Spółka Akcyjna na Litwie – spółka będąca własnością jednej lub kilku osób fizycznych lub prawnych działająca jako osoba prawna. SA jest osobą prawną o ograniczonej odpowiedzialności – spółką, której kapitał jest podzielony na części – akcje. Kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej nie może być mniejszy niż 150 tys. LTL. Akcje SA mogą być rozpowszechniane i sprzedawane publicznie zgodnie z przepisami reglamentującymi rynek papierów wartościowych.

Założycielami spółki mogą być osoby fizyczne i prawne. Każdy z założycieli spółki powinien nabyć akcje i zostać jej akcjonariuszem. Umowa założycielska spółki jest zawierana, gdy spółka ma dwóch lub więcej akcjonariuszy, sporządzany jest akt założycielski spółki.

Umowę założycielską podpisują wszyscy założyciele lub osoby przez nich upoważnione. Spółka jest uważana za założoną od momentu jej zarejestrowania w Państwowym Centrum Rejestrów.