Mūsų kvalifikuota teisininkų komanda yra visuomet pasiruošusi padėti Jūsų verslui ir įmonėms. Spręsdami įvairialypius teisinius klausimus verslo sferoje mūsų teisės specialistai yra sukaupę vertingos patirties ir nuolat teikia teisines paslaugas tiek Lietuvos įmonėms, tiek ir tarptautinėms korporacijoms. Mes žinome, kokie teisiniai sprendimai gali nuimti naštą nuo Jūsų vykdomos veiklos. Motyvuoti Jūsų pasitikėjimo mes jau esame įrodę, jog kiekvienoje situacijoje galima surasti optimalią išeitį. Nuolat bendradarbiaudami su teisės profesionalais mes galime užtikrinti kvalifikuotą teisinę pagalbą visais verslo teisės klausimais.

Teisinės paslaugos Baudžiamosios teisės srityje

Read more about the article Teisinės paslaugos Baudžiamosios teisės srityje
Teisinės paslaugos Baudžiamosios teisės srityje

Baudžiamosios teisės veiklos jurisdikcija atsiranda tuomet, kai yra atliekama veika (veikimas ar neveikimas), kurią įstatymų leidėjas priskiria nusikaltimų arba baudžiamųjų nusižengimų kategorijai. Nusikalstamą veiką atlikusiam asmeniui pradedamos taikyti Baudžiamojo proceso kodekse bei Baudžiamajame kodekse numatytos taisyklės. Ikiteisminis tyrimas pradedamas: 1) gavus skundą, pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką; 2) jei prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas patys nustato nusikalstamos veikos požymius ir surašo tarnybinį pranešimą. Privataus kaltinimo bylose ikiteisminis tyrimas yra pradedamas tik gavus nukentėjusiojo skundą. Nukentėjusiuoju pripažįstamas fizinis asmuo, kuriam…

Teisinės paslaugos Administracinės teisės srityje

Teisinės paslaugos Teisingumą administracinėse bylose vykdo tik teismai, vadovaudamiesi visų asmenų lygybe įstatymui ir teismui, nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, veiklos rūšies ir pobūdžio, gyvenamosios vietos ir kitų aplinkybių. Teismas imasi nagrinėti administracinę bylą: 1) pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą; 2) pagal įstatymų nustatytų institucijų, įstaigų ar jų tarnautojų kreipimąsi dėl kitų asmenų teisių gynimo; 3) pagal prokuroro, administravimo…

Teisinės konsultacijos

Teisinės konsultacijos Konsultuojame įvairių teisės šakų klausimais, komercinė (verslo), darbo, administracinė, baudžiamoji, draudimo, tarptautinė privatinė, intelektinė ir kiti civiliniai teisiniai santykiai, bei proceso teisės šakos. Teikiame teisinę informaciją Jums patogiausiu būdu – susitikimo metu, elektroniniu paštu ar telefonu.

Tarpininkavimas perkant – parduodant įmonę

Tarpininkavimas perkant Tarpininkavimas yra suprantamas kaip poveikis galimai sandorio šaliai skatinant ją sudaryti sutartį, tarpininkavimas taip pat gali apimti klientų paiešką, kontaktų su klientais palaikymą, reklamą ir kt. Teisės aktuose sąvoka "įmonė" turi dvi reikšmes: ji suprantama kaip teisinių santykių sub-jektas (juridinis asmuo), taip pat kaip teisinių santykių objektas. Įmonės, kaip teisės objekto, sam-prata yra aktuali nagrinėjant įmonės pirkimo-pardavimo sutartis. Įmonės pirkimo-pardavimo sutarties pagalba nėra perleidžiamos teisės susijusios su asmeniu, kaip pavyzdžiui pagal licenciją suteiktos teisės, nes tokios teisės suteiktos…

Skundų dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ir ikiteisminio tyrimo teisėjo veiksmų ir sprendimų parengimas

Nuo ikiteisminio tyrimo metu atliekamų proceso veiksmų ir priimamų sprendimų daugiausiai priklauso, koks galutinis sprendimas bus priimtas byloje. Turi būti numatytos garantijos, kad visi ikiteisminio tyrimo stadijos veiksmai būtų atliekami ir sprendimai priimami laikantis įstatyme nustatytos tvarkos. Pagrindinė garantija yra proceso subjektų, turinčių byloje savarankišką interesą, teisė pateikti skundus dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ir ikiteisminio tyrimo teisėjo veiksmų ir sprendimų. Įtariamasis, gynėjas, nukentėjusysis, civilinis ieškovas, civilinis atsakovas, įtariamojo, nukentėjusiojo, civilinio ieškovo, civilino atsakovo atstovai turi vienodas teisę pateikti pateikti…

