Sutuoktinių įsipareigojimai

Sutuoktiniai privalo būti vienas kitam lojalūs ir vienas kitą gerbti, taip pat vienas kitą remti moraliai bei materialiai ir, atsižvelgiant į kiekvieno jų galimybes, prisidėti prie bendrų šeimos ar kito sutuoktinio poreikių tenkinimo. Jeigu vienas sutuoktinis dėl objektivių priežasčių negali pakankamai prisidėti prie bendrų šaimos poreikių tenkinimo, tą pagal savo galimybes turi daryti kitas sutuoktinis.

Iki santuokos įgytas turtas

Iki santuokos įgytas turtas yra asmeninė kiekvieno sutuoktinio nuosavybė. Išimtis iš šios taisyklės gali būti, jei iki santuokos įgytas turtas yra šeimos gyvenamoji vieta, tuomet atsiranda šeimos turto teisinis rėžimas. Sutuoktiniai vedybų sutartyje gali susitarti dėl visiško turto bendrumo.

Civilinė sutuoktinių atsakomybė pagal turtines prievoles

Norint nustatyti kas yra atsakomybės subjektai pagal prievolę – tik vienas sutuoktinis ar abu sutuoktiniai, visų pirma reikia nustatyti prievolės pobūdį ir jos atsiradimo pagrindą. Sutuoktinių prievolės gali būti asmeninės arba bendros, todėl norint nustatyti sutuoktinių civilinę atsakomybę pagal turtines prievoles reikia nustatyti prievolės atsiradimo pagrindą.

Asmeninėmis sutuoktinio prievolėmis laikomos tokios prievolės, kurios yra glaudžiai susijusios su sutuoktinio asmeniu, pavyzdžiui: prievolės kylančios iš vienos sutuoktinio sudarytos darbo sutarties; prievolės, atsirandančios dėl išimtinai vieno iš sutuoktinių asmeninių poreikių tenkinimo; prievolės atsirandančios dėl vieno iš sutuoktinių neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo ir kt. Asmeninės skolininko – sutuoktinio prievolės vykdomos jo asmeninio turto sąskaita. Jei asmeninio skolininko – sutuoktinio turto neužtenka kreditoriaus interesams patenkinti, jis pats arba kreditorius gali inicijuoti turto, esančio bendrąją jungtine nuosavybe padalijimą.

Bendromis abiejų sutuoktinių prievolėmis gali būti prievolės, kurios abu skolininkai yra sutuoktiniai. Tokios prievolės atsiranda įvairiais pagrindais: kai sutuoktiniai bendrais veiksmais padaro žalos kitam asmeniui; kai sutuoktinai privalo atlyginti jų nepilnamečių vaikų padarytą žalą; sutuoktiniams kartu sudarius sutartį su kreditoriumi (-iais) ir kt. Tokios privolės vykdomos iš bendro sutuoktinių turto.