Operatyvinės veiklos teisėtumo kontrolė

Kaip ir žadėjau, šiame straipsnyje pateiksiu tolimesnę informaciją apie Operatyvinės veiklos kontrolę. Iš straipsnio pavadinimo tikriausiai supratote, kad kalbėsime apie Operatyvinės veiklos teisėtumo kontrolę.

Teisėtumo kontrolė yra labai svarbus procesas bet kurioje teisėtvarkos sistemoje. Operatyvinės veiklos plotmėje teisėtumo kontrolė yra itin svarbus reiškinys, nes tai susiję su galimais žmogaus teisių pažeidimais.

Lietuvos Respublikos Operatyvinės veiklos įstatymas nustato, kad operatyvinės veiklos subjektų operatyvinius veiksmus koordinuoja ir jų teisėtumą kontroliuoja generalinis prokuroras ir jo įgaliotas generalinio prokuroro pavaduotojas, apygardų prokuratūrų vyriausieji prokurorai bei šių prokurorų įgalioti vyriausiųjų prokurorų pavaduotojai. Jie atlieka šiuos veiksmus: rengia motyvuotus teikimus, numatytus Operatyvinės veiklos įstatymo 10 ir 11 straipsniuose, sankcionuoja ar atsisako sankcionuoti veiksmus, nustatytus Operatyvinės veiklos įstatymo 12 ir 13 straipsniuose, gauna informaciją apie veiksmų, nustatytų Operatyvinės veiklos įstatymo 10, 11, 12 ir 13 straipsniuose, atlikimo eigą ir rezultatus, tiria asmenų skundus dėl operatyvinės veiklos subjektų veiksmų.

Atitinkama tvarka nustatyta ir 11 straipsnyje, kur kalba eina apie slaptą patekimą į gyvenamąsias ir negyvenamąsias patalpas, transporto priemones, taip pat jų apžiūrą, laikiną dokumentų paėmimą ir apžiūrą, medžiagų, žaliavų ir produkcijos pavyzdžių bei kitų objektų paėmimą tirti neskelbiant apie jų paėmimą. Čia prokuroro funkcijos yra analogiškos – teikti motyvuotus teikimus.

Iš to, kas aukščiau išdėstyta, akivaizdu, jog Generalinis prokuroras bei kiti įgalioti prokurorai, teikdami atitinkamą teikimą, susipažįsta su tam tikra operatyvine informacija, įvertina tokių prašomų atlikti veiksmų būtinumą, jų teisėtumą ir pagrįstumą, tokiu būdu atlikdamas jam įstatymu pavestas teisėtumo priežiūros ir kontrolės funkcijas.

Operatyvinės veiklos įstatymo 12 ir 13 straipsniuose atitinkamai numatytus nusikalstamos veikos imitacijos modelį bei kontroliuojamąjį gabenimą sankcionuoja generalinis prokuroras ar jo įgaliotas generalinio prokuroro pavaduotojas arba apygardų prokuratūrų vyriausieji prokurorai ar jų įgalioti vyriausiųjų prokurorų pavaduotojai pagal operatyvinės veiklos subjekto vadovo ar jo įgalioto vadovo pavaduotojo motyvuotą teikimą.

Būdamas operatyvinės veiklos kontrolės subjektu ir turėdamas šioje sferoje atitinkamas teises, Generalinis prokuroras bei kiti įgalioti prokurorai turi teisę gauti informaciją apie jų inicijuotų ar sankcionuotų procesų eigą. Tokia teisė būtina kaip kontrolės mechanizmo grandis. Priešingu atveju, kontrolės subjektui sunku spręsti apie operatyvinės veiklos teisėtumą.

„Kas nedirba, tas neklysta“, – byloja patarlė. Taigi vykdant operatyvinę veiklą pasitaiko spragų, neteisėtumo atvejų. Taip pat nereti atvejai, kuomet operatyvinės veiklos subjektus skundžia asmenys, tikėdamiesi tokiu būdu išvengti atsakomybės. Visais atvejais piliečių, įstaigų, įmonių, organizacijų pareiškimus dėl operatyvinės veiklos subjektų veiklos tiria Generalinis prokuroras arba įstatymo įgalioti prokurorai. Tai logiška vienos iš svarbiausių teisėtvarkos grandžių funkcija, mat dažniausiai tokiuose skunduose kalba eina apie žmogaus teisių pažeidimus, kurių buvimo ar nebuvimo nustatymas yra labai sudėtingas procesas. Tačiau koks sudėtingas bebūtų procesas, būtų ar nebūtų pažeidimų, vykdant operatyvinę veiklą jį atlikti yra privaloma, nes kitaip specialiosios tarnybos galėtų tapti atskira valstybe valstybėje.

Operatyvinės veiklos Įstatymo 10 straipsnis nustato pašto siuntų, dokumentų pašto perlaidų bei jų dokumentų slaptą kontrolę, techninių priemonių naudojimą specialia tvarka. Tokią kontrolę motyvuota nutartimi sankcionuoja apygardų teismų pirmininkai ar šių teismų Baudžiamųjų bylų skyrių pirmininkai pagal generalinio prokuroro ar jo įgalioto generalinio prokuroro pavaduotojo arba apygardų prokuratūrų vyriausiųjų prokurorų ar jų įgaliotų vyriausiųjų prokurorų pavaduotojų motyvuotus teikimus, parengtus pagal operatyvinės veiklos subjektų vadovų ar jų įgaliotų vadovų pavaduotojų pateiktus duomenis.

Leonard Jakubėnas