Įmonių steigimas – tai specifinis procesas, kuris reikalauja nemažai žinių, laiko ir pasiruošimo. Apie savo verslo kurimą galvoja daugelis, tačiau pradedant viską nuo pradžių gali kilti daug klausimų. Todėl mūsų profesionalūs teisininkai, padės išvengti klaidų ir sutaupys Jūsų brangų laiką. Norite pradėti verslą ir įsteigti įmonę? UAB "Teisės garantas" padės Jums tai padaryti nuo pat pirmojo žingsnio iki visiško verslo vystymosi bei plėtojimosi.

Individualios įmonės steigimas

In­di­vi­du­a­li įmonė yra pri­va­tus ne­ri­bo­tos ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės ju­ri­di­nis as­muo, nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tis vie­nam fiziniam as­me­niui. Individualios įmonės steigėju gali būti tik veiksnus fizinis asmuo. Individuali įmonė laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo juridinių asmenų registre. Terminas: IĮ steigimas atliekamas per 5-6 darbo dienas. Išlaidos: 1. Mūsų paslaugos (pagal susitarimą); 2. Notaro mokestis (Gali svyruoti priklausomai nuo notaro atliekamų darbų apimties); 3. 31 EUR Registrų centro mokestis; 4. 17 EUR laikinojo IĮ vardo rezervavimas Registrų centre (Jei IĮ vardą rezervuosime mes, tai…

Filialo, atstovybės steigimas

Juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų. Filialas nėra juridinis asmuo. Filialas veikia pagal juridinio asmens patvirtintus nuostatus. Juridinio asmens atstovybė yra juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir turintis teisę atlikti tam tikrus veiksmus: atstovauti juridinio asmens interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus juridinio asmens vardu, vykdyti eksporto ir importo operacijas, tačiau tik tarp užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsteigusių atstovybę, arba…

Žemės ūkio bendrovės steigimas

Že­mės ūkio ben­dro­vė Pri­va­tus, ri­bo­tos ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės juridi­nis as­muo, ku­rio pa­ja­mos per ūki­nius me­tus už že­mės ūkio produk­ci­ją ir su­teik­tas paslaugas že­mės ūkiui su­da­ro dau­giau kaip 50 pro­cen­tų vi­sų re­a­li­za­vi­mo pa­ja­mų. Že­mės ūkio ben­dro­vė­je ga­li bū­ti dvie­jų rū­šių da­ly­viai – ben­dro­vės nariai ir pa­ji­nin­kai. Mi­ni­ma­lus že­mės ūkio ben­dro­vės na­rių skai­čius - du. Ben­dro­vės pa­ji­nin­kai nuo ben­dro­vės na­rių ski­ria­si tuo, kad jie netu­ri spren­džia­mo­jo bal­so ben­dro­vės na­rių su­si­rin­ki­me, be to, na­riu ga­li bū­ti tik fi­zi­nis as­muo, o pa­ji­nin­ku – fi­zi­nis arba…

Savivaldybės įmonės steigimas

Savivaldybės įmonė Yra iš savivaldybės turto įsteigta arba įstatymų nustatyta tvarka savivaldybei perduota įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso savivaldybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise. Savivaldybės įmonės steigimas Savivaldybės įmonės tikslas – teikti viešąsias paslaugas, gaminti produkciją ir vykdyti kitą veiklą siekiant tenkinti viešuosius interesus. Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Savivaldybės įmonės savininkė yra savivaldybė. Savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas savivaldybė įgyvendina per savivaldybės valdymo instituciją. Savivaldybės įmonę…

Uždarosios akcinės bendrovės steigimas

Uždarosios akcinės bendrovės steigimas Uždaroji akcinė bendrovė – ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurios kapitalas yra suskirstytas į dalis – akcijas. UAB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2896 EUR. Joje turi būti mažiau kaip 250 akcininkų. Uždarosios akcinės bendrovės akcijos negali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai, jei įstatymai nenustato kitaip. Bendrovės steigėjai gali būti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Kiekvienas bendrovės steigėjas turi įsigyti bendrovės akcijų ir tapti jos akcininku. Bendrovės steigimo sutartis sudaroma, kai bendrovę steigia…

Akcinės bendrovės steigimas

Akcinė bendrovė – bendrovė, kuri priklauso vienam ar keliems juridiniams ar fiziniams asmenims ir veikia kaip juridinis asmuo. AB yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo – įmonė, kurios kapitalas padalytas į dalis – akcijas. Akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 43443 EUR (150 tūkst. litų). Jos akcijos gali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai, vadovaujantis vertybinių popierių rinką reglamentuojančiais teisės aktais. Bendrovės steigėjai gali būti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Kiekvienas bendrovės steigėjas turi įsigyti bendrovės akcijų…