Akcinė bendrovė – bendrovė, kuri priklauso vienam ar keliems juridiniams ar fiziniams asmenims ir veikia kaip juridinis asmuo. AB yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo – įmonė, kurios kapitalas padalytas į dalis – akcijas. Akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 43443 EUR (150 tūkst. litų). Jos akcijos gali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai, vadovaujantis vertybinių popierių rinką reglamentuojančiais teisės aktais.

Bendrovės steigėjai gali būti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Kiekvienas bendrovės steigėjas turi įsigyti bendrovės akcijų ir tapti jos akcininku. Bendrovės steigimo sutartis sudaroma, kai bendrovę steigia du ar daugiau steigėjų. Kai bendrovę steigia vienas steigėjas, sudaromas bendrovės steigimo aktas.

Bendrovės steigimo sutartį pasirašo visi steigėjai arba jų įgalioti asmenys. Bendrovė laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo juridinių asmenų registre.

AB steigimas
Terminas:

AB steigimas atliekamas per 6-7 darbo dienas.

Išlaidos:
 1. Mūsų paslaugos (pagal susitarimą);
 2. 203 EUR notaro mokestis (Gali svyruoti priklausomai nuo notaro atliekamų darbų apimties);
 3. 60 EUR Registrų centro mokestis;
 4. 17 EUR laikinojo AB vardo rezervavimas Registrų centre (Jei AB vardą rezervuosime mes, kaina – 29 EUR).
Teikiame šias paslaugas:
 1. profesionaliai konsultuojame AB steigimo klausimais;
 2. parengiame AB steigimo dokumentus;
 3. atstovaujame pas notarą ir Registrų centre.
Privalomi AB steigimo dokumentai ir kita informacija:
 1. steigimo sutartis (jeigu AB steigia daugiau negu vienas asmuo) arba steigimo aktas (jei AB steigia vienas asmuo);
 2. steigėjų (akcininkų) duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta);
 3. jei steigėjas yra juridinis asmuo – įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, bei juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;
 4. steigiamos bendrovės pavadinimas;
 5. AB buveinės adresas. Reikalingas savininko sutikimas suteikti patalpas AB buveinei (jei savininkas yra fizinis asmuo – notariškai patvirtintas sutikimas; jei savininkas yra juridinis asmuo – direktoriaus pasirašytas ir antspauduotas sutikimas; jei patalpos yra įkeistos – banko, kuriam tos patalpos yra įkeistos, sutikimas; jei AB buveinė bus registruojama vienam iš steigėjų nuosavybės teise priklausančiose patalpose, tvirtinant steigimo dokumentus pas notarą užtenka pateikti asmens dokumentą);
 6. asmenys, kurie turi teisę atstovauti steigiamai bendrovei, bei jų teisės ir pareigos;
 7. bendrovės įstatinio kapitalo dydis (minimalus AB įstatinio kapitalo dydis – 43443 EUR (150 tūkst. Lt));
 8. akcijos nominali vertė, emisijos kaina;
 9. akcijų skaičius pagal klases, jų suteikiamos teisės;
 10. kiekvieno steigėjo įsigyjamų akcijų skaičius, taip pat jų skaičius pagal klases;
 11. kiekvieno steigėjo įsigyjamų akcijų apmokėjimo tvarka ir terminai, taip pat pradinių įnašų įmokėjimo tvarka ir terminai;
 12. nepiniginis įnašas ir jo vertė, jeigu akcijos iš dalies apmokamos nepiniginiu įnašu;
 13. steigiamojo susirinkimo sušaukimo terminai;
 14. steigiamos bendrovės dokumentų, taip pat informacijos, susijusios su steigiamuoju susirinkimu, pateikimo steigėjams tvarka;
 15. steigimo išlaidų kompensavimas ir atlyginimas už steigimą;
 16. sandorių steigiamos bendrovės vardu sudarymo ir jų tvirtinimo tvarka;
 17. pradinių įnašų grąžinimo tvarka, jei bendrovė nebūtų įregistruota;
  steigimo sutarties sudarymo data.
Jei steigėjas yra užsienio juridinis asmuo, papildomai reikės pateikti:

1. išrašą, patvirtinantį, kad steigėjas įregistruotas užsienio valstybės juridinių asmenų registre;
2. pateikti dokumentai turi būti patvirtinti notariškai ir pažyma Apostille.

Steigėjo veiksmai:

1. atidaryti steigiamos bendrovės kaupiamąją sąskaitą banke;
2. atvykti pas notarą pasirašyti AB steigimo dokumentus.