Viešosios įstaigos steigimas

Viešoji įstaiga - pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. Sritys, kuriose gali veikti viešoji įstaiga, neribojamos, tačiau paprastai viešosios įstaigos steigiamos švietimo, kultūros, mokslo, sveikatos apsaugos, sporto veiklai vykdyti. Savivaldybės įsteigtos viešosios įstaigos teikia paslaugas ryšių, keleivinio transporto, komunalinio ūkio ir kitose paslaugų srityse. Viešosios įstaigos steigėjais gali būti valstybės ar savivaldybės institucijos ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys, sudarę viešosios įstaigos steigimo sutartį. Steigėjų…

Ūkinės bendrijos steigimas

Ūki­nė ben­dri­ja ga­li bū­ti dvie­jų tei­si­nių for­mų (rū­šių): tik­ro­ji ūki­nė ben­dri­ja – bendriją sudaro tikrieji nariai, visi neribotai atsakingi už bendrijos prievoles. ko­man­di­ti­nė (pa­si­ti­kė­ji­mo) ūki­nė ben­dri­ja – bendriją sudaro bent vienas tikrasis narys ir narys (nariai) komanditorius (-iai). Na­riai ko­man­di­to­riai at­sa­ko tik ta sa­vo tur­to da­li­mi, ku­rią pa­gal su­tar­tį per­da­vė KŪB.   Tikrojoje ūkinėje ben­dri­jo­je tu­ri bū­ti ne ma­žiau kaip du ir ne dau­giau kaip dvide­šimt na­rių (KŪB ne mažiau kaip du). Norint priimti nau­ją tikrąjį na­rį bū­ti­nas vi­sų ben­dri­jos…

Savivaldybės įmonės steigimas

Savivaldybės įmonė Yra iš savivaldybės turto įsteigta arba įstatymų nustatyta tvarka savivaldybei perduota įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso savivaldybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise. Savivaldybės įmonės steigimas Savivaldybės įmonės tikslas – teikti viešąsias paslaugas, gaminti produkciją ir vykdyti kitą veiklą siekiant tenkinti viešuosius interesus. Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Savivaldybės įmonės savininkė yra savivaldybė. Savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas savivaldybė įgyvendina per savivaldybės valdymo instituciją. Savivaldybės įmonę…

Profesinės sąjungos steigimas

Profesinės sąjungos steigimas Asmenys, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartį ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje, įstatymo nustatyta tvarka turi teisę steigti profesines sąjungas ar stoti į jas savo interesams ginti. Profesinės sąjungos yra savanoriškos organizacijos, atstovaujančios ir ginančios darbuotojų profesines darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus. Valstybės organams, darbdaviams, jų įgaliotiesiems atstovams, įmonės, įstaigos, organizacijos valdymo organams, administracijai, pareigūnams, politinėms partijoms ir kitoms visuomeninėms organizacijoms draudžiama kištis į profesinių sąjungų vidaus reikalus. Profesinės sąjungos gali steigtis profesiniu, pareiginiu,…

Religinės bendruomenės steigimas

Religinės bendruomenės steigimas Religinė bendruomenė yra asmenų grupė, siekianti įgyvendinti tos pačios religijos tikslus. Ji gali būti atitinkamos religinės bendrijos vietinis padalinys. Religinės bendrijos yra bažnyčių ir tolygių religinių organizacijų - bendruomenių, siekiančių įgyvendinti tos pačios religijos tikslus, susivienijimai. Bendriją sudaro ne mažiau kaip dvi religinės bendruomenės, turinčios bendrą vadovybę. Lietuvoje pripažįstamos devynios tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos: lotynų apeigų katalikų, graikų apeigų katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, ortodoksų (stačiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų sunitų ir karaimų. Netradicinės religinės bendrijos Kitos…

Politinės partijos steigimas

Politinė partija yra savo pavadinimą turintis, pagal įstatymą įsteigtas viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti savo narių politinius interesus, padėti išreikšti Lietuvos Respublikos piliečių politinę valią, siekti dalyvauti įgyvendinant valstybės valdžią ir savivaldos teisę. Lietuvos Respublikos piliečiai turi teisę laisvai jungtis į politines partijas, dalyvauti jų veikloje bei iš jų išstoti. Visos politinės partijos Lietuvos Respublikos teritorijoje veikia laisvai ir savarankiškai. Valstybės ir savivaldybių institucijoms, jų pareigūnams, kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims draudžiama kištis į politinių partijų vidaus reikalus.…

Daugiabučio namo savininkų bendrijos steigimas

Daugiabučio namo savininkų bendrija Ne pelno organizacija, įgyvendinanti namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Tai privatusis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. DNS bendrija negali būti įmonių steigėja ir verstis kita veikla, nesusijusia su daugiabučio namo valdymu, bendrojo naudojimo objektų ir jam priskirto žemės sklypo naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Bendrijos steigimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas daugiabučio namo patalpų savininkas ar…

Uždarosios akcinės bendrovės steigimas

Uždarosios akcinės bendrovės steigimas Uždaroji akcinė bendrovė – ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurios kapitalas yra suskirstytas į dalis – akcijas. UAB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2896 EUR. Joje turi būti mažiau kaip 250 akcininkų. Uždarosios akcinės bendrovės akcijos negali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai, jei įstatymai nenustato kitaip. Bendrovės steigėjai gali būti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Kiekvienas bendrovės steigėjas turi įsigyti bendrovės akcijų ir tapti jos akcininku. Bendrovės steigimo sutartis sudaroma, kai bendrovę steigia…

Akcinės bendrovės steigimas

Akcinė bendrovė – bendrovė, kuri priklauso vienam ar keliems juridiniams ar fiziniams asmenims ir veikia kaip juridinis asmuo. AB yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo – įmonė, kurios kapitalas padalytas į dalis – akcijas. Akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 43443 EUR (150 tūkst. litų). Jos akcijos gali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai, vadovaujantis vertybinių popierių rinką reglamentuojančiais teisės aktais. Bendrovės steigėjai gali būti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Kiekvienas bendrovės steigėjas turi įsigyti bendrovės akcijų…

Nekilnojamojo turto atidalijimas

Read more about the article Nekilnojamojo turto atidalijimas
Nekilnojamojo turto atidalijimas

Nekilnojamas turtas Turtas skirstomas į kilnojamąjį ir nekilnojamąjį. Nekilnojamieji daiktai paprastai yra žemė ir kiti daiktai, kurie susiję su žeme ir kurių negalima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties bei iš esmės nesumažinus jų vertės (pastatai, įrenginiai, sodiniai ir kiti daiktai, kurie pagal paskirtį ir prigimtį yra nekilnojamieji). Žemė yra pagrindinis nekilnojamas daiktas. Nekilnojamus daiktus būtina registruoti viešajame registre, galima registruoti tik identifikuotą (įstatymo nustatytą tvarka suformuotą) žemės sklypą. Nekilnojamo daikto teisiniam režimui būdinga: nuosavybės teisė ir…