo, nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tis vie­nam fiziniam as­me­niui. Individualios įmonės steigėju gali būti tik veiksnus fizinis asmuo. Individuali įmonė laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo juridinių asmenų registre. Terminas: IĮ steigimas atliekamas per 5-6 darbo dienas. Išlaidos: 1. Mūsų paslaugos (pagal susitarimą); 2. Notaro mokestis (Gali svyruoti priklausomai nuo notaro atliekamų darbų apimties); 3. 31 EUR Registrų centro mokestis; 4. 17 EUR laikinojo IĮ vardo rezervavimas Registrų centre (Jei IĮ vardą rezervuosime mes, tai…

Filialo, atstovybės steigimas

Juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų. Filialas nėra juridinis asmuo. Filialas veikia pagal juridinio asmens patvirtintus nuostatus. Juridinio asmens atstovybė yra juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir turintis teisę atlikti tam tikrus veiksmus: atstovauti juridinio asmens interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus juridinio asmens vardu, vykdyti eksporto ir importo operacijas, tačiau tik tarp užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsteigusių atstovybę, arba…

Žemės ūkio bendrovės steigimas

Že­mės ūkio ben­dro­vė Pri­va­tus, ri­bo­tos ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės juridi­nis as­muo, ku­rio pa­ja­mos per ūki­nius me­tus už že­mės ūkio produk­ci­ją ir su­teik­tas paslaugas že­mės ūkiui su­da­ro dau­giau kaip 50 pro­cen­tų vi­sų re­a­li­za­vi­mo pa­ja­mų. Že­mės ūkio ben­dro­vė­je ga­li bū­ti dvie­jų rū­šių da­ly­viai – ben­dro­vės nariai ir pa­ji­nin­kai. Mi­ni­ma­lus že­mės ūkio ben­dro­vės na­rių skai­čius - du. Ben­dro­vės pa­ji­nin­kai nuo ben­dro­vės na­rių ski­ria­si tuo, kad jie netu­ri spren­džia­mo­jo bal­so ben­dro­vės na­rių su­si­rin­ki­me, be to, na­riu ga­li bū­ti tik fi­zi­nis as­muo, o pa­ji­nin­ku – fi­zi­nis arba…

Viešosios įstaigos steigimas

Viešoji įstaiga - pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. Sritys, kuriose gali veikti viešoji įstaiga, neribojamos, tačiau paprastai viešosios įstaigos steigiamos švietimo, kultūros, mokslo, sveikatos apsaugos, sporto veiklai vykdyti. Savivaldybės įsteigtos viešosios įstaigos teikia paslaugas ryšių, keleivinio transporto, komunalinio ūkio ir kitose paslaugų srityse. Viešosios įstaigos steigėjais gali būti valstybės ar savivaldybės institucijos ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys, sudarę viešosios įstaigos steigimo sutartį. Steigėjų…

Uždarosios akcinės bendrovės steigimas

Uždarosios akcinės bendrovės steigimas Uždaroji akcinė bendrovė – ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurios kapitalas yra suskirstytas į dalis – akcijas. UAB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2896 EUR. Joje turi būti mažiau kaip 250 akcininkų. Uždarosios akcinės bendrovės akcijos negali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai, jei įstatymai nenustato kitaip. Bendrovės steigėjai gali būti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Kiekvienas bendrovės steigėjas turi įsigyti bendrovės akcijų ir tapti jos akcininku. Bendrovės steigimo sutartis sudaroma, kai bendrovę steigia…

Akcinės bendrovės steigimas

Akcinė bendrovė – bendrovė, kuri priklauso vienam ar keliems juridiniams ar fiziniams asmenims ir veikia kaip juridinis asmuo. AB yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo – įmonė, kurios kapitalas padalytas į dalis – akcijas. Akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 43443 EUR (150 tūkst. litų). Jos akcijos gali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai, vadovaujantis vertybinių popierių rinką reglamentuojančiais teisės aktais. Bendrovės steigėjai gali būti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Kiekvienas bendrovės steigėjas turi įsigyti bendrovės akcijų…

Juridinių asmenų steigimas

Juridinių asmenų steigimas Įmonių steigimas Akcinės bendrovės steigimas Akcinė bendrovė – bendrovė, kuri priklauso vienam ar keliems juridiniams ar fiziniams asmenims ir veikia kaip juridinis asmuo. AB yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo – įmonė, kurios kapitalas padalytas į dalis – akcijas. Akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 150 tūkst. litų. Jos akcijos gali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai, vadovaujantis vertybinių popierių rinką reglamentuojančiais teisės aktais. Bendrovės steigėjai gali būti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Kiekvienas... (skaityti daugiau)…