Na Litwie zwolnienie z obowiązku zapłaty grzywny i odsetek za zwłokę reguluje Ustawa o administrowaniu podatków ( art. 100 i art. 141 ).

Podatnik może być zwolniony od obowiązku zapłaty wyznaczonej grzywny i odsetków za zwłokę w następujących przypadkach:

– na prośbę podatnika lub z inicjatywy administratora podatkowego (Litewskiego Urzędu Skarbowego) w trakcie postępowania podatkowego od obowiązku zapłaty wyznaczonej grzywny i odsetków za zwłokę (w przypadku, gdy nie ma prośby podatnika) może zwolnić instytucja rozpatrująca spór podatkowy.

Podatnik jest zwolniony od obowiązku zapłaty wyznaczonej grzywny i odsetków za zwłokę, jeśli w oparciu o cz. I. art. 141 Ustawy o administrowaniu podatków ustalono, że są następujące podstawy:

1.Podatnik udowadnia, że nie jest winny naruszenia;

2.Działalność niezgodna z przepisami prawa nie przynosi uszczerbku budżetowi;

3.W przypadku, gdy ustawa podatkowa została naruszona w wyniku okoliczności, na które podatnik nie ma wpływu, i których nie przewidział i nie mógł przewidzieć;

4.Gdy podatnik naruszył przepisy ustawy podatkowej z powodu błędnego wyjaśnienia przepisów ustawy podatkowej podanego pisemnie lub telefonicznie przez pracownika administratora podatkowego (Urzędu Skarbowego), jeśli konsultacja (rozmowa) została nagrana w trybie określonym przez głównego administratora podatkowego (Urząd Skarbowy).

Podatnik Litewski może być zwolniony od obowiązku zapłaty wyznaczonej grzywny w przypadku, gdy:

1. podatnik zapłacił podatek dotyczący wyznaczonej grzywny (podatek został zaliczony i (lub) wyegzekwowany);

2. Termin zapłacenia niniejszego podatku został odroczony lub rozłożony na raty w trybie określonym przez ustawę podatkową.

Podatnik może być zwolniony od obowiązku zapłaty odestków za zwłokę:

1. gdy istnieje podstawa przewidziana w cz. I art. 141 Ustawy o administrowaniu podatkow;

2. w pozostałych przypadkach, gdy wyegzekwowanie odsetków za zwłokę nie jest celowe z przyczyn ekonomicznych lub socjalnych, zgodnie z p. 3, cz. I art. 113 Ustawy o administrowaniu podatków. Ten warunek może dotyczyć podatników – osoby fizyczne.