In­di­vi­du­a­li įmonė yra pri­va­tus ne­ri­bo­tos ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės ju­ri­di­nis as­muo, nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tis vie­nam fiziniam as­me­niui.

Individualios įmonės steigėju gali būti tik veiksnus fizinis asmuo. Individuali įmonė laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo juridinių asmenų registre.

Terminas:

IĮ steigimas atliekamas per 5-6 darbo dienas.

Išlaidos:

1. Mūsų paslaugos (pagal susitarimą);
2. Notaro mokestis (Gali svyruoti priklausomai nuo notaro atliekamų darbų apimties);
3. 31 EUR Registrų centro mokestis;
4. 17 EUR laikinojo IĮ vardo rezervavimas Registrų centre (Jei IĮ vardą rezervuosime mes, tai kainuos 29 EUR).

Mūsų paslaugos:

1. konsultuojame IĮ steigimo klausimais;
2. rengiame IĮ steigimo dokumentus;
3. atstovaujame pas notarą ir Registrų centre.

Individualios įmonės steigimo dokumentas kartu yra ir jos steigimo sandoris.

Individualios įmonės nuostatuose turi būti nurodyta:

1) individualios įmonės pavadinimas;
2) teisinė forma;
3) individualios įmonės buveinė;
4) individualios įmonės veiklos tikslai, nurodant veiklos sritis;
5) individualios įmonės savininko kompetencija (teisės ir pareigos);
6) individualios įmonės vadovo, jei jis nėra individualios įmonės savininkas, skyrimo ir atšaukimo tvarka, jo kompetencija;
7) ar individuali įmonė sudaro finansinę atskaitomybę;
8) Lietuvos Respublikos dienraštis, kuriame skelbiami vieši pranešimai, kai to reikalaujama pagal Civilinį kodeksą ir Individualių įmonių įstatymą;
9) individualios įmonės nuostatų keitimo tvarka;
10) individualios įmonės veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas;
11) individualios įmonės nuostatų parengimo data.

Steigėjo veiksmai:
  • atvykti pas notarą pasirašyti IĮ steigimo dokumentus.