Ūki­nė ben­dri­ja ga­li bū­ti dvie­jų tei­si­nių for­mų (rū­šių):
 • tik­ro­ji ūki­nė ben­dri­ja – bendriją sudaro tikrieji nariai, visi neribotai atsakingi už bendrijos prievoles.
 • ko­man­di­ti­nė (pa­si­ti­kė­ji­mo) ūki­nė ben­dri­ja – bendriją sudaro bent vienas tikrasis narys ir narys (nariai) komanditorius (-iai). Na­riai ko­man­di­to­riai at­sa­ko tik ta sa­vo tur­to da­li­mi, ku­rią pa­gal su­tar­tį per­da­vė KŪB.

 

Tikrojoje ūkinėje ben­dri­jo­je tu­ri bū­ti ne ma­žiau kaip du ir ne dau­giau kaip dvide­šimt na­rių (KŪB ne mažiau kaip du). Norint priimti nau­ją tikrąjį na­rį bū­ti­nas vi­sų ben­dri­jos tikrųjų na­rių pri­ta­ri­mas. Be to, ben­dri­jos na­riais ga­li bū­ti tiek fi­zi­niai, tiek ju­ri­di­niai as­me­nys.

Na­rių įneš­tas tur­tas bei užsiimant bendra veik­la gau­ta pro­duk­ci­ja, pa­ja­mos ir vai­siai yra bendrijos nuosavybė. Ben­dri­joms drau­džia­ma iš­leis­ti ver­ty­bi­nių po­pie­rių. Jos ga­li sko­lin­ti tik nuo­sa­vo kapitalo lė­šas, taip pat sko­lin­tis pi­ni­gi­nių lė­šų.

Bendrijos steigimo ir veiklos pagrindas yra bendrosios jungtinės veiklos sutartis, kurią gali sudaryti veiksnūs fiziniai asmenys, taip pat juridiniai asmenys.

Jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta:
 1. bendrijos pavadinimas (firmos vardas);
 2. bendrijos veiklos pobūdis;
 3. fizinių asmenų, kurie yra bendrijos tikrieji nariai arba komanditoriai, pavardės, vardai ir adresai;
 4. įmonių bei organizacijų, kurios yra bendrijos tikrieji nariai arba komanditoriai, pavadinimai, buveinės, banko sąskaitų numeriai ir kiti šių sąskaitų rekvizitai;
 5. tikrųjų narių ir komanditorių teisės ir pareigos;
 6. tikrųjų narių ir komanditorių dalys bendrosios nuosavybės teisėje, išreikštos trupmena arba procentais ir kiekvieno iš jų piniginių ir nepiniginių (turto ir intelektinės veiklos produktų, esančių nuosavybės teisės objektais) pradinių įnašų dydis, nepiniginių įnašų įvertinimas, įnašų įmokėjimo bei perdavimo bendrijai tvarka ir terminai;
 7. tikrųjų narių darbo įvertinimo ir atsiskaitymo su jais taisyklės;
 8. pinigų paėmimo asmeniniams reikalams iš bendrijos kasos tvarka;
 9. pajamų ir nuostolių paskirstymo taisyklės;
 10. tikrųjų narių ir komanditorių išstojimo ir pašalinimo iš bendrijos bei naujų narių priėmimo į ją sąlygos ir tvarka;
 11. bendrijos valdymo, jos reikalų tvarkymo taisyklės ir jų keitimo sąlygos;
 12. asmenų, įgaliotų atstovauti bendrijai, tai pat tvarkyti kitus jos reikalus, pavardės, vardai, adresai ir įgalinimai;
 13. nutarimų priėmimo (balsavimo) tvarka;
 14. klausimai, dėl kurių nutarimai priimami tik tada, kai sutinka (vienbalsiai) visi nariai;
 15. bendrijos reorganizavimo bei likvidavimo tvarka.

 

Bendrosios jungtinės veiklos sutartį pasirašo kiekvienas steigiamos bendrijos narys. Sutartis tvirtinama notariškai. Notariškai turi būti patvirtinta tiek sutarties egzempliorių, kiek yra bendrijos narių ir kiek reikia egzempliorių bendrijai įregistruoti.

Bendrija laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo dienos. Bendrija savo komercinę – ūkinę veiklą gali pradėti tik nuo jos įregistravimo.