Įskaitymas

Įskaitymas - vienos šalies pareiškimas (sandoris), kuriuo pakeičiami prievoliniai santykiai tarp kreditoriaus ir skolininko, jeigu tokie santykiai turėjo priešpriešinių vienarūšių įskaitytinų reikalavimų. Prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Įskaitymu vienas reikalavimas yra įskaitomas į priešingos šalies reikalavimą, tokiu būdu sumažinant vienos iš šalies prievolės dydį, o kitos šalies prievolę panaikinant. Įskaitymo pagrindinis tikslas ir pasekmė yra prievolės pabaiga. Įskaičius vienos šalies reikalavimą į savo reikalavimą, pasibaigia viena…

Inkaso

Inkaso - operacijos, kurias atlieka bankas (instruktuojantis bankas) su dokumentais pagal kliento pavedimą, turėdamas tikslą gauti apmokėjimą ir (arba) apmokėjimo akceptą arba išduoti dokumentus (gavęs apmokėjimą ir (arba) apmokėjimo akceptą arba kitomis sąlygomis). Instruktuojantis bankas, gavęs kliento pavedimą, jam vykdyti gali pasitelkti kitą banką (inkasuojantį banką). Už kliento pavedimo neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą atsako instruktuojantis bankas, jeigu kliento ir banko sutartis nenustato ko kita. Jeigu gautos inkaso instrukcijos yra neišsamios arba dėl tam tikrų priežasčių bankas jų negali įvykdyti, arba…

Įkeitimas

Įkeitimas – tai esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo įvykdymą užtikrinantis kilnojamojo daikto ar turtinių teisių įkeitimas, kai įkeitimo objektas perduodamas kreditoriui, trečiajam asmeniui ar paliekamas įkaito davėjui. Įkaito davėjui paliktas įkeitimo objektas gali būti užrakinamas, užantspauduojamas ar pažymimas ženklais, rodančiais jo įkeitimą. Pagal įkeitimą kreditorius (įkaito turėtojas) turi teisę, skolininkui neįvykdžius įkeitimu užtikrintos prievolės, patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto daikto vertės pirmiau už kitus kreditorius. Įkeitimu gali būti užtikrintas bet kurios piniginės prievolės įvykdymas. Įkeitimas yra pagrindinės prievolės išvestinė prievolė.…

Įgyjamoji senatis

Įgyjamoji senatis - fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų arba kilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip trejus metus, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą. Įgyjamoji senatis – tai pirminis nuosavybės teisės į daiktą įgijimo būdas. Įgyjant nuosavybės teisę…

Ieškinio senatis

Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Ieškinio senaties instituto tikslas - sudaryti realią galimybę asmeniui apginti savo pažeistą teisę, užtikrinti civilinių santykių stabilumą ir užkirsti kelią begaliniam bylinejimuisi, skatinti asmenį kuo greičiau ginti savo pažeistą teisę, palengvinti įrodinėjimo procesą. Ieskinio senaties institutas skatina teisiniu santykių subjektų aktyvumą jgyvendinant jų tarpusavio teises ir pareigas, sutartine drausme bei abipuse prievolių vykdymo kontrole. Iš anksto šalių susitarimu atsisakyti taikyti ieškinio…

Hipoteka

Hipoteka – esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo įvykdymą užtikrinantis nekilnojamojo daikto įkeitimas, kai įkeistas daiktas neperduodamas kreditoriui. Hipoteka neatima iš daikto savininko teisės valdyti, naudoti įkeistą daiktą bei juo disponuoti atsižvelgiant į hipotekos kreditoriaus teises. Paskesnis įkeisto daikto įkeitimas leidžiamas, jeigu hipotekos sutartyje (lakšte) nenumatyta kitaip. Hipotekos objektu gali būti atskiri viešame registre registruojami, iš civilinės apyvartos neišimti nekilnojamieji daiktai, kurie gali būti pateikti parduoti viešose varžytynėse. Nekilnojamojo daikto hipoteka neapima iš šio daikto gaunamų pajamų. Kai įkeičiamas pagrindinis daiktas,…

Garantija

Garantija - vienašalis garanto įsipareigojimas garantijoje nurodyta suma visiškai ar iš dalies atsakyti kitam asmeniui – kreditoriui, jeigu asmuo – skolininkas prievolės neįvykdys ar ją įvykdys netinkamai, ir atlyginti kreditoriui nuostolius tam tikromis sąlygomis (skolininkui tapus nemokiam ir kitais atvejais). Tai papildomo (subsidiarinė) trečiojo asmens prievolė, įsipareigojimų užtikrinimo priemonė. Garantiją suteikiantis juridinis asmuo turi turėti tokią teisę, t. y. ji turi būti numatyta jo įstatuose. Bankas įsitikina, ar juridinis asmuo turi pakankamai turto, kad galėtų sugrąžinti paskolą ir vykdyti visus su…

Franšizė

Franšizė – dviejų juridiškai savarankiškų įmonių sutartimi reguliuojama ilgalaikio bendradarbiavimo forma, kai už tam tikrą vienkartinį ir/arba nuolatinį atlyginimą viena įmonė (franšizės gavėja) gauna galimybę tiksliai apibrėžtomis sąlygomis naudotis tam tikromis kitos įmonės (franšizės davėjos) teisėmis. Šių teisių objektas yra galimybė naudotis franšizės davėjo firmos vardą, pardavinėti ir/arba gaminti jos prekes, teisė į saugomą komercinę (gamybinę) informaciją, naudotis jos sukaupta patirtimi ir pan. Franšizės davėjas įsipareigoja franšizės gavėjui teikti įvairią pagalbą statant bei įrengiant įmonę, organizuojant jos darbą ir pan.…

Fizinio asmens veiksnumas

Fizinio asmens veiksnumas - fizinio asmens galėjimas savo veiksmais sava­rankiškai įgyti civilines teises ir susikurti civilines pareigas. Net ir pasy­vus elgesys, toks kaip palikimo atsisakymas, laikytinas veiksnumo pasireiškimu. Veiksnumo ir teisnumo sąveika: Tik gimęs žmogus yra teisnus, tačiau tuo momentu jis dar nėra veiks­nus. Jis pats negali savo teisių įgyvendinti - už jį tai atlieka tėvai arba globėjai (rūpintojai). Fizinio asmens civilinis veiksnumas atsiranda visiškai, kai asmuo sulaukia pilnametystės, t. y. kai jam sueina 18 metų. Fiziniai asmenys pagal jų…

Fizinio asmens teisnumas

Fizinio asmens teisnumas - asmens galėjimas turėti civilines įstatymų sutei­kiamas teises ir pareigas. Teisnumas nusako asmens teisinį statusą ir reiškia galimybę būti subjektu tų teisių ir pareigų, kurias numato įstatymai. Tai, kad asmuo yra teisnus, dar nereiškia, kad jis turi konkrečias teises ir pareigas. Konkrečias civilines teises ir pareigas teisnus fizinis asmuo įgyja esant atitinkamiems teisiniams faktams: sandoriams, ad­ministraciniams aktams, kitiems veiksmams bei įvykiams. (Pvz., asmuo, kurio sveikatai padaryta žala, įgyja teisę iš pažeidėjo reikalauti atly­dinti padarytą žalą.) Taigi teisnumas…