Fizinio asmens veiksnumas – fizinio asmens galėjimas savo veiksmais sava­rankiškai įgyti civilines teises ir susikurti civilines pareigas. Net ir pasy­vus elgesys, toks kaip palikimo atsisakymas, laikytinas veiksnumo pasireiškimu.

Veiksnumo ir teisnumo sąveika: Tik gimęs žmogus yra teisnus, tačiau tuo momentu jis dar nėra veiks­nus. Jis pats negali savo teisių įgyvendinti – už jį tai atlieka tėvai arba globėjai (rūpintojai). Fizinio asmens civilinis veiksnumas atsiranda visiškai, kai asmuo sulaukia pilnametystės, t. y. kai jam sueina 18 metų.

Fiziniai asmenys pagal jų veiksnumo apimtį skirstomi į keturias grupes:

 

  1. Visiškai veiksnūs asmenys (sulaukę 18 metų);
  2. Iš dalies veiksnūs asmenys (nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus);
  3. Ribotai veiksnūs asmenys (veiksnumas teismo apribotas dėl piktnaudžiavimo alkoholiu ar narkotinėmis medžiagomis);
  4. Neveiksnūs asmenys (asmenys iki 14 metų ir asmenys, kurie dėl silpnaprotystės ar kitos psichikos lygos teismo pripažinti neveiksniais).

 

Fizinis asmuo gali įgyti visišką civilinį veiksnumą ir neturėda­mas 18 metų. Šiuo atveju jis veiksnumą įgyja nuo santuokos sudarymo momento, kai vadovaudamasis CK 3.14 str. teismas sumažina santuokinį amžių. Jeigu vėliau ši santuoka nutraukiama arba pripažįs­tama negaliojančia dėl priežasčių, nesusijusių su santuokiniu amžiu­mi, nepilnametis įgyto veiksnumo nenustoja. Nepil­nametis gali įgyti visišką veiksnumą ir emancipacijos būdu, t. y. nepil­nametis asmuo gali būti pripažintas veiksniu tais atvejais, kai yra pa­grindas leisti nepilnamečiui, sulaukusiam šešiolikos metų amžiaus, sa­varankiškai įgyvendinti visas pilnamečio asmens teises ir vykdyti parei­gas. Pvz, nepilnametis gauna darbo užmokestį, turi pakanka­mai lėšų, iš kurių gali įsigyti nekilnojamojo turto ar kitaip savarankiš­kai dalyvauti civilinėje apyvartoje. Tokio nepilnamečio asmens, no­rinčio įgyti visišką veiksnumą, jo tėvų, globos (rūpybos) institucijų pareiškimu teismas, vadovaudamasis CK 2.9 str., gali nepilnametį pripažinti visiškai veiksniu (emancipuoti). Visais atvejais nepilname­tis gali būti pripažintas visiškai veiksniu tik esant paties nepilnamečio sutikimui. Tačiau jeigu emancipuotas nepilnametis įgyvendindamas savo teises ar vykdydamas pareigas daro žalos savo ar kitų asmenų teisėms ar teisėtiems interesams, teismas, remdamasis nepilnamečio tėvų, rūpintojo ar globos (rūpybos) institucijos pareiškimu, gali pa­naikinti tokį visiško veiksnumo pripažinimą.

Visiškas civilinis veiksnumas įgyjamas laipsniškai sulaukiamo am­žiaus tarpsniais. Iki pilnametystės nepilnamečiai gali turėti tik dalinį civilinį veiksnumą, išskyrus anksčiau nurodytas išimtis.

