Labdaros ir paramos fondo steigimas

Fondas Savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio pagrindiniai veiklos tikslai yra labdaros ir paramos bei kitokios pagalbos teikimas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo ir Labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse. Fondo steigėjai gali būti fiziniai bei juridiniai asmenys, sudarę fondo steigimo sutartį ir iki fondo įregistravimo juridinių asmenų…

Individualios įmonės steigimas

In­di­vi­du­a­li įmonė yra pri­va­tus ne­ri­bo­tos ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės ju­ri­di­nis as­muo, nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tis vie­nam fiziniam as­me­niui. Individualios įmonės steigėju gali būti tik veiksnus fizinis asmuo. Individuali įmonė laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo juridinių asmenų registre. Terminas: IĮ steigimas atliekamas per 5-6 darbo dienas. Išlaidos: 1. Mūsų paslaugos (pagal susitarimą); 2. Notaro mokestis (Gali svyruoti priklausomai nuo notaro atliekamų darbų apimties); 3. 31 EUR Registrų centro mokestis; 4. 17 EUR laikinojo IĮ vardo rezervavimas Registrų centre (Jei IĮ vardą rezervuosime mes, tai…

Filialo, atstovybės steigimas

Juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų. Filialas nėra juridinis asmuo. Filialas veikia pagal juridinio asmens patvirtintus nuostatus. Juridinio asmens atstovybė yra juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir turintis teisę atlikti tam tikrus veiksmus: atstovauti juridinio asmens interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus juridinio asmens vardu, vykdyti eksporto ir importo operacijas, tačiau tik tarp užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsteigusių atstovybę, arba…

Intelektinė nuosavybė

Intelektinė nuosavybė – tai nematerialioji nuosavybė, žmogaus dvasinės kūrybos bei protinio darbo rezultatas, proto (intelekto, mąstymo, minties) produktas, kuris yra saugomas įstatymo, kaip ir bet kuri kita nuosavybės forma. Intelektinės nuosavybės teisė saugo išradimus, kūrybiškumą, išradingumą. Intelektinę nuosavybę sudaro: 1) komercinės paslaptys, 2) autorių ir gretutinės teisės, 3) pramoninė nuosavybė: a) dizainai, b) prekių ženklai, c) patentai ir naudingieji modeliai. Svarbu tai, kad kiekviena valstybė intelektinę nuosavybę apipbrėžia pagal savo įstatymus, todėl, jei verslas vykdomas tarpautiniu mastu, būtina atsižvelgti į…

Teisinės paslaugos Baudžiamosios teisės srityje

Read more about the article Teisinės paslaugos Baudžiamosios teisės srityje
Teisinės paslaugos Baudžiamosios teisės srityje

Baudžiamosios teisės veiklos jurisdikcija atsiranda tuomet, kai yra atliekama veika (veikimas ar neveikimas), kurią įstatymų leidėjas priskiria nusikaltimų arba baudžiamųjų nusižengimų kategorijai. Nusikalstamą veiką atlikusiam asmeniui pradedamos taikyti Baudžiamojo proceso kodekse bei Baudžiamajame kodekse numatytos taisyklės. Ikiteisminis tyrimas pradedamas: 1) gavus skundą, pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką; 2) jei prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas patys nustato nusikalstamos veikos požymius ir surašo tarnybinį pranešimą. Privataus kaltinimo bylose ikiteisminis tyrimas yra pradedamas tik gavus nukentėjusiojo skundą. Nukentėjusiuoju pripažįstamas fizinis asmuo, kuriam…

Teisinės paslaugos Administracinės teisės srityje

Teisinės paslaugos Teisingumą administracinėse bylose vykdo tik teismai, vadovaudamiesi visų asmenų lygybe įstatymui ir teismui, nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, veiklos rūšies ir pobūdžio, gyvenamosios vietos ir kitų aplinkybių. Teismas imasi nagrinėti administracinę bylą: 1) pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą; 2) pagal įstatymų nustatytų institucijų, įstaigų ar jų tarnautojų kreipimąsi dėl kitų asmenų teisių gynimo; 3) pagal prokuroro, administravimo…

Teisinės konsultacijos

Teisinės konsultacijos Konsultuojame įvairių teisės šakų klausimais, komercinė (verslo), darbo, administracinė, baudžiamoji, draudimo, tarptautinė privatinė, intelektinė ir kiti civiliniai teisiniai santykiai, bei proceso teisės šakos. Teikiame teisinę informaciją Jums patogiausiu būdu – susitikimo metu, elektroniniu paštu ar telefonu.

Tarpininkavimas perkant – parduodant įmonę

Tarpininkavimas perkant Tarpininkavimas yra suprantamas kaip poveikis galimai sandorio šaliai skatinant ją sudaryti sutartį, tarpininkavimas taip pat gali apimti klientų paiešką, kontaktų su klientais palaikymą, reklamą ir kt. Teisės aktuose sąvoka "įmonė" turi dvi reikšmes: ji suprantama kaip teisinių santykių sub-jektas (juridinis asmuo), taip pat kaip teisinių santykių objektas. Įmonės, kaip teisės objekto, sam-prata yra aktuali nagrinėjant įmonės pirkimo-pardavimo sutartis. Įmonės pirkimo-pardavimo sutarties pagalba nėra perleidžiamos teisės susijusios su asmeniu, kaip pavyzdžiui pagal licenciją suteiktos teisės, nes tokios teisės suteiktos…

Skundų dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ir ikiteisminio tyrimo teisėjo veiksmų ir sprendimų parengimas

Nuo ikiteisminio tyrimo metu atliekamų proceso veiksmų ir priimamų sprendimų daugiausiai priklauso, koks galutinis sprendimas bus priimtas byloje. Turi būti numatytos garantijos, kad visi ikiteisminio tyrimo stadijos veiksmai būtų atliekami ir sprendimai priimami laikantis įstatyme nustatytos tvarkos. Pagrindinė garantija yra proceso subjektų, turinčių byloje savarankišką interesą, teisė pateikti skundus dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ir ikiteisminio tyrimo teisėjo veiksmų ir sprendimų. Įtariamasis, gynėjas, nukentėjusysis, civilinis ieškovas, civilinis atsakovas, įtariamojo, nukentėjusiojo, civilinio ieškovo, civilino atsakovo atstovai turi vienodas teisę pateikti pateikti…

Pareiginių instrukcijų parengimas

Pareiginių instrukcijų parengimas Norminis dokumentas kuriame nustatomos darbuotojo funkcijos, teisės ir pareigos. Pareiginių instrukcijų pagrindu rengiama darbo sutartis. Be to šis dokumentas naudojamas kilus konfliktui tarp darbuotojo ir darbdavio. Pareiginė instrukcija Pareigines instrukcijas paprastai rengia personalo skyrius arba teisininkai jos tvirtinamos įmonės ar įstaigos vadovo įsakymu. Pareiginiai aprašymai turi šias dalis: 1. Bendrieji nuostatai; 2. Darbuotojo pareigos ir funkcijos; 3. Darbuotojo teisės; 4. Darbuotojo atsakomybė. Bendrojoje dalyje aptariama darbuotojo veiklos sritis, kvalifikaciniai reikalavimai. Nurodoma ką darbuotojas turi žinoti, išmanyti ir…