Palikimo priėmimas yra vienašalis įpėdinio sandoris, kuriuo įpėdinis išreiškia savo valią perimti palikėjo civilines teises ir pareigas.

Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 5.50 straipsnis sako:

 

  1. Kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti. Neleidžiama palikimą priimti iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis.
  2. Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo.
  3. Šiame straipsnyje nurodyti veiksmai turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos.
  4. Asmenys, kuriems paveldėjimo teisė atsiranda tik tuo atveju, kai kiti įpėdiniai palikimo nepriima, gali pareikšti sutikimą priimti palikimą per tris mėnesius nuo teisės priimti palikimą atsiradimo dienos.
  5. Palikimas, kurį paveldi įpėdiniai, gimę po palikimo atsiradimo, priimamas per tris mėnesius nuo jų gimimo dienos.
  6. Notaras per tris darbo dienas nuo palikimo priėmimo dienos privalo pranešti Centrinei hipotekos įstaigai apie palikimo priėmimą.

Palikimo priėmimas yra vienašalis įpėdinio sandoris, kuriuo įpėdinis išreiskia savo valią perimti palikėjo civilines teises ir pareigas.

Lietuvos Respublikos Civiiniame kodekse yra numatyti trys būdai, kuriais įpėdinis gali išreikšti savo valią priimti palikimą: pradėti faktiškai valdyti paveldimą turtą, paduoti palikimo atsiradimo vietos notarų biurui pareiškimą apie palikimo priėmimą arba kreiptis į palikimo atsiradimo vietos notarą dėl turto apyrašo sudarymo. Visais atvejais įpėdinis savo valią turi išreikšti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Šis terminas palikimui priimti gali būti teismo pratęstas, jeigu teismas pripažįsta jog terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Palikimas gali būti priimamas pasibaigus terminui ir be kreipimosi į teismą, jeigu su tuo sutinka visi kiti priėmę palikimą įpėdiniai.

Pradėjimas faktiškai valdyti paveldimą turtą yra įpėdinio valios išreiškimas aktyviais veiksmais.Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis faktiškai valdo palikimą – atlieka aktyvius veiksmus, kuriais siekia įgyti visas palikėjo turėtas turtines ir kai kurias neturtines teises bei pareigas, pavyzdžiui: turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipiasi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti palikimo administratorių ir pan. Tai, kad įpėdinis pradėjo valdyti kokia nors palikimo dalį reiškia, kad jis priėmė visą palikimą, nes neleidžiama palikimą priimti iš dalies.

Norint tapti pilnateisiu priimto palikimo savininku vien faktinio palikimo valdymo neužtenka, tokiu atveju privalu kreiptis į teismą, kad jis nustatytų juridinį faktą, kad palikimas priimtas jį faktiškai pradėjus valdyti ir tokio teismo sprendimo pagrindu kreiptis į notarą, kad šis išduotų paveldėjimo teisės liudijimą. Turint paveldėjimo teisės liudijimą galima kreiptis į atitinkamus registrus dėl įsavo teisių į priimtą palikimą įregistravimo.

Priimant palikimą pareiškimu dėl palikimo priėmimo notarui raštu įpedinis kartu su pareiškimu pateikia palikėjo mirties liudijimą. Paveldint testamentu, pateikiamas ir testamentas. Jei paveldima pagal įstatymą būtina reikia papildomai pateikti giminystę su mirusiuoju įrodančius dokumentus, dokumentą apie palikėjo paskutinę nuolatinę gyvenamąją vietą.

Paveldėjimo transmisija yra toks atvejis, kai įpėdinis,  paveldantis pagal įstatymą ar testamentą miršta po palikimo atsiradimo, nespėjęs jo priimti per nustatytą terminą, teisė priimti jam priklausančią dalį pereina jo įpėdiniams.