Dalinis veiksnumas. Nepilnamečiai, sulaukę 14 metų, įgyja dalinį veiksnumą ir patys atsako pagal savo sutartines prievoles. Sulaukę šio am­žiaus, turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, jie įgyja teisę sudaryti bet kokius sandorius. Sandoriai, kuriuos šie nepilnamečiai sudaro be tėvų ar rūpintojų sutikimo, galioja, jeigu toks sutikimas gaunamas sudarius sandorį. Tačiau jie jau turi teisę savarankiškai disponuoti sa­vo pajamomis bei turtu, įgytu už šias pajamas, gali įgyvendinti autorių teises į savo kūrinius, išradimus, pramoninį dizainą. Taip pat šie turi teisę savarankiškai sudaryti smulkius buitinius sandorius, sandorius, susijusius su asmeninės naudos gavimu neatlygintinai, taip pat sandorius, susijusius su savo uždirbtų lėšų, atstovų pagal įstatymą ar kitų asmenų suteiktų lėšų panaudojimu, jeigu šiems sandoriams nėra nustatyta notarinė ar kita speciali forma. Tais atvejais, kai nepilnametis švaisto, neprotingai naudoja tu­rimas lėšas, vaikų globos (rūpybos) institucijos ar kiti suinteresuoti asmenys gali kreiptis į teismą, prašydami apriboti ar atimti iš tokio nepil­namečio teisę savarankiškai disponuoti savo pajamomis bei turtu.

Teismo tvarka fizinio asmens veiksnumas gali būti apribotas, jeigu jis piktnaudžiauja alkoho­liniais gėrimais, narkotikais, narkotinėmis ar toksinėmis medžiagomis. Piktnaudžiavimas suprantamas kaip fizinio asmens priklausomybė nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų. Prašymą apriboti asmens civilinį veiksnumą turi teisę paduoti to asmens sutuoktinis, tėvai, pil­namečiai vaikai, globos (rūpybos) institucija arba prokuroras. Pripaži­nus asmenį ribotai veiksniu, teismo sprendimu nustatoma rūpyba ir skiriamas rūpintojas. Tokiam asmeniui ribojamas turtinių teisių įgy­vendinimas. Jis gali sudaryti sandorius disponuoti turtu, atsiimti darbo užmokestį, pensiją ar kitų rūšių paja­mas tik turėdamas rūpintojo sutikimą. Be to, teismas gali nustatyti, kad rūpintojo sutikimas būtinas sudarant ir kitus sandorius. Rūpintojas neatsako už pilnamečio ribotai veiksnaus asmens su­tartines ir nesutartines prievoles. Rūpintojas gali duoti sutiki­mą sudaryti sandorį ir jį sudarius, jeigu sandoris yra naudingas asme­niui, kurio veiksnumas apribotas. Fizinio asmens, kurio veiksnumas apribotas dėl piktnaudžiavimo alkoholiniais gėrimais arba narkotinė­mis medžiagomis, be rūpintojo sutikimo sudaryti turto ar daiktinės teisės perdavimo sandoriai, išskyrus smulkius buitinius sandorius, yra nuginčijami. Teismas tokį sandorį pripažįsta negalio­jančiu pagal rūpintojo ar prokuroro ieškinį.

Fizinis asmuo, kuris dėl psichikos ligos ar silpnaprotystės negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, gali būti teismo tvarka pripažintas neveiksniu. Šiuo atveju tokio asmens sutuoktinis, pilna­mečiai vaikai, globos (rūpybos) institucija arba prokuroras gali kreip­tis į teismą prašydami pripažinti tokį asmenį neveiksniu. Teismas skiria ekspertizę ir remdamasis teismo psichiatrinės ekspertizės išvada gali pri­pažinti tokį asmenį neveiksniu, jeigu asmuo serga psichikos liga ar yra silpnaprotis ir todėl negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdy­ti. Pripažintam neveiksniu asmeniui nustatoma globa. Neveiksnaus asmens vardu sandorius sudaro globėjas. Tačiau civilinis kodeksas numato galimybę sandorį, kurį sudarė neveiksnus asmuo, jeigu jis yra naudingas neveiksniam asmeniui, pa­tvirtinti.

Dėl asmens veiks­numo apribojimo panaikinimo kreiptis į teismą gali to asmens sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai, globos (rūpybos) institucija arba prokuroras. Tokią teisę turi ir asmuo, kurio veiksnumas apribotas.

Kai pripažintas neveiksniu asmuo pasveiksta, to asmens sutuoktinio, tėvų, pilnamečių vaikų, globos (rūpybos) institucijos arba prokuroro prašymu teismas pripažįsta tokį asmenį veiks­niu. Įsiteisėjus teismo sprendimui, nustatyta asmens globa panaikinama.