Įmonės restruktūrizavimo procesas – ūkinės veiklos rūšies pakeitimo, gamybos modernizavimo, darbo organizavimo tobulinimo, įmonės turto ar jo dalies pardavimo, kitų įmonių turto priėmimo jas jungiant ar skaidant, techninių, ekonominių bei organizacinių priemonių, skirtų įmonės mokumui atkurti, įgyvendinimas, įmonės įsipareigojimų kreditoriams dydžio bei vykdymo terminų pakeitimas.

Įmonės restruktūrizavimo procesas gali būti pradėtas, jeigu:

 

  1. įmonė neatsiskaito su kreditoriumi (kreditoriais) daugiau kaip tris mėnesius po termino, nustatyto įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat kreditoriaus ir įmonės sutartyse įmonės įsipareigojimams įvykdyti, arba praėjus tokiam pat terminui po kreditoriaus (kreditorių) raštiško reikalavimo įvykdyti įsipareigojimus, jeigu sutartyse terminas nebuvo nustatytas;
  2. įmonė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos;
  3. įmonei neiškelta bankroto byla ar nepradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka.

 

Pareiškimą teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikia įmonės vadovas.

Pareiškimas vietovės, kurioje yra įmonės buveinė, apygardos teismui pateikiamas raštu. Prie pareiškimo pridedami:

 

  1. pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimas, pagal įmonės dokumentus sudarytas įmonės kreditorių sąrašas, kuriame nurodyta įmonės įsipareigojimų kreditoriams sumos, įsipareigojimų vykdymo terminai ir prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai, laikinosios apsaugos priemonės, pagrindinių kreditorių duomenys skubiam ryšiui;
  2. pasiūlymas dėl įmonės administratoriaus kandidatūros ir pažymėjimo, patvirtinančio siūlomo įmonės administratoriaus teisę teikti administravimo paslaugas, kopija;
  3. dokumentai, patvirtinantys, kad įmonė atitinka aukščiau išdėstytas sąlygas, kada gali būti pradėtas restruktūrizavimo procesas;
  4. įmonės dalyvių susirinkimo, o valstybės ar savivaldybės įmonėje – savininko teises bei pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas restruktūrizuoti įmonę;
  5. įmonės restruktūrizavimo plano metmenys, kuriems pritarė pagrindiniai kreditoriai ar pirmasis kreditorių susirinkimas;
  6. civilinių bylų, kuriose yra pareikšti turtiniai reikalavimai įmonei ir įmonės turtiniai reikalavimai kitiems asmenims, sąrašas;
  7. įmonės paskutinio ataskaitinio laikotarpio balansas, turto inventorizacijos aktas ir kiti dokumentai, kurie gali būti svarbūs restruktūrizavimo bylai iškelti.