Kredito unija – kredito įstaiga, kuri tenkina savo narių ūkinius ir socialinius poreikius ir turi licenciją verstis, ir verčiasi indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš šiame įstatyme nustatytų neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu, taip pat turi teisę verstis įstaymų nustatytų finansinių paslaugų teikimu ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę.

Kredito unijos, kaip juridinio asmens, teisinė forma gali būti tik kooperatinė bendrovė.

Kredito unija privalo teikti šias licencines finansines paslaugas:

1) indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas iš neprofesionalių rinkos dalyvių;
2) Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme nustatytas mokėjimo paslaugas (paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos; mokėjimo priemonių išdavimas ir (arba) priėmimas; pinigų perlaidos ir kt.);
3) valiutos keitimas (grynaisiais pinigais).

Nelicencinės finansinės paslaugos:

1) indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas;
2) skolinimas (įskaitant hipotekines paskolas);
3) kelionių čekių, vekselių ir kitų mokėjimo priemonių administravimas;
4) finansinių laidavimų ir finansinių garantijų teikimas;
5) finansinis tarpininkavimas (agento veikla), kaip tą numato Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas;
6) pinigų tvarkymas;
7) informacijos bei konsultacijų kredito teikimo ir mokėjimo klausimais teikimas;
8) seifo kamerų nuoma.

Kredito unijos steigimas

Kredito unija gali būti steigiama tik neribotam laikui, gavus priežiūros institucijos leidimą įsteigti kredito uniją. Steigiamos kredito unijos įstatai turi būti pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui ir kredito unija turi būti įsteigta per 9 mėnesius nuo įstatų pasirašymo, o to per šį terminą neatlikus, kredito unijos įstatai netenka galios ir sumokėti pajiniai įnašai bei stojamieji mokesčiai grąžinami.

Kredito unija steigiama kaupiant jos steigimo išlaidų padengimo lėšas iš stojamojo mokesčio ir kaupiant pajinį kapitalą – iš pajinių įnašų.

Kredito unijos steigėjais gali būti tik fiziniai asmenys. Kredito uniją gali steigti ne mažiau kaip 5 steigėjai.

Steigėjai sudaro kredito unijos steigimo sutartį. Joje turi būti nurodyta:

1) kredito unijos steigimo sutarties sudarymo data ir vieta;
2) steigėjų vardai, pavardės, asmens kodai, gyvenamoji vieta;
3) kredito unijos pavadinimas ir buveinė;
4) steigėjų teisės ir pareigos steigiant kredito uniją ir atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą;
5) asmenys, įgalioti atstovauti steigiamai kredito unijai, jų teisės ir pareigos;
6) stojamasis mokestis, jo įmokėjimo ir naudojimo tvarka;
7) mažiausias ir didžiausias pajinio įnašo dydis ir šių pajinių įnašų mokėjimo terminai ir tvarka;
8) kiekvieno steigėjo sumokėto pajinio įnašo dydis;
9) įmokėto pajinio įnašo ir stojamojo mokesčio grąžinimo tvarka, jeigu kredito unija neįsteigiama;
10) steigimo išlaidų kompensavimas ir atlyginimas už steigimą;
11) ginčų tarp steigėjų sprendimo tvarka.

Steigimo sutartį privalo pasirašyti visi steigėjai.

Kredito unijos steigėjai parengia kredito unijos įstatus ir pateikia juos tvirtinti steigiamajam susirinkimui. Iki steigiamojo susirinkimo steigėjai turi užregistruoti asmenis, įmokėjusius pajinius įnašus, narių registre.

Iki steigiamojo susirinkimo turi būti sukauptas minimalus pajinis kapitalas ir apmokėti ne mažiau kaip 50 asmenų pajai.

Iki steigiamojo susirinkimo bet kuris iš steigėjų turi teisę sudaryti sandorius steigiamos kredito unijos vardu ir dėl jos interesų, jeigu steigimo sutartyje nenustatyta kitaip. Jeigu steigiamasis susirinkimas tokių sandorių nepatvirtina, už prievoles, pagrįstas šiais sandoriais, atsako solidariai juos sudarę steigėjai.