Bendroji nuosavybė

Bendrąja nuosavybe yra laikomas turtas, kuris priklauso kartu dviem arba keliems savininkams. Tokie bendrasavininkai gali būti keli fiziniai ar juridiniai asmenys, šie subjektai ir valstybė, kelios valstybės, t.y. bendraturtis gali būti kiekvienas asmuo, galintis būti nuosavybės teisinių santykių subjektu. Skiriama bendroji dalinė nuosavybė, kai bendrojoje nuosavybėje nustatytos kiekvieno savininko turto dalys, ir bendroji jungtinė nuosavybė, kai turto dalys nenustatytos. Bendrosios nuosavybės teisei būdinga:   keli subjektai – savininkai. Jie gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, valstybė, savivaldybės. Subjektai gali būti…

Banko indėlis

Banko indėlis – banke padėti pinigai, santaupos, viena iš investavimo priemonių, leidžianti taupyti, laikyti pinigus banke ir tokiu būdu uždirbti pinigų. Banko indėlio sutartimi (depozitu) viena šalis (bankas ar kita kredito įstaiga) įsipareigoja priimti iš kitos šalies (indėlininko) arba, gavusi kitai šaliai pervestą pinigų sumą (indėlį), įsipareigoja grąžinti indėlį ir sumokėti už jį palūkanas sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Teisę priimti indėlius turi tik bankai ir kitos kredito įstaigos, turinčios tokiai veiklai įstatymo nustatyta tvarka išduotą leidimą (licenciją). Jeigu indėlį…

Akredityvas

Akredityvas (dar vadinamas dokumentiniu akredityvu) – tarptautiniuose atsiskaitymuose taikoma įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo forma. Tai pirkėjo (akredityvo pareiškėjo) prašymu banko prisiimtas įsipareigojimas sumokėti akredityvo sumą pardavėjui (akredityvo gavėjui), pastarajam pateikus akredityvo sąlygas ir terminus atitinkančius dokumentus. Akredityvu rekomenduojama atsiskaityti, kai šalys nepažįsta viena kitos, abejojama kliento mokumu, sudaromos sutartys su politiškai nestabiliomis, ekonomiškai silpnomis šalimis arba to reikalauja šalies įstatymai. Atsiskaitant akredityvais, bankas, atidaręs akredityvą ir veikiantis mokėtojo prašymu bei nurodymu arba savo vardu (bankas emitentas), įsipareigoja sumokėti pinigus lėšų gavėjui…

Administracinis teisės pažeidimas

Administracinis teisės pažeidimas - priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę ar viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę. Administracinis teisės pažeidimas – tai teisės normų reikalavimų nesilaikymas, tam tikros teisinės pareigos nevykdymas arba netinkamas jos vykdymas. Administraciniam teisės pažeidimui būdingi požymiai:   pavojingumas ir žalingumas visuomenei. (kėsinamasi į tam tikrus visuomeninius santykius, visuomenėje nustatytą tvarką, šiems santykiams, tvarkai padaroma moralinio arba fizinio, arba…

Administracinės nuobaudos

Administracinės nuobaudos – tai represinio, prievartinio pobūdžio sankcijos, kuriomis siekiama teisės pažeidėją nubausti. Taikant šias poveikio priemones asmuo, kuriam jos skirtos, netenka tam tikrų teisių arba laisvių arba materialinių vertybių ar patiria kitokių teisių suvaržymų bei apribojimų. Nuobaudos turi būti skiriamos teisėtai ir teisingai, laikantis įstatymų numatytų bendrųjų reikalavimų. Nuobauda už administracinį teisės pažeidimą skiriama norminio akto, numatančio atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą, nustatytose ribose, tiksliai laikantis LR ATPK ir kitų aktų dėl administracinių teisės pažeidimų. Skiriant nuobaudą, atsižvelgiama į…

Paveldėjimas

Paveldėjimas - tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniams pagal testamentą. Paveldimi materialūs ir nematerialūs dalykai, palikėjo turtinės reikalavimo teisės ir palikėjo turtinės prievolės bei įstatymo nustatytos turtinės teisės bei prievolės. Nepaveldimos asmeninės neturtinės ir turtinės teisės, neatskiriamai susijusios su palikėjo asmeniu (teisė į orumą, autorinį vardą), teisė į alimentus ir pašalpas, mokamas palikėjui išlaikyti, teisė į pensiją, išskyrus įstatymų numatytas išimtis. Paveldėjimo dalykas – palikimas–mirusio…