Prekės ženklas – bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai. Prekės ženklui prilyginamas ir ženklas, skirtas paslaugoms žymėti.

Pareiškėjas, norintis įregistruoti ženklą, turi paduoti Valstybiniam patentų biurui paraišką. Paraišką pareiškėjo vardu gali paduoti ir jo atstovas. Paraišką pareiškėjo vardu gali paduoti ir jo atstovas. Užsienio valstybių fiziniai asmenys, nuolat negyvenantys Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, neturintys Lietuvos Respublikoje įregistruoto filialo arba atstovybės arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje savo buveinės, filialo arba atstovybės, paraiškas Valstybiniam patentų biurui paduoda ir visus su ženklo registracija susijusius veiksmus Valstybiniame patentų biure, įskaitant atstovavimą Apeliaciniame skyriuje, atlieka per Lietuvos Respublikos patentinį patikėtinį.

Paraišką įregistruoti ženklą sudaro:

1) prašymas įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą, pasirašytas pareiškėjo ar jo atstovo;
2) dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas nustatytas mokestis;
3) pareiškėjo įgaliojimas asmeniui, jeigu paraišką paduoda įgaliotas asmuo;
4) prašymas suteikti prioritetą (jei reikia);
5) kompetentingų institucijų išduotas leidimas (jei reikia);
6) kolektyvinio ženklo naudojimo nuostatai (jei reikia);
7) teisių savininko sutikimas (jei reikia).

Prašyme įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą nurodoma:

1) pareiškėją ir jo atstovą identifikuojantys duomenys;
2) pareikšto registruoti ženklo vaizdas ir jo aprašas;
3) prekių ir (ar) paslaugų, kurioms žymėti pareikštas registruoti ženklas, pavadinimai, suskirstyti pagal paraiškos padavimo dieną galiojančią Nicos klasifikaciją;
4) nuoroda, kad ženklas, kurį norima įregistruoti, yra erdvinis ženklas, (jei reikia);
5) nuoroda, kad spalva ar spalvų derinys, kompozicija yra laikomi skiriamuoju ženklo požymiu, (jei reikia);
6) nuoroda, kurie ženklo elementai yra nesaugomi, (jei reikia);
7) nuoroda, kad ženklas registruojamas ir skelbiamas standartiniais Valstybinio patentų biuro rašmenimis, (jei reikia);
8) ženklo ar jo žodinių elementų transliteracija, taip pat vertimas į lietuvių kalbą (jei reikia);
9) nuoroda, kad ženklas, kuriam įregistruoti paduodama paraiška, yra kolektyvinis ženklas.

Nustatęs, kad ženklas atitinka reikalavimus, Valstybinis patentų biuras priima sprendimą ženklą įregistruoti ir ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia pareiškėjui ar jo atstovui šį sprendimą ir nurodymą sumokėti nustatytą mokestį. Pareiškėjui ar jo atstovui pristačius dokumentą, patvirtinantį, kad mokestis sumokėtas, ženklas įrašomas į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą. Duomenys apie įrašytą ženklą skelbiami Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje. Valstybinis patentų biuras įregistruoto ženklo savininkui ar jo atstovui išduoda ženklo registracijos liudijimą. Lietuvos Respublikos prekių ženklų registras yra valstybės registras. Jį tvarko Valstybinis patentų biuras.

Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre registruojami ir kaupiami šie duomenys:

1) ženklo vaizdas;
2) prekių ir (ar) paslaugų, kurioms žymėti pareikštas registruoti ženklas, pavadinimai, suskirstyti pagal paraiškos padavimo dieną galiojančią Nicos klasifikaciją;
3) paraiškos padavimo data ir numeris;
4) ženklo įregistravimo data ir numeris;
5) pareiškėjo pavadinimas arba vardas, pavardė ir adresas (buveinė);
6) ženklo savininko pavadinimas arba vardas, pavardė ir adresas (buveinė);
7) registracijos galiojimo termino pasibaigimo data;
8) prioriteto data, pirmosios paraiškos numeris, valstybės kodas, jei suteiktas prioritetas;
9) parodos pavadinimas, prekių ir (ar) paslaugų eksponavimo data, jei suteiktas prioritetas;
10) atstovo (jei jis yra) vardas, pavardė, adresas (buveinė);
11) nuoroda, kad ženklas yra kolektyvinis, erdvinis ar kad spalva yra skiriamasis ženklo požymis;
12) kiti duomenys, susiję su ženklo registracija, naudojimu ir apsauga;
13) duomenų keitimo pagrindai ir data.