Asociacija

Savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.

Asociacijos steigėjais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir (ar) juridiniai asmenys, sudarę asociacijos steigimo sutartį. Minimalus asociacijos steigėjų skaičius yra trys. Asociacijos steigimo sutartį pasirašo visi steigėjai. Visi asociacijos steigėjai nuo asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jos nariais.

Privalomi asociacijos steigimo dokumentai ir kita informacija
Asociacijos steigimo sutartis, kurioje turi būti nurodyta:

1) steigėjai (fizinių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai ir adresai; juridinių asmenų pavadinimai, buveinės, kodai; steigėjų atstovų vardai ir pavardės ar pavadinimai, asmens kodai (kodai);
2) steigiamos asociacijos pavadinimas;
3) steigimo sutarties sudarymo data.

Taip pat gali būti nurodyta:

1) steigėjų turtiniai ir neturtiniai įsipareigojimai, jų vykdymo tvarka ir terminai;
2) steigimo išlaidų kompensavimo tvarka;
3) ginčų tarp steigėjų sprendimo tvarka;
4) asmenys, kurie turi teisę atstovauti steigiamai asociacijai, jų teisės ir įgaliojimai;
5) steigiamojo susirinkimo sušaukimo ir jo sprendimų priėmimo tvarka;
6) kitos įstatymams neprieštaraujančios nuostatos.

Asociacija teisės aktų nustatyta tvarka turi būti įregistruota juridinių asmenų registre. Asociacija laikoma įsteigta nuo įregistravimo juridinių asmenų registre.

Asociaciją registruoti galima, jei:
  • sudaryta steigimo sutartis,
  • sušauktas asociacijos steigiamasis susirinkimas,
  • priimti asociacijos įstatai,
  • sudarytas bent vienas valdymo organas bei įvykdytos kitos steigimo sutartyje nustatytos prievolės.