Pareiginių instrukcijų parengimas

Pareiginių instrukcijų parengimas
Pareiginių instrukcijų parengimas

Norminis dokumentas kuriame nustatomos darbuotojo funkcijos, teisės ir pareigos. Pareiginių instrukcijų pagrindu rengiama darbo sutartis. Be to šis dokumentas naudojamas kilus konfliktui tarp darbuotojo ir darbdavio.

Pareiginė instrukcija

Pareigines instrukcijas paprastai rengia personalo skyrius arba teisininkai jos tvirtinamos įmonės ar įstaigos vadovo įsakymu.

Pareiginiai aprašymai turi šias dalis:

1. Bendrieji nuostatai;

2. Darbuotojo pareigos ir funkcijos;

3. Darbuotojo teisės;

4. Darbuotojo atsakomybė.

Bendrojoje dalyje aptariama darbuotojo veiklos sritis, kvalifikaciniai reikalavimai. Nurodoma ką darbuotojas turi žinoti, išmanyti ir kokias dokumentais vadovautis bei kokiais norminiais aktais naudotis. Taip pat nurodoma kam pavaldus darbuotojas, kas gali atleisti darbuotoją. Antroje dalyje išnagrinėjamos darbuotojo veiklos sritys bei konkretūs darbai kuriuos darbuotojas turi vykdyti. Trečiojoje – darbuotojo teisės vykdant pavestus darbus. Ketvirtojoje – nurodoma darbuotojo atsakomybė.