Mokesčių permokų grąžinimas

  • Mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčių sumos yra įskaitomos mokesčių mokėtojo mokestinei nepriemokai padengti.
  • Permokėtos mokesčių sumos, kurios lieka permokos sumas įskaičius mokestinei nepriemokai padengti, grąžinamos mokesčių mokėtojui.
  • Svarbu žinoti, kad šį procedūra pradedama būtent mokesčių mokėtojo iniciatyva. Jei mokesčių mokėtojas pageidauja, kad mokesčio permoka būtų įskaityta deklaruojamiems ir apskaičiuotiems nedeklaruojamiems mokesčiams padengti, jis vietos AVMI turi pateikti tinkamai užpildytą prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0781 formą. Laiku (šiuo atveju – per penkerius metus nuo permokos susidarymo) nepateikęs prašymo grąžinti permokėtus mokesčius mokesčių mokėtojai paprastai jų susigrąžinti nebegalės.
  • Tam tikrais atvejais, nustatytais Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklėse, mokesčio permoka (skirtumas) gali būti grąžinama be mokesčių mokėtojo atskiro prašymo.
  • Jei atitinkamo mokesčio įstatyme nenustatyta kitaip, mokesčių administratorius privalo grąžinti mokesčių mokėtojui mokesčio permoką tokia tvarka:

▪ mokesčio permoka grąžinama per 30 dienų po rašytinio prašymo grąžinti mokesčio permoką AVMI gavimo dienos. Gyventojų pajamų mokesčio permoka, priklausanti grąžinti mokesčių mokėtojui pagal jo metinę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją, grąžinama mokesčių mokėtojo prašymu ne vėliau kaip iki atitinkamų metų liepos 31 dienos, o jei prašymas pateikiamas pasibaigus atitinkamos metinės deklaracijos pateikimo terminui, – ne vėliau kaip per 90 dienų po prašymo grąžinti mokesčio permoką gavimo dienos. Šie nustatyti terminai netaikomi, jei yra tokios aplinkybės:

▪ tais atvejais, kai dėl mokesčio permokos grąžinimo atliekamas mokesčių mokėtojo mokestinis patikrinimas arba su mokesčio permokos grąžinimu susiję klausimai yra sudedamoji mokesčių administratoriaus atliekamo to mokesčių mokėtojo patikrinimo dalis, mokesčio permoka turi būti grąžinta ne vėliau kaip per 20 dienų po mokesčių administratoriaus sprendimo dėl patikrinimo akto (jei pažeidimų nenustatyta, – pažymos apie tai) įteikimo mokesčių mokėtojui dienos.

Apibendrinant

Mokesčių mokėtojas muitinės administruojamų mokesčių permokas gali įskaityti Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų mokesčių nepriemokoms arba mokesčiams, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, padengti, taip pat Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų mokesčių permoką (skirtumą) įskaityti muitinės administruojamų mokesčių nepriemokai arba mokesčiams, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, padengti.