Civilinis teisnumas yra vienas iš esminių juridinio asmens požy­mių.

Juridinio asmens teisnumas – tai galėjimas turėti konkrečias civi­linių įstatymų numatytas ar jų nedraudžiamas teises ir pareigas.

Juri­dinio asmens veiksnumas – galėjimas savarankiškai, savo veiksmais įgyti teises ir pareigas bei jas įgyvendinti. Juridinio asmens teisnumas atsiranda kartu su veiksnumu, todėl veiksnumo terminas juridinių asme­nų atžvilgiu dažniausiai nevartojamas, kartais vietoj jo vartojamas ki­tas terminas – subjektiškumas, apimantis ir teisnumo, ir veiksnumo sąvokas. Juridinio asmens teisnumas atsiranda įregistravus juridinį as­menį, o kai CK numatytais atvejais registracija nebūtina, nuo juridi­nio asmens įsteigimo momento.

Juridinių asmenų teisnumas negali būti apribotas kitaip, kaip tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka. Apriboti pavienio juridinio asmens teisnumą galima tik teismo sprendimu.

Privatieji juridiniai asmenys gali turėti ir įgyti bet kokias civilines tei­ses ir pareigas, išskyrus tas, kurioms atsirasti reikalingos tokios fizinio asmens savybės kaip lytis, amžius bei giminystė. Privatieji juridiniai asmenys yra juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti privačius interesus. Priva­tus juridinis asmuo gali užsiimti bet kokia komercine ūkine veikla, jos neįvardijęs įstatuose, išskyrus tą veiklą, kurią įstatymai draudžia. Pavyzdžiui, uždaroji akcinė bendrovė gali vykdyti ne tik bet kokią (statymo neuždraustą komercinę ūkinę veiklą, bei ir užtikrinti savo akcininko prievolę bankui laidavimo sutartimi, nors tokia teisė ir ne­būtų numatyta bendrovės įstatuose, jeigu toks užtikrinimas nėra ža­lingas bendrovei, siekiančiai pelno. Taigi privatieji juridiniai asmenys turi universalųjį (bendrąjį) teisnumą, bet jiems įstatymai nedraudžia numatyti savo steigimo dokumentuose ir draudimą užsiimti atitinka­ma veiklos rūšimi, pavyzdžiui, tokia veikla, kuri yra pernelyg rizikinga.

Viešieji juridiniai asmenys turi specialųjį teisnumą. Jie gali įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jų steigimo dokumentams ir veiklos tikslams. Viešieji juridiniai asmenys yra valstybės ar savivaldybės, jų institucijų arba kitų asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus (valstybės ir savivaldybės įmonės, valstybės ir savivaldybės įstaigos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės ir t. t.). Steigimo dokumentuose viešųjų juridinių asmenų veiklos tiksla turi būti apibūdinti aiškiai ir išsamiai, nurodant veiklos sritį bei rūšį.