Juridinio asmens pertvarkymas

Read more about the article Juridinio asmens pertvarkymas
Juridinio asmens pertvarkymas

Pertvarkymas Tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytojo juridinio asmens teises ir pareigas. Pertvarkymo metu juridinis asmuo nėra likviduojamas, pasikeičia tik juridinio asmens teisinė forma. Nepaisant to, kokia bus naujo juridinio asmens teisinė forma, pertvarkomo juridinio asmens dalyviai (savininkas, akcininkai, dalininkai, nariai ir pan.) trejus metus yra subsidiariai atsakingi pagal pertvarkomo juridinio asmens prievoles, atsiradusias iki naujos teisinės formos juridinio asmens įregistravimo juridinių asmenų registre. Uždarosios akcinės bendrovės/akcinės bendrovės pertvarkymas Uždaroji akcinė…

Investuotojų paieška

Investuotojų paieška Vykdant ūkinę-komercinę veiklą, ją plečiant, neretai svarbu yra pritraukti papildomo kapitalo. Tokiu atveju didelės reikšmės turi galimybė rasti investuotojų. Investuotojas yra apibrėžiamas kaip asmuo, kuris investuoja kapitalo rinkoje finansines vertybes. Investavimo tikslas yra paremti tam tikrą veiklą siekiant gauti pelno daugiau arba bent jau ne mažiau negu buvo investuota. Investavimas galimas į skirtingas turto rūšis, tačiau populiariausias yra investavimas į vertybinius popierius. Svarbu Svarbu yra rasti tinkamus ir patikimus investuotojus, todėl išties naudinga pateikti investuotojo paieškos darbus atlikti…

Įmonės pavadinimo keitimas

Įmonės pavadinimas Juridinis asmuo privalo turėti savo pavadinimą, pagal kurį jį būtų galima atskirti nuo kitų juridinių asmenų. Juridinio asmens pavadinimas yra juridinio asmens nuosavybė, tačiau jis negali būti parduotas ar kitaip perduotas kito asmens nuosavybėn atskirai nuo juridinio asmens. Juridinio asmens pavadinimas neturi prieštarauti viešajai tvarkai ar gerai moralei ir klaidinti visuomenę: dėl juridinio asmens steigėjo, dalyvio, buveinės, veiklos tikslo, teisinės formos, tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus, žinomesnių Lietuvos visuomenei užsienio įmonių, įstaigų ir organizacijų vardus, prekių…

Įmonės įstatinio kapitalo keitimas

Read more about the article Įmonės įstatinio kapitalo keitimas
Įmonės įstatinio kapitalo keitimas

Įstatinis kapitalas – akcinės bendrovės kapitalas, kurio dydį nurodo jos įstatai ir nominalioji akcijų vertė; mažiausio įstatinio kapitalo dydį paprastai nustato valstybė. Minimalus įstatinis kapitalas yra:   43443 EUR akcinei bendrovei, 2896.2 EUR uždarajai akcinei bendrovei. Įstatinis kapitalas suformuojamas steigiant įmonę. Vėliau jis gali būti didinamas. Teisę priimti sprendimą dėl įstatinio kapitalo padidinimo turi visuotinis akcininkų susirinkimas. Įstatinio kapitalo didinimas Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant naujas akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominalią…

Ieškinių dėl sveikatai padarytos žalos atlyginimo rengimas

  Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pagrįstai nurodęs, kad Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtinta  teisė kreiptis į teismą negali būti aiškinama kaip teisė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Kaip ir kitos subjektinės teisės, ši teisė turi būti realizuojama įstatymų nustatyta tvarka. Remiantis Civilinio proceso kodeksu, ši teisė įgyvendinama pareiškiant ieškinį. Teismui pateikiamas ieškinys turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui. Ieškinyje turi būti nurodoma: 1) ieškinio suma, jeigu ieškinys turi būti įkainotas; 2) aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas);…

Prekės ženklų pramoninio dizaino registravimas

Prekės ženklas – bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai. Prekės ženklui prilyginamas ir ženklas, skirtas paslaugoms žymėti. Pareiškėjas, norintis įregistruoti ženklą, turi paduoti Valstybiniam patentų biurui paraišką. Paraišką pareiškėjo vardu gali paduoti ir jo atstovas. Paraišką pareiškėjo vardu gali paduoti ir jo atstovas. Užsienio valstybių fiziniai asmenys, nuolat negyvenantys Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, neturintys…

Sutarčių rengimas

Read more about the article Sutarčių rengimas
Sutarčių rengimas

Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, eigu tai neprieštarauja įstatymams. Draudžiama versti kitą asmenį sudaryti sutartį, išskyrus atvejus, kai pareigą sudaryti sutartį nustato įstatymai ar savanoriškas įsipareigojimas sudaryti sutartį. Šalys savo susitarimu…

Skundų rengimas Valstybinio medicininio audito inspekcijai, Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai

Skundų rengimas Valstybinio medicininio audito inspekcijai Asmuo dėl netinkamų sveikatos priežiūros įstaigų veiksmų gali kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą. Pacientas ar jo atstovas kreipiasi į Tarnybą su rašytiniu skundu, pateikdamas skundą atvykus į Tarnybą, atsiųsdamas paštu, per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu pasirašydamas elektroniniu parašu. Skunde turi būti nurodyta: •  adresatas; • paciento vardas, pavardė, gimimo data, adresas (faktinė gyvenamoji vieta), telefono numeris ir/ar kiti kontaktiniai duomenys bei pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, patvirtinta…

Bankroto bylos iškėlimas

Bankrotas – nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka. Bankroto byla – teismo nagrinėjama civilinė byla dėl ginčų, kylančių iš bankroto teisinių santykių. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalį bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė daugiau kaip tris mėnesius vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali…

Žemės ūkio bendrovės steigimas

Že­mės ūkio ben­dro­vė Pri­va­tus, ri­bo­tos ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės juridi­nis as­muo, ku­rio pa­ja­mos per ūki­nius me­tus už že­mės ūkio produk­ci­ją ir su­teik­tas paslaugas že­mės ūkiui su­da­ro dau­giau kaip 50 pro­cen­tų vi­sų re­a­li­za­vi­mo pa­ja­mų. Že­mės ūkio ben­dro­vė­je ga­li bū­ti dvie­jų rū­šių da­ly­viai – ben­dro­vės nariai ir pa­ji­nin­kai. Mi­ni­ma­lus že­mės ūkio ben­dro­vės na­rių skai­čius - du. Ben­dro­vės pa­ji­nin­kai nuo ben­dro­vės na­rių ski­ria­si tuo, kad jie netu­ri spren­džia­mo­jo bal­so ben­dro­vės na­rių su­si­rin­ki­me, be to, na­riu ga­li bū­ti tik fi­zi­nis as­muo, o pa­ji­nin­ku – fi­zi­nis arba…