Politinė partija yra savo pavadinimą turintis, pagal įstatymą įsteigtas viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti savo narių politinius interesus, padėti išreikšti Lietuvos Respublikos piliečių politinę valią, siekti dalyvauti įgyvendinant valstybės valdžią ir savivaldos teisę.

Lietuvos Respublikos piliečiai turi teisę laisvai jungtis į politines partijas, dalyvauti jų veikloje bei iš jų išstoti. Visos politinės partijos Lietuvos Respublikos teritorijoje veikia laisvai ir savarankiškai. Valstybės ir savivaldybių institucijoms, jų pareigūnams, kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims draudžiama kištis į politinių partijų vidaus reikalus.

Politinės partijos steigėjais ir nariais gali būti tik fiziniai asmenys – Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 18 metų. Politinei partijai įsteigti būtina, kad ji Lietuvos Respublikoje turėtų ne mažiau kaip vieną tūkstantį steigėjų. Šie savo ar savo atstovų suvažiavime (susirinkime, konferencijoje) turi priimti politinės partijos įstatus, programą ir išrinkti valdymo organus.

Politinių partijų organizacinė struktūra grindžiama tik teritoriniu principu. Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti steigiamos ir veikti kitų valstybių politinės partijos ir politinės organizacijos, jų padaliniai. Draudžiama darbovietėse steigti politinių partijų padalinius, taip pat draudžiama ir jų veikla. Draudžiama steigtis ir veikti politinėms partijoms, kurių steigimo ar programiniuose dokumentuose propaguojama ar veikloje praktikuojama rasinė, tautinė, religinė, socialinė nelygybė ir neapykanta, autoritarinio ar totalitarinio valdymo, valdžios užgrobimo prievarta metodai, karo ir smurto propaganda, žmogaus teisių bei laisvių, viešosios tvarkos pažeidimai, kitokios idėjos bei veiksmai, prieštaraujantys Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos įstatymams ir nesuderinami su visuotinai pripažintomis tarptautinės teisės normomis.

Politinės partijos veikia pagal savo įstatus. Įstatai yra politinės partijos steigimo dokumentas. Politinės partijos registruojamos juridinių asmenų registre. Politinių partijų juridinių asmenų registrui pateikiamų duomenų tikrumą, įstatų, programos ar jų pakeitimų ir įstatymų reikalavimų atitikimą patvirtina Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

Politinės partijos veikia pagal savo įstatus. Įstatai yra politinės partijos steigimo dokumentas.

Politinės partijos įstatuose turi būti nurodyta:
 1. politinės partijos pavadinimas;
 2. politinės partijos teisinė forma – politinė partija;
 3. politinės partijos buveinė;
 4. politinės partijos veiklos tikslai. Jie turi būti apibūdinti aiškiai ir išsamiai nurodant veiklos sritis bei rūšis;
 5. įstojimo į politinę partiją ir išstojimo, pašalinimo iš jos sąlygos ir tvarka;
 6. politinės partijos narių teisės ir pareigos;
 7. politinės partijos padalinių steigimo, veiklos nutraukimo tvarka;
 8. politinės partijos suvažiavimo (susirinkimo, konferencijos) kompetencija, periodiškumas, sušaukimo bei sprendimų priėmimo tvarka;
 9. politinės partijos kolegialūs valdymo organai, jų kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka, laikotarpis, kuriam kolegialūs valdymo organai gali būti išrinkti, jų sprendimų priėmimo tvarka;
 10. politinės partijos vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka, jo kompetencija, laikotarpis, kuriam vadovas gali būti išrinktas;
 11. politinės partijos valdymo organų atskaitomybės suvažiavimui (susirinkimui, konferencijai) ir jų veiklos kontrolės tvarka;
 12. politinės partijos įstatų bei programos keitimo tvarka;
 13. politinės partijos simbolika, jeigu politinė partija numato ją turėti;
 14. politinės partijos turto ir lėšų naudojimo kontrolės tvarka;
 15. politinės partijos veiklos laikotarpis, jeigu jis yra ribotas;
 16. politinės partijos pabaiga.

Steigiamos politinės partijos įstatus turi pasirašyti politinės partijos steigėjų įgaliotas atstovas. Įsteigtos politinės partijos pakeistus įstatus pasirašo politinės partijos vadovas.

Politinės partijos gali steigti filialus, atstovybes ir kitus struktūrinius padalinius. Politinės partijos filialai, atstovybės ir kiti struktūriniai padaliniai nėra juridiniai asmenys. Politinės partijos filialai ir atstovybės veikia pagal politinės partijos patvirtintus nuostatus. Politinė partija, įsteigusi filialą ar atstovybę, per 30 dienų nuo įsteigimo privalo pateikti nustatytos formos prašymą įregistruoti filialą ar atstovybę juridinių asmenų registre Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

Politinės partijos laikomos įsteigtomis nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.