Santuoka baigiasi:

 

 1. Dėl objektyvių aplinkybių ir nepriklausomai nuo sutuoktinių valios:
  a) sutuoktinio mirties atveju.
 2. Dėl subjektyvių priežasčių santuokos nutraukimas, kai yra sutuoktinių valia:
  a) bendru sutarimu;
  b) vieno sutuoktinio prašymu;
  c) santuokos nutraukimas dėl vieno ar abiejų kaltės.

Santuokos pabaiga dėl vieno sutuoktinio mirties

 

Santuoka baigiasi, kai vienas sutuoktinis miršta arba teismas sprendimu paskelbia jį mirusiu.
Paskelbus sutuoktinį mirusiu, santuoka laikoma pasibaigusia nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos arba nuo teismo sprendime nurodytos asmens mirties datos.
Jeigu atsiranda sutuoktinis, įstatymo nustatyta tvarka paskelbtas mirusiu, ir panaikinamas teismo sprendimas paskelbti jį mirusiu, tai santuoka laikoma atstatyta, jeigu antrasis sutuoktinis nėra sudaręs naujos santuokos.

Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinų bendru sutikimu

Sutuoktinių bendru sutikimu santuoka gali būti nutraukta, jeigu yra visos šios sąlygos:

 

 1. nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai;
 2. abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Turi būti aptartas:
  a) bendro turto pasidalijimo klausimas:
  nurodytas bendras turtas;
  bendro turto įgijimo pagrindas;
  kaip konkrečiai turtas dalijamas, taip pat jei nukrypstama nuo lygių dalių, tai reikia pagrįsti;
  b) sutuoktinių tarpusavio išlaikymas, o jei jo nereikia, tai sutartyje turi būti nurodyta, kad jo nereikia, nes jau nutraukus santuoką negalima kreiptis dėl išlaikymo priteisimo, kuris vėliau gali būti padidintas. Išlaikymui darbingumas nėra būtina sąlyga;
  c) vaikų gyvenamosios vietos nustatymas ir kito sutuoktinio dalyvavimas vaiko auklėjime, bendravimas su juo (geriau kuo detaliau);
  d) vaiko išlaikymo klausimas ir kokiu būdu (periodinėmis išmokomis, vienkartine suma, konkrečiu turtu).
  Jeigu sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių prieštarauja viešajai tvarkai ar iš esmės pažeidžia sutuoktinių nepilnamečių vaikų ar vieno sutuoktinio teises ir teisėtus interesus, teismas sutarties netvirtina, o bylą dėl santuokos nutraukimo sustabdo, kol sutuoktiniai sudarys naują sutartį. Jeigu per šešis mėnesius nuo bylos sustabdymo dienos sutuoktiniai neįvykdo teismo nurodymų dėl sutarties turinio, teismas prašymą palieka nenagrinėtą.
 3. abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs.

Bendras sutuoktinių prašymas nutraukti santuoką paduodamas vieno iš sutuoktinių gyvenamosios vietos apylinkės teismui.Kartu su prašymu dėl santuokos nutraukimo sutuoktiniai turi pateikti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Prašyme turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių, sutuoktinių manymu, jų santuoka iširo.

Teismas priima sprendimą santuoką nutraukti, jeigu įsitikina, kad santuoka faktiškai iširo. Santuoka laikoma iširusia, jeigu sutuoktiniai kartu bendrai nebegyvena ir negalima tikėtis, kad jie vėl pradės gyventi kartu. Preziumuojama, kad santuoka faktiškai iširo, jeigu daugiau nei metus sutuoktiniai netvarko bendro ūkio ir negyvena santuokinio gyvenimo.

Nutraukiant santuoką bendru sutarimu yra taikoma taikinimo procedūra. Teismas privalo imtis priemonių sutuoktiniams sutaikyti.Vieno sutuoktinio prašymu arba savo iniciatyva teismas gali nustatyti ne ilgesnį kaip šešių mėnesių terminą sutuoktiniams susitaikyti. Tokiu atveju santuokos nutraukimo byla sustabdoma. Byla atnaujinama praėjus teismo nustatytam terminui vieno iš sutuoktinių prašymu. Jeigu per vienerius metus nuo susitaikymo termino pradžios nė vienas sutuoktinių nereikalauja nutraukti santuokos, prašymas dėl santuokos nutraukimo paliekamas nenagrinėtas.

Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu

Santuoka vieno sutuoktinio prašymu, kuris paduodamas pareiškėjo gyvenamosios vietos apylinkės teismui, gali būti nutraukta esant bent vienai iš šių sąlygų:

 

 1. sutuoktiniai gyvena skyrium (separacija) daugiau nei vienerius metus;
 2. vienas sutuoktinis pripažintas teismo sprendimu neveiksniu po santuokos sudarymo;
 3. vienas sutuoktinis teismo sprendimu pripažintas nežinia kur esančiu;
 4. vienas sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei vienerius metus už netyčinį nusikaltimą.

Neveiksnaus sutuoktinio interesais prašymą dėl santuokos nutraukimo gali paduoti jo globėjas, prokuroras arba globos ir rūpybos institucija.

Prašyme nutraukti santuoką privalo būti nurodyta, kaip pareiškėjas įvykdys savo pareigas kitam sutuoktiniui ir nepilnamečiams vaikams.

Santuokos nutraukimas dėl vieno ar abiejų sutuoktinių kaltės

Šiuo atveju ištuoka yra kaip sankcija, nes atsiranda neigiamos pasekmės kaltam sutuoktiniui:

 

 1. uždrausti naudotis pavarde;
 2. reikalauti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Žala yra susijusi tik su santuokos nutraukimo byla, tai yra ribota turtinė atsakomybė. Neturtinė žala nėra ribota, bet remiamasi bendrais pagrindais;
 3. negali pasinaudoti vedybų sutarties sąlygomis, kurios numatytos jo naudai;
 4. sutuoktinis neturi teisės į išlaikymą;
 5. iš kalto sutuoktinio gali būti reikalaujama gražinti dovanas, padovanotas santuokos metu, išskyrus vestuvinį žiedą, jei kitaip nenumatyta vedybų sutartyje. Jeigu santuoka nutraukta dėl abiejų sutuoktinių kaltės, abu sutuoktiniai turi teisę reikalauti grąžinti vienas kitam dovanotus nekilnojamuosius daiktus, jeigu nuo dovanojimo sutarties sudarymo nėra praėję daugiau kaip dešimt metų ir nekilnojamasis daiktas nėra perleistas tretiesiems asmenims.

Sutuoktinis gali reikalauti nutraukti santuoką, jeigu ji faktiškai iširo dėl kito sutuoktinio kaltės. Sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas (sutuoktinių pareigos: moralinės – lojalumas, pagarba vienas kitam, rūpinimasis moraliai, psichologine, dvasine sutuoktinio būsena ir pan; turtinės pareigos – tarpusavio išlaikymas, bendro turto atsiradimas, jei kitaip nesusitaria, jo valdymas, disponavimas juo bendru susitarimu ir kt.), ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas.

Preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, jeigu jis yra nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą arba yra neištikimas, arba žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais, arba paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus visiškai ja nesirūpina.

Sutuoktinis, kuriam pareikštas ieškinys dėl santuokos nutraukimo, gali prieštarauti dėl savo kaltės ir nurodyti faktų, patvirtinančių, kad santuoka iširo dėl ieškovo kaltės. Teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali pripažinti, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

Santuoka laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo dienos.