Įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas

Buhalterinė apskaita Tvarkome įmonių buhalterinę apskaitą. Teikiame įmonių ir kitų ūkio subjektų kompleksinę buhalterinės apskaitos vedimo paslaugą. Įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas Registruojame įmones mokesčiu mokėtoju, PVM mokėtoju, pildome mokesčių deklaracijas. Tvarkome mėnesines ir metines ataskaitas, bei teikiame kitas su buhalterinės apskaitos vedimu susijusias paslaugas. Siūlome detaliau susipažinti su mūsų įmonės teikiamomis paslaugomis.

Užsieniečių įdarbinimas (leidimas dirbti)

Užsieniečių įdarbinimas Užsieniečiai (trečiųjų šalių piliečiai), kurie nori dirbti Lietuvoje, visų pirma turi gauti leidimą dirbti. t.y asmenys yra įpareigojami gauti gauti leidimus, kurie suteikia jiems tokią teisę (pabrėžtina Lietuvos Respublikos įstatymuose yra numatyta ir išimčių, kai tokio leidimo gauti nereikalaujama). Lietuvoje leidimus dirbti išduoda Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Mūsų teisinių paslaugų įmonė turi ilgametę patirtį užsieniečių įdarbinimo procese. Esame įdarbinę įvairių valstybių piliečius tame tarpe ir egzotinių – tolimųjų valstybių. Darbo birža įvertinusi tiek…

Vizos gavimas

Vizos gavimas užsieniečiui UAB „Teisės garantas“ teikia teisinę pagalbą nacionalinės vizos ir šengeno vizos gavimo klausimais. Užsienietis, norintis gauti vieną iš minėtų vizų turi pateikti daug dokumentų, todėl mūsų teisininkai suteiks visą reikiamą informaciją, pakonsultuos ir parengs visus būtinus dokumentus, o esant pageidavimui, gali atstovauti kliento interesus ir visose  institucijoje (pvz: Migracijos Departamente).

Leidimas laikinai gyventi

Leidimas laikinai gyventi užsieniečiui Užsieniečiui suteiktas leidimas laikinai gyventi Lietuvos respublikoje yra dokumentas, kuris suteikia teisę gyventi Lietuvos respublikoje leidime nurodytą laikotarpį. Asmuo kuriam toks leidimas yra suteiktas, gali laisvai, savo nuožiūra pasirinkti gyvenamąją vietą arba vėliau ją keisti. Mūsų teisininkai pasirūpins: kad visi reikalingi dokumentai būtų paruošti ir atitiktų visus įstatymų reikalavimus. Taip pat užtikrinsime, jog visos procedūros būtų organizuojamos ir vykdomos laiku, o Jūs būtumėte informuoti tinkamai. Esant prašymui, galime atstovauti klientą Lietuvos Respublikos Migracijos Departamente.

Prieglobsčio teisė

Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijoje yra nurodyta, jog kiekvienas asmuo turi teisę į prieglobstį (18 straipsnis). Prieglobstis Lietuvoje. Asmeniui pagal Lietuvos Respublikos numatytus teisės aktus gali būti suteikta – papildoma apsauga arba pabėgėlio statusas. Kas yra pabėgėlis? Remiantis LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMU „DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES“ (toliau- UTPĮ), Pabėgėlis – užsienietis, kuriam šio Įstatymo nustatyta tvarka suteiktas pabėgėlio Lietuvos Respublikoje statusas. Remiantis Teismų praktika, yra ne karta atkreiptas dėmesys, kad pagal UTPĮ 86 str. 1 d. pabėgėlio statusas suteikiamas tik tiems…

Atleidimas nuo baudų ir delspinigių

Baudos ir delspinigiai Atleidimo nuo baudų ir delspinigių pagrindus nustato MAĮ 100 ir 141 straipsniai. Nuo paskirtų baudų ir delspinigių mokėjimo mokesčių mokėtojas gali būti atleidžiamas: jo prašymu arba mokesčių administratoriaus iniciatyva (nesant mokesčių mokėtojo prašymo) Mokestinio ginčo metu nuo baudų ir delspinigių mokesčių mokėtoją gali atleisti ir mokestinį ginčą nagrinėti institucija. Nuo baudų ir delspinigių atleidžiama jeigu yra MAĮ 141 straipsnio I dalyje nustatytas pagrindas: 1. kai mokesčių mokėtojas įrodo, kad nėra kaltas dėl padaryto pažeidimo; 2. kai įstatymo…

Advokato paslaugos – kada reikalingos?

Advokato Paslaugos - kada reikalingos? Norėdami būti savo srities profesionalais, advokatai paprastai savo kvalifikaciją kelia konkrečioje teisės srityje. Ieškodami optimaliausio teisinio sprendimo ir norėdami savo problemai spręsti racionaliai galite kreipkitis į mus. Mes patarsime ar reikalingi specializuoti advokatai kurie per ilgametę patirtį turi sukaupę daugelį specifinių žinių, reikalingų siekiant profesionaliai išspręsti Jums aktualius teisinius klausimus ar problemą galima išspęsti savarankiškai. Mūsų specialistų komanda dirba efektyviai ir randa racionalią išeitį visose teisinėse situacijose. Fizinio ir Juridinio Asmens Atstovavimas Ir Interesų Gynimas…

Buhalterinė apskaita

Buhalterinė apskaita Įmonės veiklą nuo pat jos įkūrimo pradžios lydi glaudžiai tarpusavyje susijusios sritys - teisė ir apskaita. Todėl labai svarbu, kad šias sritis tvarkytų patikimi ir kvalifikuoti specialistai. UAB „Teisės garantas" teikia visas teisines ir įmonės apskaitos tvarkymo paslaugas. Siūlome tapti patikimu, garbingu ir profesionaliu Jūsų partneriu, pasiruošusiu padėti savo darbu ir žiniomis bet kokioje situacijoje, bet kokiu atveju. Kadangi mūsų įmonė jau ne vienerius metus specializuojasi šiose srityse siūlome bendradarbiavimą. Mes Jums garantuojame: Kokybišką aptarnavimą Malonų bendravimą Konfidencionalumą…

Individualios įmonės steigimas

In­di­vi­du­a­li įmonė yra pri­va­tus ne­ri­bo­tos ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės ju­ri­di­nis as­muo, nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tis vie­nam fiziniam as­me­niui. Individualios įmonės steigėju gali būti tik veiksnus fizinis asmuo. Individuali įmonė laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo juridinių asmenų registre. Terminas: IĮ steigimas atliekamas per 5-6 darbo dienas. Išlaidos: 1. Mūsų paslaugos (pagal susitarimą); 2. Notaro mokestis (Gali svyruoti priklausomai nuo notaro atliekamų darbų apimties); 3. 31 EUR Registrų centro mokestis; 4. 17 EUR laikinojo IĮ vardo rezervavimas Registrų centre (Jei IĮ vardą rezervuosime mes, tai…

Filialo, atstovybės steigimas

Juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų. Filialas nėra juridinis asmuo. Filialas veikia pagal juridinio asmens patvirtintus nuostatus. Juridinio asmens atstovybė yra juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir turintis teisę atlikti tam tikrus veiksmus: atstovauti juridinio asmens interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus juridinio asmens vardu, vykdyti eksporto ir importo operacijas, tačiau tik tarp užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsteigusių atstovybę, arba…