Pareiginių instrukcijų parengimas

Pareiginių instrukcijų parengimas Norminis dokumentas kuriame nustatomos darbuotojo funkcijos, teisės ir pareigos. Pareiginių instrukcijų pagrindu rengiama darbo sutartis. Be to šis dokumentas naudojamas kilus konfliktui tarp darbuotojo ir darbdavio. Pareiginė instrukcija Pareigines instrukcijas paprastai rengia personalo skyrius arba teisininkai jos tvirtinamos įmonės ar įstaigos vadovo įsakymu. Pareiginiai aprašymai turi šias dalis: 1. Bendrieji nuostatai; 2. Darbuotojo pareigos ir funkcijos; 3. Darbuotojo teisės; 4. Darbuotojo atsakomybė. Bendrojoje dalyje aptariama darbuotojo veiklos sritis, kvalifikaciniai reikalavimai. Nurodoma ką darbuotojas turi žinoti, išmanyti ir…

Įmonės vidaus dokumentų rengimas

Read more about the article Įmonės vidaus dokumentų rengimas
Įmonės vidaus dokumentų rengimas

Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės (2001 m. kovo 30 d. Nr. 19) nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų, kitų subjektų, įgaliotų atlikti viešojo administravimo funkcijas, tvarkomųjų, organizacinių, informacinių dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus, kurie taikomi nepriklausomai nuo šių dokumentų parengimo būdo ar laikmenos. Dokumentai turi būti rengiami laikantis teisės norminiuose aktuose atitinkamiems dokumentams nustatytų reikalavimų. Rekvizitas – dokumento sudedamoji dalis, reiškianti nustatytas dokumento rengimo ir įteisinimo procedūras ir turinti nustatytą pastovią vietą. Blankas – nustatyto formato popieriaus lapas…