Przedsiębiorstwo Indywidualne na Litwie (PI) jest prywatną osobą prawną o nieograniczonej odpowiedzialności cywilnej, będącą własnością jednej osoby fizycznej.

Założycielem Przedsiębiorstwa Indywidualnego może osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych. Przedsiębiorstwo Indywidualne uważane jest za założone od momentu zarejestrowania go w Państwowym Centrum Rejestrów.

Terminy:
Założenie PI odbywa się terminie 5-6 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Koszty:
1) Opłata za nasze usługi;
2) 250 Lt – opłata notarialna (Może się zmieniać w zależności od objętości wykonywanych prac);
3) 107 Lt – opłata pobierana w Państwowym Centrum Rejestrów;
4) 56 Lt – rezerwacja nazwy PI w Państwowym Centrum Rejestrów (W przypadku, gdy nasza firma rezerwuje nazwę – opłata wyniesie 100 Lt).

My oferujemy:
1. Doradztwo w zakresie zakładania PI;
2. Przygotowujemy dokumenty założycielskie PI;
3. Reprezentujemy klienta w kancelarii notarialnej i w Państwowym Centrum Rejestrów.

Dokument potwierdzający założenie PI tym samym jest aktem założycielskim/umową założycielską.

W Statucie Przedsiębiorstwa Indywidualnego (PI) ma być wskazane:
1) nazwa Przedsiębiorstwa Indywidualnego;
2) forma prawna przedsiębiorstwa;
3) adres siedziby Przedsiębiorstwa Indywidualnego;
4) cele PI oraz rodzaj jego działalności;
5) kompetencje właściciela PI (prawa i obowiązki);
6) tryb wyznaczania i odwołania kierownika PI, o ile nie jest on właścicielem Przedsiębiorstwa Indywidualnego, zakres kompetencji kierownika;
7) czy PI prowadzi sprawozdawczość finansową;
8) Nazwa dziennika Republiki Litewskiej, w którym publikowane są oświadczenia publiczne w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym i w Ustawie o Przedsiębiorstwach Indywidualnych;

9) zmiana Statutu PI;
10) okres działalności PI, jeśli jest on ograniczony;
11) data przygotowania regulaminu PI.

Działania Założyciela:
· podpisanie u notariusza dokumentów założycielskich PI.