Savivaldybės įmonė

Yra iš savivaldybės turto įsteigta arba įstatymų nustatyta tvarka savivaldybei perduota įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso savivaldybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise.

Savivaldybės įmonės steigimas

Savivaldybės įmonės tikslas – teikti viešąsias paslaugas, gaminti produkciją ir vykdyti kitą veiklą siekiant tenkinti viešuosius interesus. Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Savivaldybės įmonės savininkė yra savivaldybė. Savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas savivaldybė įgyvendina per savivaldybės valdymo instituciją.

Savivaldybės įmonę sprendimu steigia savivaldybės taryba. Sprendime, kuriuo steigiama įmonė, turi būti nurodyta:
  1. įmonės pavadinimas;
  2. įmonės steigimo tikslas;
  3. įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;
  4. įmonės savininko patikėjimo teise perduodamas turtas.

Įmonė laikoma įsteigta ir gali pradėti veiklą nuo jos įregistravimo juridinių asmenų registre.