Skundų rengimas Valstybinio medicininio audito inspekcijai

Skundų rengimas Valstybinio medicininio audito inspekcijai
Skundų rengimas Valstybinio medicininio audito inspekcijai

Asmuo dėl netinkamų sveikatos priežiūros įstaigų veiksmų gali kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą.

Pacientas ar jo atstovas kreipiasi į Tarnybą su rašytiniu skundu, pateikdamas skundą atvykus į Tarnybą, atsiųsdamas paštu, per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu pasirašydamas elektroniniu parašu.

Skunde turi būti nurodyta:

•  adresatas;

• paciento vardas,

  • pavardė,
  • gimimo data,
  • adresas (faktinė gyvenamoji vieta),
  • telefono numeris ir/ar kiti kontaktiniai duomenys bei pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, patvirtinta įstatymų nustatyta tvarka, jei asmuo pateikia skundą paštu, faksu ar per kurjerį.

• Skundą pateikusio asmens duomenys, jei asmuo nėra pacientas, kuriam teiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, ir pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas (pavedimas, teismo nutartis ir pan.) ar jo kopija, patvirtinta įstatymų nustatyta tvarka.

• Skundo dalykas (esmė) – suteiktos arba nesuteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, pažeistos paciento teisės ar teisėti interesai, asmens sveikatos priežiūros įstaiga ir, jei žinoma, kurių asmens sveikatos priežiūros specialistų veiksmai skundžiami, taip pat kuo tikslesnis asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo laikotarpis, kitos aplinkybės.

• Ar skundas tuo pačiu klausimu išnagrinėtas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, pateikiant šio skundo ir atsakymo kopiją.

• skundo surašymo data ir asmens parašas (ar elektroninis parašas).

Tarnyba pagal kompetenciją nagrinėdama skundą privalo išsiaiškinti, ar buvo pažeistos paciento teisės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, ir atlikti pacientui suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės įvertinimą.

Padarytos žalos nustatymo komisija

Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija (toliau Komisija) – tai ikiteisminė ginčų, atsirandančių dėl pacientams padarytos žalos atlyginimo, institucija. Komisija nenagrinėja ginčų, kylančių iš civilinės atsakomybės draudimo teisinių santykių. Taip pat svarbu pabrėžti tai, kad Komisijos kompetencijai nepriklauso nagrinėti ginčų, kurių atsiradimą lėmęs žalos padarymo faktas įvyko iki 2005 metų sausio 1 dienos.

Pacientai, manantys, kad jų sveikatai buvo padaryta žala teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, prieš kreipdamiesi į Komisiją turi kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigos vadovą su pareiškimu, kuriame turi būti pareiškiami reikalavimai dėl žalos atlyginimo sveikatos įstaigai.

Tik gavęs įstaigos vadovo neigiamą atsakymą asmuo gali kreiptis į Komisiją, nes toks atsakymas įrodo ginčo būvimą tarp paciento ir sveikatos priežiūros įstaigos.

Pareiškime Komisijai pacientas turėtų nurodyti:

• įstaigą, kurios veiklą pacientas skundžia;

• laikotarpį, kai jam buvo teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos skundžiamojoje įstaigoje;

• sveikatos priežiūros specialistų veikas, kurios anot pareiškėjo sukėlė jam žalos;

• pinigais išreikštą žalos dydį.

Apibendrinant

Prie skundo privalo būti pridėta sveikatos priežiūros įstaigos vadovo atsakymo į asmens pareiškimą kopija. Taip pat reikia pridėti visus turimus dokumentus pagrindžiančius reikalavimą: Valstybės medicinos audito inspekcijos sprendimų kopijas, medicininių dokumentų kopijas, žalą pagrindžiančius dokumentus ir pan.