Fizinio asmens teisnumas – asmens galėjimas turėti civilines įstatymų sutei­kiamas teises ir pareigas. Teisnumas nusako asmens teisinį statusą ir reiškia galimybę būti subjektu tų teisių ir pareigų, kurias numato įstatymai.

Tai, kad asmuo yra teisnus, dar nereiškia, kad jis turi konkrečias teises ir pareigas. Konkrečias civilines teises ir pareigas teisnus fizinis asmuo įgyja esant atitinkamiems teisiniams faktams: sandoriams, ad­ministraciniams aktams, kitiems veiksmams bei įvykiams. (Pvz., asmuo, kurio sveikatai padaryta žala, įgyja teisę iš pažeidėjo reikalauti atly­dinti padarytą žalą.) Taigi teisnumas yra prielaida, sąlygojanti konkretų subjektinės teisės atsiradimą.

Fizinio asmens civilinis teisnumas atsiranda asmens gimimo momentu ir išnyksta, jam mirus. Fizinio asmens gimimo momentu pripažįstamas pirmas savarankiškas naujagimio įkvėpimas. Jeigu negalima nustatyti, ar vaikas gimė gyvas, ar negyvas, preziumuojama, kad jis gimė gyvas. Fizinio as­mens gimimas reiškia jo teisnumo pradžią, todėl vaiko gimimo mo­mentas medicinos dokumentuose fiksuojamas nurodant kalendorinę datą ir vietos laiką minučių tikslumu. Pradėtas, bet dar negimęs vaikas nepripažįstamas teisniu, tačiau įstatymas saugo jo teises kaip galimo paveldėtojo. Fizinio asmens mirties momentu pripažįstamas jo kraujotakos ir kvėpavimo negrįžtamas nutrūkimas arba jo smegenų visų funkcijų visiškas ir negrįžtamas nutrūkimas.

Visų fizinių asmenų teisnumas yra vienodas. Jie privačios nuosavybės teisę gali turėti gali turėti turtą, kaip privačios nuosavybės objektą, teisę verstis ūkine komercine veikla, steigti įmones ar kitokius juridinius asmenis, paveldėti turtą ir palikti jį testamentu, pasirinkti veiklos rūšį ir gyvenamąją vietą, sudaryti įstatymų nedraudžiamus sandorius, turėti kūrinio, išradimo, pramoninio pavyzdžio autoriaus teises, taip pat kitas turtines ir asmenines neturtines teises, kuriais saugo civiliniai įstatymai.

Fiziniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla, laikomi verslininkais. Kiekvienas asmuo, kuris verčiasi verslu ar profesine veikla, privalo tvarkyti savo turtą ir visa kita, kas susiję su jo verslu ar profesine veikla, taip pat saugoti dokumentus ir kitą informaciją apie savo turtą, verslą ar profesinę veiklą taip, kad kiekvienas turintis teisinį interesą asmuo bet kada galėtų gauti visapusišką informaciją apie to asmens turtines teises ir pareigas.

Užsienio piliečiai ir asmenys be pilietybės Lietuvos Respublikoje turi tokį patį civilinį teisnumą kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai.