Teisinės paslaugos Baudžiamosios teisės srityje
Teisinės paslaugos Baudžiamosios teisės srityje

Baudžiamosios teisės veiklos jurisdikcija atsiranda tuomet, kai yra atliekama veika (veikimas ar neveikimas), kurią įstatymų leidėjas priskiria nusikaltimų arba baudžiamųjų nusižengimų kategorijai. Nusikalstamą veiką atlikusiam asmeniui pradedamos taikyti Baudžiamojo proceso kodekse bei Baudžiamajame kodekse numatytos taisyklės.

Ikiteisminis tyrimas pradedamas:

1) gavus skundą, pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką;

2) jei prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas patys nustato nusikalstamos veikos požymius ir surašo tarnybinį pranešimą.

Privataus kaltinimo bylose ikiteisminis tyrimas yra pradedamas tik gavus nukentėjusiojo skundą. Nukentėjusiuoju pripažįstamas fizinis asmuo, kuriam nusikalstama veika padarė fizinės, turtinės ar moralinės žalos. Asmuo pripažįstamas nukentėjusiuoju ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimu ar teismo nutartimi. Asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamojoje byloje pareikšti kaltinamajam arba už kaltinamojo veikas mate-rialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. Teismas jį nagrinėja kartu su baudžiamąja byla.

Sprendimą pradėti ikiteisminį tyrimą priima prokuroras, ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovas ar šio įgaliotas asmuo ant pareiškimo, pranešimo ar skundo apie nusikalstamą veiką užrašydami rezoliuciją. Kiekvienas ikiteisminio tyrimo pradžios atvejis užregistruojamas nustatyta tvarka.

Nusikalstamą veiką atlikęs asmuo gauna įtariamojo statusą. Įtariamuoju laikomas asmuo, su-laikytas įtariant, kad jis padarė nusikalstamą veiką, arba asmuo, apklausiamas apie veiką, kurios padarymu jis įtariamas. Ikiteisminio tyrimo procedūros baigiamos kaltinamojo akto surašymu, ku-riame yra aprašoma nusikalstama veika, nurodomi duomenys, kuriais grindžiamas kaltinimas, ir baudžiamasis įstatymas, numatantis tą veiką.

Kaltinamuoju laikomas asmuo, dėl kurio šio Kodekso nustatyta tvarka yra prokuroro priimtas kaltinamasis aktas arba prokuroro pareiškimas nubausti asmenį teismo baudžiamojo įsakymo tvarka, taip pat asmuo, prieš kurį teisme nagrinėjama byla privataus kaltinimo ar pagreitinto proceso tvarka. Kaltinamasis, dėl kurio yra priimtas apkaltinamasis nuosprendis, tampa nuteistuoju, o kaltinamasis, dėl kurio priimtas išteisinamasis nuosprendis, tampa išteisintuoju.

Proceso šalių teisės:
Įtariamasis turi teisę:

• žinoti, kuo jis įtariamas;

• nuo sulaikymo ar pirmosios apklausos momento turėti gynėją;

• duoti parodymus;

• pateikti tyrimui reikšmingus dokumentus ir daiktus;

• pateikti prašymus;

• pareikšti nušalinimus;

• susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga;

• apskųsti ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar ikiteisminio tyrimo teisėjo veiksmus bei sprendimus.

Kaltinamasis turi teisę:

• žinoti, kuo jis kaltinamas, ir gauti kaltinamojo akto nuorašą;

• susipažinti teisme su byla;

• nustatyta tvarka pasidaryti reikiamų dokumentų išrašus arba nuorašus;

• turėti gynėją;

• pateikti prašymus;

• pareikšti nušalinimus;

• teikti įrodymus ir dalyvauti juos tiriant;

• nagrinėjimo teisme metu užduoti klausimus;

• duoti paaiškinimus apie teismo tiriamas bylos aplinkybes ir pareikšti savo nuomonę dėl kitų nagrinėjimo teisme dalyvių pareikštų prašymų;

• dalyvauti baigiamosiose kalbose, kai nėra gynėjo;

• kreiptis į teismą paskutiniu žodžiu;

• apskųsti teismo nuosprendį ir nutartis.

Nukentėjusysis ir jo atstovas turi teisę:

• teikti įrodymus;

• pateikti prašymus;

• pareikšti nušalinimus;

• ikiteisminio tyrimo metu ir teisme susipažinti su byla;

• dalyvauti bylą nagrinėjant teisme;

• apskųsti ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo ir teismo veiksmus, taip pat apskųsti teismo nuosprendį ar nutartį;

• pasakyti baigiamąją kalbą.

Svarbi baudžiamojo proceso dalyvių teisė- tai teisė pareikšti nušalinimą.

Nušalinimas gali būti pareikštas ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui, ikiteisminio tyrimo teisėjui, teisėjui, teisiamojo posėdžio sekretoriui, vertėjui, ekspertui ir specialistui, jeigu:

1) jis toje byloje yra nukentėjusysis, privatus kaltintojas, civilinis ieškovas, civilinis atsakovas, bet kurio iš šių asmenų šeimos narys ar giminaitis, įtariamojo, kaltinamojo bei nuteistojo ar atstovo pagal įstatymą, teisėjo, ikiteisminio tyrimo teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno ar gynėjo toje byloje šeimos narys ar giminaitis;

2) jis yra dalyvavęs toje byloje kaip liudytojas, įtariamojo, kaltinamojo ar nuteistojo atstovas pagal įstatymą, nukentėjusiojo, privataus kaltintojo, civilinio ieškovo ar civilinio atsakovo atstovas;

3) jis pats arba jo šeimos nariai ar giminaičiai yra suinteresuoti bylos baigtimi;

4) proceso dalyviai motyvuotai nurodo kitokias aplinkybes, keliančias pagrįstų abejonių šių asmenų nešališkumu.

Be to, teisėjas negali dalyvauti procese ar pakartotinai nagrinėti tą pačią bylą:

1) jeigu jis tame procese dalyvavo kaip ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras ar gynėjas;

2) jeigu jis sprendė įtariamojo suėmimo ar suėmimo pratęsimo klausimą, sankcionavo procesinių prievartos priemonių taikymą arba nagrinėjo proceso dalyvių skundus toje pačioje byloje;

3) jeigu jis priėmė nuosprendį pirmosios instancijos teisme, negali nagrinėti tą pačią bylą apeliacine tvarka ir kasacine tvarka, taip pat iš naujo nagrinėti tą bylą pirmosios instancijos teisme tuo atveju, kai panaikintas jo priimtas nuosprendis;

4) jeigu jis priėmė sprendimą apeliacinės instancijos teisme, negali nagrinėti tos bylos kasacine tvarka;

5) jeigu jis priėmė sprendimą kasacinės instancijos teisme, negali dalyvauti nagrinėjant tą bylą ape-liacine tvarka;

6) jeigu jis priėmė sprendimą apeliacinės arba kasacinės instancijos teisme, negali iš naujo nagrinėti tą bylą pirmosios instancijos teisme.

Vertėjas, ekspertas ir specialistas negali dalyvauti procese ir tais atvejais, kai paaiškėja jų nekompetentingumas. Ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, teisiamojo posėdžio sekretoriaus, vertėjo, eksperto ar specialisto pirmesnis dalyvavimas procese atitinkamai ikiteisminio tyrimo pa-reigūnu, prokuroru, teisiamojo posėdžio sekretoriumi, vertėju, ekspertu ar specialistu nėra pagrindas juos nušalinti.