Egzistuoja du sutuoktinių turto teisiniai režimai: Įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas; pagal sutartį nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas.

Įstatymų nustatyto sutuoktinių turto teisinio režimo esmė

Įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas reiškia, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė. Sutuoktinių turtas yra jų bendroji jungtinė nuosavybė, kol jis nėra padalytas arba kol bendrosios jungtinės nuosavybės teisė nėra pasibaigusi kitokiu būdu.

Bendrajai jungtinei sutuoktinių nuosavybei būdinga tai, kad sutuoktinių turto dalys nėra nustatytos, o tai reiškia, kad kiekvienas sutuoktinis turi lygias teises bendrą turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti.

Bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstama:

 1. turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu;
 2. pajamos ir vaisiai, gauti iš sutuoktinio asmenine nuosavybe esančio turto;
 3. pajamos, gautos iš abiejų sutuoktinių bendros veiklos, ir pajamos, gautos iš vieno sutuoktinio veiklos, išskyrus lėšas, būtinas sutuoktinio profesinei veiklai;
 4. įmonė ir iš jos veiklos arba kitokio verslo gaunamos pajamos, jeigu verslu abu sutuoktiniai pradėjo verstis po santuokos sudarymo. Jeigu iki santuokos sudarymo įmonė nuosavybės teise priklausė vienam sutuoktiniui, tai bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė po santuokos sudarymo yra iš įmonės veiklos ar kitokio verslo gautos pajamos ir įmonės (verslo) vertės padidėjimas;
 5. pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas (žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo, taip pat neturtinės žalos atlyginimas, gauta tikslinė materialinė parama, skirta tik vienam sutuoktiniui, ir kita). Bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe taip pat pripažįstamos kiekvieno sutuoktinio darbinės (darbo užmokestis) ar intelektinės veiklos gautos pajamos (atlyginimas pagal licencijos sutartį, autoriaus honoraras, ir pan.), dividendai, pensijos, pašalpos ir kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas.

Įstatyminiame sutuoktinių turto teisiniame režime apibrėžta kas yra asmenine sutuoktinio nuosavybė:

Asmenine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas:

 1. abiejų sutuoktinių atskirai įgytas iki santuokos sudarymo;
 2. sutuoktiniui dovanotas ar jo paveldėtas po santuokos sudarymo, jeigu dovanojimo sutartyje ar testamente nėra nurodyta, kad turtas perduodamas bendrojon jungtinėn sutuoktinių nuosavybėn;
 3. sutuoktinių asmeninio naudojimo daiktai (avalynė, drabužiai, profesinės veiklos įrankiai);
 4. intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės, išskyrus pajamas, gaunamas iš intelektinės veiklos;
 5. lėšos ir daiktai, reikalingi asmeniniam sutuoktinio verslui, išskyrus lėšas ir daiktus, skirtus verslui, kuriuo verčiasi abu sutuoktiniai bendrai;
 6. lėšos, vieno sutuoktinio gautos kaip žalos atlyginimas ar kitokia kompensacija už žalą, padarytą dėl sveikatos sužalojimo, ir neturtinę žalą, tikslinė materialinė parama ir kitokios išmokos, išimtinai susijusios tik su jas gavusio sutuoktinio asmeniu, teisės, kurių negalima perleisti kitiems asmenims; 7) sutuoktinio įgytas turtas už asmenines lėšas arba lėšas, gautas realizavus jo asmenine nuosavybe esantį turtą, jeigu to turto įgijimo metu buvo aiškiai išreikšta sutuoktinio valia įgyti turtą asmeninėn nuosavybėn.

 

Sutuoktiniai turtu, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, naudojasi, valdo ir disponuoja bendru susitarimu. Preziumuojama, kad sutuoktinis sandorius sudaro, kai yra kito sutuoktinio sutikimas.

Sutuoktiniai turi teisę pasirinkti sutuoktinių turto teisinį režimą, šią teisę jie gali įgyvendinti sudarydami vedybų sutartį, kuri apibrėžiama:

Vedybų sutartis yra sutuoktinių susitarimas, nustatantis jų turtines teises ir pareigas santuokos metu, taip pat po santuokos nutraukimo ar gyvenant skyrium (separacija).

Sutuoktiniai sudarę vedybų sutartį turi teisę pasirinkti jiems priimtiniausią sutartinio režimo rūšį:

 1. turtas, įgytas tiek iki santuokos, tiek gyvenant susituokus, yra kiekviena sutuoktinio asmeninė nuosavybė;
 2. turtas, kiekvieno sutuoktinio įgytas iki santuokos ir esantis jų asmenine nuosavybe, po santuokos įregistravimo tampa jų bendrąja nuosavybe;
 3. turtas, įgytas susituokus, yra bendroji dalinė sutuoktinių nuosavybė.

 

Taip pat sutuoktiniai vedybų sutartimi gali nustatyti ir kitus tarpusavio turtinius santykius. Verta pabrėžti, kad sutuoktiniai vedybų sutartyje gali nustatyti vieną minėtų turto teisinio režimo rūšių visam turtui arba tik tam tikrai jo daliai, ar tik konkretiems daiktams.

Sutuoktiniai gali pasirinkti turto teisinį rėžimą, bet negali vedybų sutartimi nustatyti tokio turto teisinio rėžimo, kuris nėra numatytas įstatymo.

Negalioja vedybų sutarties sąlygos, kurios: prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, gerai moralei arba viešajai tvarkai; reglamentuoja sutuoktinių asmeninius neturtinius santykius; nustato ar keičia sutuoktinių asmenines teises ir pareigas jų vaikams; riboja ar atima iš sutuoktinio (sutuoktinių) teisę į išlaikymą ir pan.