Že­mės ūkio ben­dro­vė

Žemės ūkio bendrovėPri­va­tus, ri­bo­tos ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės juridi­nis as­muo, ku­rio pa­ja­mos per ūki­nius me­tus už že­mės ūkio produk­ci­ją ir su­teik­tas paslaugas že­mės ūkiui su­da­ro dau­giau kaip 50 pro­cen­tų vi­sų re­a­li­za­vi­mo pa­ja­mų.

Že­mės ūkio ben­dro­vė­je ga­li bū­ti dvie­jų rū­šių da­ly­viai – ben­dro­vės nariai ir pa­ji­nin­kai. Mi­ni­ma­lus že­mės ūkio ben­dro­vės na­rių skai­čius – du. Ben­dro­vės pa­ji­nin­kai nuo ben­dro­vės na­rių ski­ria­si tuo, kad jie netu­ri spren­džia­mo­jo bal­so ben­dro­vės na­rių su­si­rin­ki­me, be to, na­riu ga­li bū­ti tik fi­zi­nis as­muo, o pa­ji­nin­ku – fi­zi­nis arba ju­ri­di­nis as­muo. Visų da­ly­vių tur­tas yra at­skir­tas nuo ben­dro­vės tur­to. Že­mės ūkio bendro­vės ne­mo­ka pel­no ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čių bei ne­da­ro atsiskaitymų į ke­lių fon­dą.

Žemės ūkio bendrovės steigėjais gali būti Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys. Bendrovės steigimo dokumentai yra: steigimo sutartis, narių sąrašas, steigiamojo susirinkimo protokolas, įstatai.

Bendrovės steigėjai sudaro steigimo sutartį, nustato minimalų pajinio įnašo dydį, parengia asmenų turto priėmimo ir įvertinimo tvarką, sudaro asmenų, pageidaujančių būti bendrovės nariais, sąrašą, parengia bendrovės įstatų projektą, sušaukia steigiamąjį susirinkimą, paskiria įgaliotinius parengiamiesiems bendrovės steigimo darbams atlikti.

Steigimo sutartyje nurodoma pajinių įnašų priėmimo tvarka, vieta ir laikas, atsakingi asmenys.

Bendrovės įstatuose turi būti nurodyta:

 1. bendrovės pavadinimas ir buveinės adresas. Buveinė turi būti Lietuvos Respublikos teritorijoje, nuolatinėje valdybos (administracijos) buvimo vietoje;
 2. bendrovės tikslas, veiklos pobūdis ir trukmė;
 3. kapitalo didinimo ir mažinimo sąlygos bei tvarka; nepiniginių pajinių įnašų priėmimo ir įvertinimo tvarka;
 4. minimalus pajinioįnašo dydis, pajinių įnašų pasikeitimo, pardavimo ar perleidimo bendrovės nariams, pajininkams bei kitiems asmenims tvarka, uždarų aukcionų pajams pirkti ir parduoti organizavimo tvarka;
  valdymo ir kontrolės organų rinkimo tvarka, teisės ir pareigos;
 5. narių susirinkimo kompetencija, jo šaukimo, balsavimo tvarka ir balsavimo teisės perleidimo tvarka;
 6. darbo užmokesčio nustatymo tvarka ir pelno paskirstymo taisyklės;
 7. atsargos (rezervinio) kapitalo fondo ir kitų fondų sudarymoir naudojimo tvarka;
 8. bendrovės reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo ir turto paskirstymo kreditoriams bei pajininkams tvarka;
 9. bendrovės narių, bendrovės pajininkų ir samdomų asmenų teisės, atsakomybė bei pareigos;
 10. bendrovės ir jos narių, pajininkų turtiniai bei darbo santykiai;
 11. bendrovės atsiskaitymo su nariais ir pajininkais sąlygos, tvarka ir terminai.