Pareiginių instrukcijų parengimas

Pareiginių instrukcijų parengimas Norminis dokumentas kuriame nustatomos darbuotojo funkcijos, teisės ir pareigos. Pareiginių instrukcijų pagrindu rengiama darbo sutartis. Be to šis dokumentas naudojamas kilus konfliktui tarp darbuotojo ir darbdavio. Pareiginė instrukcija Pareigines instrukcijas paprastai rengia personalo skyrius arba teisininkai jos tvirtinamos įmonės ar įstaigos vadovo įsakymu. Pareiginiai aprašymai turi šias dalis: 1. Bendrieji nuostatai; 2. Darbuotojo pareigos ir funkcijos; 3. Darbuotojo teisės; 4. Darbuotojo atsakomybė. Bendrojoje dalyje aptariama darbuotojo veiklos sritis, kvalifikaciniai reikalavimai. Nurodoma ką darbuotojas turi žinoti, išmanyti ir…

Juridinio asmens pertvarkymas

Read more about the article Juridinio asmens pertvarkymas
Juridinio asmens pertvarkymas

Pertvarkymas Tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytojo juridinio asmens teises ir pareigas. Pertvarkymo metu juridinis asmuo nėra likviduojamas, pasikeičia tik juridinio asmens teisinė forma. Nepaisant to, kokia bus naujo juridinio asmens teisinė forma, pertvarkomo juridinio asmens dalyviai (savininkas, akcininkai, dalininkai, nariai ir pan.) trejus metus yra subsidiariai atsakingi pagal pertvarkomo juridinio asmens prievoles, atsiradusias iki naujos teisinės formos juridinio asmens įregistravimo juridinių asmenų registre. Uždarosios akcinės bendrovės/akcinės bendrovės pertvarkymas Uždaroji akcinė…

Investuotojų paieška

Investuotojų paieška Vykdant ūkinę-komercinę veiklą, ją plečiant, neretai svarbu yra pritraukti papildomo kapitalo. Tokiu atveju didelės reikšmės turi galimybė rasti investuotojų. Investuotojas yra apibrėžiamas kaip asmuo, kuris investuoja kapitalo rinkoje finansines vertybes. Investavimo tikslas yra paremti tam tikrą veiklą siekiant gauti pelno daugiau arba bent jau ne mažiau negu buvo investuota. Investavimas galimas į skirtingas turto rūšis, tačiau populiariausias yra investavimas į vertybinius popierius. Svarbu Svarbu yra rasti tinkamus ir patikimus investuotojus, todėl išties naudinga pateikti investuotojo paieškos darbus atlikti…

Įmonės pavadinimo keitimas

Įmonės pavadinimas Juridinis asmuo privalo turėti savo pavadinimą, pagal kurį jį būtų galima atskirti nuo kitų juridinių asmenų. Juridinio asmens pavadinimas yra juridinio asmens nuosavybė, tačiau jis negali būti parduotas ar kitaip perduotas kito asmens nuosavybėn atskirai nuo juridinio asmens. Juridinio asmens pavadinimas neturi prieštarauti viešajai tvarkai ar gerai moralei ir klaidinti visuomenę: dėl juridinio asmens steigėjo, dalyvio, buveinės, veiklos tikslo, teisinės formos, tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus, žinomesnių Lietuvos visuomenei užsienio įmonių, įstaigų ir organizacijų vardus, prekių…

Įmonės įstatinio kapitalo keitimas

Read more about the article Įmonės įstatinio kapitalo keitimas
Įmonės įstatinio kapitalo keitimas

Įstatinis kapitalas – akcinės bendrovės kapitalas, kurio dydį nurodo jos įstatai ir nominalioji akcijų vertė; mažiausio įstatinio kapitalo dydį paprastai nustato valstybė. Minimalus įstatinis kapitalas yra:   43443 EUR akcinei bendrovei, 2896.2 EUR uždarajai akcinei bendrovei. Įstatinis kapitalas suformuojamas steigiant įmonę. Vėliau jis gali būti didinamas. Teisę priimti sprendimą dėl įstatinio kapitalo padidinimo turi visuotinis akcininkų susirinkimas. Įstatinio kapitalo didinimas Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant naujas akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominalią…