Dovanojimas – pagal dovanojimo sutartį viena šalis (dovanotojas) neatlygintinai perduoda turtą ar turtinę teisę (reikalavimą) kitai šaliai (apdovanotajam) nuosavybės teise arba atleidžia apdovanotąjį nuo turtinės pareigos dovanotojui ar trečiajam asmeniui.

Do­va­no­ji­mo su­tar­ti­mi ga­li­ma ne tik per­duo­ti tur­tą (kil­no­ja­muo­sius ar ne­kil­no­ja­muo­sius daik­tus, pi­ni­gus ar kt.) kito asmens nuosavybėn. Do­va­no­ji­mo su­tar­ties da­ly­ku taip pat ga­li bū­ti tiek tur­ti­nė tei­sė (rei­ka­la­vi­mas), tiek ap­do­va­no­ja­mo­jo at­lei­di­mas nuo tur­ti­nės pa­rei­gos do­va­no­to­jui ar tre­čia­jam as­me­niui. Ta­čiau ne­ga­li­ma do­va­no­ti tur­to, ku­rio nė­ra su­da­rant su­tar­tį ar ku­ris bus su­kur­tas tik at­ei­ty­je – to­kia do­va­no­ji­mo su­tar­tis ne­ga­lio­ja. Be to, pažadas padovanoti turtą ar turtinę teisę arba atleisti nuo turtinės pareigos ateityje nelaikomas dovanojimo sutartimi.

Esminis dovanojimo sutarties požymis yra tas, kad tai yra neatlygintinas sandoris. Do­va­no­to­jas tur­tą ar tur­ti­nę tei­sę (rei­ka­la­vi­mą) ap­do­va­no­ta­jam per­duo­da nuo­sa­vy­bės tei­se ar­ba at­lei­džia ap­do­va­no­tą­jį nuo tur­ti­nės pa­rei­gos do­va­no­to­jui ar tre­čia­jam as­me­niui ne­at­ly­gin­ti­nai.

Dovanojimo sutartis, nustatanti dovanotojo teisę vienašaliu sprendimu atsiimti dovanotą turtą ar turtinę teisę, negalioja. Taip pat, negalioja sutartis, pagal kurią dovana pereina apdovanotajam nuosavybės teise po dovanotojo mirties. Šiems santykiams taikomos paveldėjimo teisinius santykius reglamentuojančios normos. Jeigu abi dovanojimo sutarties šalys viena kitai perduoda tam tikrą turtą arba turtines teises ar priešpriešines prievoles, tai tokia sutartis nelaikoma dovanojimo sutartimi. Dovanojimo sutartis negalioja, jeigu dovanotojas nebuvo dovanos savininkas arba nebuvo tinkamai įgaliotas sudaryti tokią sutartį. Dovanojimo sutartis gali būti pripažinta negaliojančia pagal dovanotojo ar jo įpėdinių ieškinį, jeigu sutarties sudarymo metu dovanotojas sirgo sunkia nepagydoma liga, dėl kurios jis negalėjo pareikšti savo tikrosios valios.

Tur­tą, ku­ris yra ben­dro­ji jung­ti­nė nuo­sa­vy­bė, ga­li­ma do­va­no­ti tik esant vi­sų do­va­no­ja­mo tur­to sa­vi­nin­kų (ben­dra­tur­čių) ra­šy­ti­niam su­ti­ki­mui.

Asmuo, dovanodamas turtą, gali nustatyti sąlygą, kad šis turtas turi būti naudojamas tam tikram tikslui nepažeidžiant kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Jeigu apdovanotasis nevykdo dovanojimo sutartyje nustatytos sąlygos, tai dovanotojas teismo tvarka turi teisę reikalauti, kad sąlyga būtų įvykdyta arba kad būtų panaikinta sutartis ir turtas grąžintas.

Įstatymai do­va­no­ji­mo su­tar­ties for­mai nu­sta­to ke­letą rei­ka­la­vi­mų. Do­va­no­jant di­des­nę kaip pen­kių tūks­tan­čių li­tų su­mą, tu­ri bū­ti su­da­ro­ma ra­šy­ti­nės for­mos su­tar­tis. Jei do­va­no­ja­mas ne­kil­no­ja­ma­sis daik­tas ar do­va­no­ji­mo su­tar­ties su­ma yra di­des­nė kaip pen­kias­de­šimt tūks­tan­čių li­tų, tu­ri bū­ti su­da­ro­ma no­ta­ri­nės for­mos su­tar­tis.

Dovanotojas negali būti neveiksnus asmuo. Neveiksnaus asmens globėjui draudžiama dovanoti neveiksnaus asmens turtą pastarojo vardu, išskyrus simbolines dovanas, kurių vertė neviršija vieno minimalaus gyvenimo lygio dydžio sumos. Neveiksniam asmeniui skirtas dovanas turi teisę priimti tik jo globėjas, išskyrus simbolines dovanas, kurių vertė neviršija vieno minimalaus gyvenimo lygio dydžio sumos.

Įstatymai numato ap­ri­bo­ji­mus, kokiems asmenims yra drau­džia­ma pri­im­ti do­va­nas. Draudžiama priimti dovanas sveikatos priežiūros, gydymo ar globos (rūpybos) institucijų vadovams ir kitiems darbuotojams iš asmenų, kurie šiose institucijose gydosi ar išlaikomi, bei jų artimųjų giminaičių, išskyrus simbolines dovanas, kurių vertė neviršija vieno minimalaus gyvenimo lygio dydžio sumos. Taip pat, draudžiama priimti dovanas politikams, valstybės ir savivaldybių pareigūnams ir kitokiems valstybės tarnautojams ir jų artimiesiems giminaičiams, kai tai susiję su politiko, pareigūno ar valstybės tarnautojo tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis.

Do­va­no­to­jo pa­gal su­tar­tį per­duo­da­mas do­va­no­ja­mas tur­tas tu­ri bū­ti be jo­kių su­var­žy­mų, ku­rie truk­dy­tų ap­do­va­no­ta­jam nau­do­tis ar dis­po­nuo­ti tur­tu ar­ba jį val­dy­ti. Ta­čiau to­kie su­var­žy­mai ga­li bū­ti, jei jie do­va­no­ji­mo su­tar­ty­je yra aiš­kiai ša­lių ap­tar­ti. Do­va­no­to­jas ne­at­sa­ko, jei do­va­no­ja­mas tur­tas tu­ri pa­slėp­tų trū­ku­mų, jei­gu pats do­va­no­to­jas apie juos ne­ži­no­jo ar ne­tu­rė­jo ži­no­ti. Ap­do­va­no­ta­sis ga­li rei­ka­lau­ti, kad do­va­no­to­jas at­ly­gin­tų nuos­to­lius, jei­gu ap­do­va­no­ta­sis tu­rė­jo iš­lai­dų, su­si­ju­sių su tei­sės į tur­tą su­var­žy­mų pa­nai­ki­ni­mu ar jo trū­ku­mų pa­ša­li­ni­mu, o do­va­no­to­jas, ži­no­da­mas ar tu­rė­da­mas ži­no­ti apie tuos su­var­žy­mus ar trū­ku­mus, apie juos ap­do­va­no­to­jam ne­pra­ne­šė.

Jei­gu do­va­no­ji­mo su­tar­ties su­da­ry­mas ar vyk­dy­mas yra su­si­jęs su tam tik­ro­mis iš­lai­do­mis, jas pri­va­lo ap­mo­kė­ti do­va­no­to­jas, ne­bent do­va­no­ji­mo su­tar­ty­je nu­ma­ty­ta kas ki­ta. Jei­gu ko ki­ta ne­nu­sta­to įsta­ty­mai ar su­tar­tis, ap­do­va­no­ta­sis at­sa­ko tik už tas do­va­no­to­jo sko­las, ku­rios ne­at­sie­ja­mai su­si­ju­sios su do­va­na.

Dovanotojas turi teisę kreiptis į teismą dėl dovanojimo panaikinimo, kai apdovanotasis pasikėsina į dovanotojo ar jo artimųjų giminaičių gyvybę ar tyčia juos sunkiai sužaloja, taip pat kai, atsižvelgiant į dovanos pobūdį, dovanojimo sutarties šalių asmenines savybes ir jų tarpusavio santykius, apdovanotasis atlieka prieš dovanotoją tokius veiksmus, kurie yra neabejotinai griežtai smerktini geros moralės požiūriu. Kai apdovanotasis tyčia nužudo dovanotoją, teisę pareikšti ieškinį dėl dovanojimo panaikinimo turi dovanotojo įpėdiniai. Dovanotojas taip pat turi teisę kreiptis į teismą dėl dovanojimo panaikinimo, jeigu apdovanotasis su jam dovanotu turtu, turinčiu dovanotojui didelės neturtinės reikšmės, elgiasi taip, kad kyla reali to turto žuvimo grėsmė. Kai dovanojimas panaikinamas, apdovanotasis privalo grąžinti dovanotą turtą, jeigu jis dovanojimo panaikinimo metu yra išlikęs.