Uždarosios akcinės bendrovės steigimas

Uždarosios akcinės bendrovės steigimasUždaroji akcinė bendrovė – ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurios kapitalas yra suskirstytas į dalis – akcijas.

UAB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2896 EUR. Joje turi būti mažiau kaip 250 akcininkų. Uždarosios akcinės bendrovės akcijos negali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai, jei įstatymai nenustato kitaip.

Bendrovės steigėjai gali būti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Kiekvienas bendrovės steigėjas turi įsigyti bendrovės akcijų ir tapti jos akcininku. Bendrovės steigimo sutartis sudaroma, kai bendrovę steigia du ar daugiau steigėjų. Kai bendrovę steigia vienas steigėjas, sudaromas bendrovės steigimo aktas.

Bendrovės steigimo sutartį pasirašo visi steigėjai arba jų įgalioti asmenys. Bendrovė laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo juridinių asmenų registre.

UAB steigimas

Terminas:
UAB steigimas atliekamas per 6-7 darbo dienas.

Išlaidos:

1.  Mūsų paslaugų kaina sutartinė;
2. 102 EUR notaro mokestis (Gali svyruoti priklausomai nuo notaro atliekamų darbų apimties);
3. 58 EUR Registrų centro mokestis;
4. 17 EUR laikinojo UAB vardo rezervavimas Registrų centre (Jei UAB vardą rezervuosime mes, kaina – 29 EUR).

Mūsų paslaugos:

1. profesionaliai konsultuojame UAB steigimo klausimais;
2. parengiame UAB steigimo dokumentus;
3. atstovaujame pas notarą ir Registrų centre.

Privalomi UAB steigimo dokumentai ir kita informacija:

1. steigimo sutartis (jeigu UAB steigia daugiau negu vienas asmuo) arba steigimo aktas (jei UAB steigia vienas asmuo);
2. steigėjų (akcininkų) duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta);
3. jei steigėjas yra juridinis asmuo – įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, bei juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;
4. steigiamos bendrovės pavadinimas;

UAB buveinės adresas

5. UAB buveinės adresas. Reikalingas savininko sutikimas suteikti patalpas UAB buveinei (jei savininkas yra fizinis asmuo – notariškai patvirtintas sutikimas; jei savininkas yra juridinis asmuo – direktoriaus pasirašytas ir antspauduotas sutikimas; jei patalpos yra įkeistos – banko, kuriam tos patalpos yra įkeistos, sutikimas; jei UAB buveinė bus registruojama vienam iš steigėjų nuosavybės teise priklausančiose patalpose, tvirtinant steigimo dokumentus pas notarą užtenka pateikti asmens dokumentą);
6. asmenys, kurie turi teisę atstovauti steigiamai bendrovei, bei jų teisės ir pareigos;
7. bendrovės įstatinio kapitalo dydis (minimalus UAB įstatinio kapitalo dydis – 2896 EUR);
8. akcijos nominali vertė, emisijos kaina;
9. akcijų skaičius pagal klases, jų suteikiamos teisės;
10. kiekvieno steigėjo įsigyjamų akcijų skaičius, taip pat jų skaičius pagal klases;
11. kiekvieno steigėjo įsigyjamų akcijų apmokėjimo tvarka ir terminai, taip pat pradinių įnašų įmokėjimo tvarka ir terminai;
12. nepiniginis įnašas ir jo vertė, jeigu akcijos iš dalies apmokamos nepiniginiu įnašu;
13. steigiamojo susirinkimo sušaukimo terminai;
14. steigiamos bendrovės dokumentų, taip pat informacijos, susijusios su steigiamuoju susirinkimu, pateikimo steigėjams tvarka;
15. steigimo išlaidų kompensavimas ir atlyginimas už steigimą;
16. sandorių steigiamos bendrovės vardu sudarymo ir jų tvirtinimo tvarka;
17. pradinių įnašų grąžinimo tvarka, jei bendrovė nebūtų įregistruota;
18. steigimo sutarties sudarymo data.
19. steigimo išlaidų kompensavimas ir atlyginimas už steigimą;
20. sandorių steigiamos bendrovės vardu sudarymo ir jų tvirtinimo tvarka;
21. pradinių įnašų grąžinimo tvarka, jei bendrovė nebūtų įregistruota;
22. steigimo sutarties sudarymo data.

Jei steigėjas yra užsienio juridinis asmuo, papildomai reikės pateikti:

1. išrašą, patvirtinantį, kad steigėjas įregistruotas užsienio valstybės juridinių asmenų registre;
2. pateikti dokumentai turi būti patvirtinti notariškai ir pažyma Apostille.

Steigėjo veiksmai:

1. atidaryti steigiamos bendrovės kaupiamąją sąskaitą banke;
2. atvykti pas notarą pasirašyti UAB steigimo dokumentus.

Įsteigus įmonę, siūlome:

1. Vadovo įdarbinimas;
2. PVM registracija;
3. Antspaudo gamyba;
4. Banko sąskaitos keitimas;
5. Registracija mokesčių inspekcijoje (VMI).

Jums padėsime:

1. Įregistruoti įmonę VMI – 35 EUR;
2. Įdarbinti vadovą – 35 EUR;
3. Įregistruoti įmonę PVM mokėtoją – 84 EUR.

Mūsų pasiūlymas:

1.Konfidencialumo susitarimas prie darbo sutarties
2.Susitarimas su darbuotoju dėl draudimo konkuruoti
3.Nuomos sutartis (patalpų, automobilio, kt.)
4.Akcininko paskola įmonei (sutartis)

Sutarties parengimo kaina -35 EUR, kainos nurodytos be PVM