Administracinės nuobaudos – tai represinio, prievartinio pobūdžio sankcijos, kuriomis siekiama teisės pažeidėją nubausti. Taikant šias poveikio priemones asmuo, kuriam jos skirtos, netenka tam tikrų teisių arba laisvių arba materialinių vertybių ar patiria kitokių teisių suvaržymų bei apribojimų.

Nuobaudos turi būti skiriamos teisėtai ir teisingai, laikantis įstatymų numatytų bendrųjų reikalavimų. Nuobauda už administracinį teisės pažeidimą skiriama norminio akto, numatančio atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą, nustatytose ribose, tiksliai laikantis LR ATPK ir kitų aktų dėl administracinių teisės pažeidimų. Skiriant nuobaudą, atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

Lengvinančios aplinkybės – aplinkybės, dėl kurių yra švelninama teisinė atsakomybė padarius teisės pažeidimą (nusikaltimą, administracinį pažeidimą).Padarius nusižengimą ar nusikaltimą ir paaiškėjus lengvinančioms aplinkybėms gali būti sumažinta bausmė. Švelninti bausmę paliekama teisėjui ar bausmė skiriančiam pareigūnui.

Sunkinančios aplinkybės – aplinkybės, dėl kurių už padarytą teisės pažeidimą, nusikaltimą ir atsižvelgus į jas gali būti skiriamos griežčiausios pagal įstatymą numatytos bausmė. Padarius nusižengimą ar nusikaltimą teisėjas ar pareigūnas atsižvelgęs į sunkinančias aplinkybes skiria didesnes ar net didžiausias nuobaudas ar bausmes numatytas įstatymais. Teisė spręsti, kiek didinti bausmę, priklauso teisėjui arba bausmę skiriančiam pareigūnui.

Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančios aplinkybės yra šios:

 

1) kaltininkas nuoširdžiai gailisi, padėjo išaiškinti pažeidimą ir jame dalyvavusius asmenis;

2) kaltininkas savo noru atlygino nuostolį ar pašalino padarytą žalą;

3) teisės pažeidimas padarytas dėl labai sunkios kaltininko materialinės padėties;

4) teisės pažeidimas padarytas dėl psichinės ar fizinės prievartos;

5) teisės pažeidimas padarytas pažeidžiant būtinojo reikalingumo sąlygas;

6) teisės pažeidimas padarytas peržengiant būtinosios ginties ribas;

7) teisės pažeidimas padarytas dėl didelio susijaudinimo, kurį sukėlė neteisėti nukentėjusiojo veiksmai;

8) teisės pažeidimą padarė nepilnametis;

9) teisės pažeidimą padarė nėščia moteris;

10) teisės pažeidimą padarė neįgalus asmuo (I, II grupių invalidas) ar asmuo, sulaukęs 65 metų.

Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą sunkinančios aplinkybės yra šios:

 

1) teisės pažeidimas padarytas grupės asmenų. Organas (pareigūnas), atsižvelgdamas į atskirų asmenų dalyvavimo padarant teisės pažeidimą pobūdį ir laipsnį ar paramą išaiškinant pažeidimo padarymo aplinkybes ir jį padarant dalyvaujančius asmenis, gali jiems nepripažinti šios aplinkybės atsakomybę sunkinančia aplinkybe;

2) teisės pažeidimas padarytas dėl chuliganiškų paskatų;

3) teisės pažeidimas padarytas pasinaudojant stichine nelaime ar nelaimingu atsitikimu;

4) teisės pažeidimas sukėlė sunkias pasekmes ar didelį turtinį nuostolį;

5) pakartotinai per metus padarytas tokios pačios rūšies teisės pažeidimas, už kurį asmeniui jau buvo paskirta administracinė nuobauda;

6) teisės pažeidimas padarytas asmens, kuris pirmiau buvo padaręs nusikaltimą;

7) į teisės pažeidimą įtrauktas nepilnametis;

8) teisės pažeidimas padarytas neblaivaus asmens arba asmenų, apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų. Organas (pareigūnas), skiriantis administracinę nuobaudą pagal administracinio teisės pažeidimo pobūdį, gali nepripažinti šios aplinkybės atsakomybę sunkinančia aplinkybe.