Fondas

Savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio pagrindiniai veiklos tikslai yra labdaros ir paramos bei kitokios pagalbos teikimas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo ir Labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse.

Fondo steigėjai gali būti fiziniai bei juridiniai asmenys, sudarę fondo steigimo sutartį ir iki fondo įregistravimo juridinių asmenų registre įsipareigoję skirti fondui įnašus pinigais ar turtu, teikti fondui paslaugas. Fondo steigėjais negali būti asmenys, kurie pagal Labdaros ir paramos įstatymą negali būti paramos teikėjais.

Fondo steigimo sutartyje (steigimo akte) turi būti nurodyta:

1) steigėjai (fizinių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai, adresai, juridinių asmenų pavadinimai, kodai, buveinės, steigėjų atstovų vardai ir pavardės ar pavadinimai, asmens kodai (kodai);
2) steigiamo fondo pavadinimas ir buveinė;
3) steigėjų turtiniai ir neturtiniai įsipareigojimai, jų vykdymo tvarka ir terminai;
4) fondo veiklos tikslai;
5) steigimo sutarties (steigimo akto) sudarymo data.

Fondo steigimo sutartyje (steigimo akte) taip pat gali būti nurodyta:

1) steigimo išlaidų kompensavimo tvarka;
2) ginčų tarp steigėjų sprendimo tvarka;
3) asmenys, kurie turi teisę atstovauti steigiamam fondui, jų teisės ir įgaliojimai;
4) steigiamojo susirinkimo sušaukimo ir jo sprendimų priėmimo tvarka.

Fondas turi turėti dalininkų susirinkimą ir valdymo organą (vienasmenį ar (ir) kolegialų). Valdymo organas veikia fondo vardu, esant santykiams su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius fondo vardu.

Fondas turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jo įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jo tikslams pasiekti.

Tačiau visais atvejais fondui draudžiama:

Neatlygintinai perduoti fondo turtą nuosavybėn pagal patikėjimo ar panaudos sutartis fondo dalininkui, valdymo organų nariui, darbuotojui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui (išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus fondo įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą), mokėti fondo steigėjui ar dalininkui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamo fondo turto dalį, viršijančią dalininko įnašą; fondo turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, skirstyti to fondo dalininkams ir (ar) jo valdymo organų nariams, fonde darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas; pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, parduoti fondo turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, dalyvauti politinėje veikloje, teikti paramą politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms ir pan.

Nuo fondo įregistravimo juridinių asmenų registre fondas laikomas įsteigtu.