Įmonės įstatinio kapitalo keitimas
Įmonės įstatinio kapitalo keitimas

Įstatinis kapitalas – akcinės bendrovės kapitalas, kurio dydį nurodo jos įstatai ir nominalioji akcijų vertė; mažiausio įstatinio kapitalo dydį paprastai nustato valstybė.

Minimalus įstatinis kapitalas yra:

 

  • 43443 EUR akcinei bendrovei,
  • 2896.2 EUR uždarajai akcinei bendrovei.

Įstatinis kapitalas suformuojamas steigiant įmonę. Vėliau jis gali būti didinamas. Teisę priimti sprendimą dėl įstatinio kapitalo padidinimo turi visuotinis akcininkų susirinkimas.

Įstatinio kapitalo didinimas
Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant naujas akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominalią vertę.

Didinti įstatinį kapitalą bendrovė gali tik tuomet, kai visiškai apmokėtas jos įstatinis kapitalas.

Dokumentas, patvirtinantis sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus bendrovės įstatus juridinių asmenų registre.

Įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais

Bendrovės įstatinis kapitalas papildomais akcininkų ir kitų asmenų įnašais didinamas tik išleidžiant naujas akcijas.

Nemoki akcinė bendrovė gali didinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais tik tuo atveju, kai naujas akcijas įsigyja jos akcininkai, darbuotojai ir kreditoriai.

Dėl įstatinio kapitalo padidinimo papildomais įnašais pakeisti bendrovės įstatai registruojami juridinių asmenų registre po to, kai yra pasirašytos akcijos ir įmokėti pradiniai įnašai.

Įstatinio kapitalo didinimas iš bendrovės lėšų

Įstatinis kapitalas gali būti didinamas iš bendrovės lėšų, t.y. iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ir rezervų (išskyrus savų akcijų įsigijimo ir privalomąjį rezervus). Įstatinis kapitalas iš bendrovės lėšų didinamas išleidžiant naujas akcijas, kurios nemokamai išduodamos akcininkams, arba padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes.

Sprendimą padidinti įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų priima visuotinis akcininkų susirinkimas, vadovaudamasis bendrovės finansine atskaitomybe.

Įstatinio kapitalo mažinimas

Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba teismo sprendimu.

Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas šiais būdais:

1) sumažinant akcijų nominalias vertes;
2) anuliuojant akcijas.

Sumažintas bendrovės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis už šio įstatymo nustatytą bendrovės minimalaus įstatinio kapitalo dydį (AB – 150 000 Lt, UAB – 10 000 Lt) (AB – 43443 EUR, UAB – 2896.2 EUR)

Bendrovė, mažindama įstatinį kapitalą, pirmiausia turi anuliuoti tas jos išleistas akcijas, kurias yra įgijusi pati bendrovė ar jos dukterinės bendrovės. Likusių akcijų nominali vertė ar akcijų skaičius visiems akcininkams mažinamas proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų, kurias jie turi pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos pabaigoje, nominaliai vertei. Pakeistus bendrovės įstatus įregistravus juridinių asmenų registre, akcinė bendrovė per vieną darbo dieną privalo Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui pateikti jo nustatytus dokumentus įrašams vertybinių popierių sąskaitose pakeisti.

Dokumentas, patvirtinantis sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Įstatinis kapitalas laikomas sumažintu tik pakeistus įstatus įregistravus juridinių asmenų registre.